بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعريف بهداشت حرفه اي

علمي است كه با مسائل بهداشتي محيط كار ارتباط پيدا مي كند

اسلاید 2 :

سازمانهاي بين المللي معتبر

 • ACGIH
 • OSHA
 • NIOSH

اسلاید 3 :

دامنه فعاليتهاي بهداشت حرفه اي

 • شناخت، ارزيابي و كنترل بيماريهاي شغلي و بيماريهاي ناشي از كار
 • شناسايي و ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار
 • مسائل ارگونومي در صنعت
 • اصول بهسازي محيط كار
 • معاينات شغلي در صنعت
 • كنترل بيماريها و حوادث شغلي

اسلاید 4 :

تقسيم بندي بيماريهاي شغلي بر حسب اتيولوژي

 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور شيميايي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور مكانيكي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور رواني محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور بيولوژيكي محيط كار

اسلاید 5 :

الف- عوامل فيزيكي محيط كار:

 • سر وصدا
 • ارتعاش
 • گرما و سرما
 • تشعشعات

الف- يونيزان

ب- غير يونيزان

 • ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
 • فشار

اسلاید 6 :

ب- عوامل شيميايي:

 • بر حسب حالت فيزيكي به دو دسته كلي گازها و بخارات – مواد معلق تقسيم مي شوند.
 • بر حسب تركيب شيميايي ( اساسي ترين روش تقسيم بندي ) به مواد آلي و مواد معدني تقسيم مي شوند.
 • مواد آلي شامل انواع تركيبات آليفاتيك، آروماتيك و ... مي باشد.
 • مواد معدني شامل فلزات، غيرفلزات، اسيدها و قلياها و ... مي باشد
 • از نظر اثرات فيزيولوژيكي به مواد محرك، خفه كننده، سموم عصبي، سموم سيستميك و سايرين تقسيم مي گردند.

اسلاید 7 :

ج- عوامل بيولوژيكي:

 • 1- باكتريها
 • 2- ويروسها
 • 3-ريكتزياها
 • 4- قارچها
 • 5- پارازيتها يا انگلها
 • 6- بندپايان

اسلاید 8 :

د- عوامل رواني: ارتباطات انساني در صنعت را دربر دارد.

اسلاید 9 :

ه- عوامل مكانيكي و ارگونوميكي

اسلاید 10 :

بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید