بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع استارت در دوی سرعت

 استارت کوتاه: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر فاصله کمی دارند(30 سانتی متر). مزایای بیو مکانیکی استارت کوتاه: مرکز ثقل بالاتر قرار گرفته، در نتیجه فرد تعادل کمتری داشته و سریع از جای خود بلند شده و اولین گام را با سرعت بیشتری برمی دارد.

معایب بیومکانیکی استارت کوتاه: چون پاهای دونده زمان نسبتاً کوتاهی با بلوکه ها در تماس است، ضربه کمتری بر بلوکه ها وارد می نمایند، در نتیجه سرعت دونده به هنگام ترک بلوکه محدود می شود.

اسلاید 2 :

 استارت متوسط: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر 40 سانتی متر فاصله دارند.

 ویژگی استارت متوسط: دونده مدت زمان بیشتری بر بلوکه ها نیرو وارد می نماید و باسرعت بیشتر از بلوکه ها جدا می شود. وزن بدن روی دست ها و پاها تقسیم شده و بیشتر بر روی دست ها می باشد.

 استارت بلند: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر 50 سانتی متر فاصله دارند.

 ویژگی استارت بلند: دونده مدت زمان بیشتری بر بلوکه ها نیرو وارد می نماید و باسرعت بیشتر از بلوکه ها جدا می شود. مرکز ثقل به زمین نزدیک شده وسطح اتکا افزایش می یابد در نتیجه جا به جایی کند تر صورت می گیرد.

اسلاید 3 :

شروع دوی سرعت با تنه خم

شروع دوی سرعت با تنه خم  و گام های متوالی زیاد، باعث غلبه بر لختی بدن شده و اندازه حرکت زیادی به دونده   می دهد. تمایل بدن مستقیماً نتیجه شتاب دونده است.  

اسلاید 4 :

عوامل موثر در سرعت دویدن

در دوهای سرعت شتاب مثبت و منفی وجود دارد. فرضاً در دو 100 متر معمولاً تا50 متر اول مسیر، شتاب مثبت است    (در این مسافت سرعت گام برداری به حداکثر میزان خود می رسد)، و بعد از آن شتاب منفی شروع می شود. در این زمان باید طول گام افزایش یابد.

اسلاید 5 :

اصل بقای اندازه حرکت زاویه ای

اینرسی: در حرکت خطي اينرسي جسم را جرم جسم تعيين مي کند. اما درحرکت زاويه اي علاوه بر جرم جسم فاصله جرم تا محور دوران هم تعیین کننده است به نحوی که هر چه این فاصله کمتر باشد اینرسی کمتر است.    

اندازه حرکت زاویه ای: برابر است با حاصلضرب گشتاور اینرسی در سرعت زاویه ای.

اسلاید 6 :

کاربرد قانون سوم نیوتون در دو سرعت

قانون سوم نیوتون در حرکت خطی: هرچه دونده نیروی بیشتری را به زمین وارد نماید زمین نیز همان مقدار نیرو در جهت مخالف به وی وارد می نماید.

قانون سوم نیوتون در حرکت زاویه ای: فلکشن بازوی راست باعث ایجاد فلکشن در ران راست و بالعکس می شود. عمل دست و پای مخالف به حفظ تعادل دونده و انتقال اندازه حرکت کمک    می نماید.

اسلاید 7 :

چگونگی فرود پا در دوی سرعت

هنگام فرود پا، مفاصل زانو و مچ پا اندکی خم می شوند که از دو جهت قابل بررسی است.

1- تاشدن جزئی پا از مفصل زانو و مچ، زمان اعمال نیروی موثر را افزایش می دهد.

2- فلکشن مفاصل مچ و زانو باعث کشش عضله دوقلو و چهارسررانی می شود. در نتیجه انرزی کش سانی آن می تواند در تبدیل به انرژی جنبشی سود مند باشد.

اسلاید 8 :

مقایسه محل فرود پا در دو سرعت و استقامت

دو های استقامت: محل فرود پا جلوتر از مرکز ثقل بوده در نتیجه از سرعت کاسته می شود چراکه دونده برای اعمال نیرو به زمین باید صبر نماید تا مرکز ثقل بدنش از سطح اتکا جلوتر رفته آنگاه به زمین نیرو وارد نماید.

دوهای سرعت: محل فرود پای اتکا زیر مرکز ثقل است در نتیجه در زمان صرفه جویی شده که باتوجه به رابطه سرعت و زمان، دونده مسافت بیشتری را در زمان کمتری سپری  می نماید.  

اسلاید 9 :

چگونگی حرکت مرکز گرانش دونده سرعت

مرکز گرانش دونده سرعت به هنگام حرکت به جلو از یک حرکت موجیکوتاه پیروی می کند. به عبارتی مدت زمان پرواز اندکی بیشتر از قرار گرفتن پا روی زمین است. زیادی زمان تعلیق در هوا بی فایده است و نشان دهنده اعمال نیرو در جهت عمودی است.

اسلاید 10 :

مصرف انرژی در دو سرعت

بیشترین انرژی هنگام فشار رو به عقب ایجاد می شود. برای بالا بردن زانو  و مرحله اتکا نیز انرژی لازم است. ورزشکاری که سریع  می دود برای مقابله با هوا باید انرژی بیشتری مصرف کند. بادی که از مقابل می وزد به این مقاومت می افزاید. کفش میخی سبک و  زمین های سفت بیشتر فرد را به جلو می راند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید