بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف:

—بهداشت روان:

—بهداشت روان به مفهوم تامین و ارتقاء سلامت روانی فردی و اجتماعی،پیشگیری از ابتلاء،درمان مناسب بیماریهای روانی و توانبخشی بیماران روانی.

اسلاید 2 :

تعریف WHO(2004)

حالتی از بهباشی (آرامش و آسایش) که در آن فرد توانایی

 های شخصی خود را شناخته، می تواند با فشارهای طبیعی

(معمولی) زندگی مقابله کند، می تواند بهره وری و ثمردهی شغلی  

داشته باشد و قادر است در جامعه نقش مهمی داشته باشد

( در جامعه مشارکت معنی داری داشته باشد).

و همه اینها در داخل جامعه و خانواده انجام می پذیرد.

اسلاید 3 :

تعریف دیگر

کارکردهای روانی موفق که نتیجه آن فعالیت های

 مثمرثمر ، روابط رضایت بخش اجتماعی با دیگران و

 توانایی سازگاری با تغییرات و مقابله با ناگواری هاست.

اسلاید 4 :

مولفه های مثبت در سلامت روانی

از دیر باز سلامت روانی بعنوان یک هیجان یا عاطفه مثبت مثل احساس شادی و نشاط و همراه با صفات شخصیتی مثبتی چون  عزت نفس ، قدرت تسلط و چیرگی بر محیط و شرایط ، تاب آوری ( توانایی شکیبایی و سالم بیرون آمدن از سختی ها و شداید) تلقی شده است.

روان شناسان شش مقوله را بعنوان جنبه های مثبت سلامت روانی برشمرده اند: نگرش نسبت به خود ( شناخت خویشتن)، تلاش برای خودشکوفایی، خود جوشی و استقلال، درک صحیح واقعیت، یکپارچگی کارکردهای روان شناختی، و تسلط بر محیط ( جاهودا، 1958).

اسلاید 5 :

الگوی سلامت روانی کامل

کوری کییس روان جامعه شناس بر اساس این نظریه ها و باتاکید بر تعریف حالتی از بهباشی برای سلامت روانی الگویی ارایه نموده تحت عنوان الگوی سلامت روانی کامل( کییس ،2005 و2007).

در این الگو سلامت روانی دو معیار اصلی دارد:

الف) شادی و نشاط

ب) وجود کارکردهای مثبت

اسلاید 6 :

ادامه الگوی سلامت روانی کامل

الف) شادی و نشاط: سطح بالای حداقل یکی از دو علامت زیر؛

1- عاطفه مثبت در طی سی روز گذشته (روحیه خوب ، بشاش

 بودن، آرامش و خونسردی)

2- احساس کلی رضایت از زندگی یا شادی کلی شامل احساس

 شادی کلی داشتن یا رضایت از زندگی در حیطه های مختلف

 زندگی

اسلاید 7 :

ادامه الگوی کامل ....

ب) کارکردهای مثبت:

این کارکردها شامل دو مفهوم عمده بهباشی روان شناختی

 و بهباشی اجتماعی هستند و شامل یازده علامتند که باید

 حداقل شش علامت در سطح بالایی وجود داشته باشد.

اسلاید 8 :

ادامه معیار دوم

1-خودپذیری(داشتن نگرش های مثبت نسبت به خود و در باره خود)

2-پذیرش اجتماعی(داشتن نگرش های مثبت نسبت به دیگران در عین حالی که به تفاوت ها و پیچیدگی های دیگران اعتراف دارد و آنها را هم می پذیرد).

3-رشد شخصی(نشاندادن بینش و بصیرت در مورد پتانسیل های شخصی و باز بودن نسبت به تجربه های نو و چالش برانگیز).

4- خود شکوفایی اجتماعی( باور به اینکه دیگران، گروه های اجتماعی و جامعه پتانسیل هایی دارند و می توانند به شکلی مثبت رشد کرده و ارتقا یابند).

اسلاید 9 :

ادامه معیار دوم

5- داشتن قصد و معنی در زندگی(داشتن هدف یا اهدافی در

 زندگی و باور به اینکه نوعی حس حرکت در مسیری مشخص و

 مورد تایید در زندگی فرد وجود دارد و اینکه زندگی هدفمند و

 با قصد و معناست).

6- مشارکت اجتماعی(احساس اینکه زندگی فرد برای جامعه

 موثر است و بازده یا محصول فعالیت های او ارزشمندند و

 دیگران برای آنها ارزش قایلند).

7- تسلط بر محیط(داشتن و نشان دادن توانایی مدیریت و

 کنترل محیط پیچیده و توانایی انتخاب یا مدیریت و ساخت

 دهی به محیط به منظور متناسب شدن با نیازها

اسلاید 10 :

ادامه معیار ...

8-انسجام اجتماعی(علاقمندی به جامعه و زندگی اجتماعی ، احساس اینکه جامعه و فرهنگ هوشمندانه طراحی شده و تا حدی قابل پیش بینی ، منطقی و معنی دارند).

9-خودجوشی و استقلال(نشان دادن خود جهت دهی و هدایت شدن از طریق استانداردهای شخصی مورد پذیرش عرف و اجتماع و مقاومت در برابر فشارهای تحمیلی خارجی)

10- داشتن رابطه مثبت با دیگران(داشتن روابط گرم، رضایت بخش و اعتماد بخش و توانایی ارایه همدلی و صمیمیت).

11-یکپارچگی و ادغام اجتماعی(دارا بودن احساس تعلق به جامعه و اجتماع و اخذ حمایت و راحتی و آسایش از اجتماع).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید