بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 موضوع بهره وری موضوع کوچک ، بی ارزش و گذرایی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و حتی شاید این تحقیق ها هم ذره ای از این امر خطیر را بازگو نکند ، ولی قدم برداشتن در این راه خود گام مؤثری در ادامه آن می باشد.

ورودبهعصرجديدعصرفراصنعتي، عصراطلاعات عصر فرامليوارتباطاتنتيجهرشدوارتقاءبهرهوري است كه نمونه هايبارزآن                          استفاده بيشترازاتوماسيونكاربردرباتهادرتوليددركنارسيستمهايمديريتينوينميباشد.

تنهادرطول 15سال اخيرافزايش بهره وري درسطح جهان 45برابرشده است.

تلاش برايبهبودبهرهوري تلاش برايزندگيبهترافرادجامعه است.

اسلاید 2 :

تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيرويكارسرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تماميمديرانسازمانهاياقتصادي و واحدهايتوليديصنعتي و مؤسسات خدماتيمي باشد. وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاياجرائيكارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضايكار متعادل و از همه مهمتر نيرويانساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتيمي باشند كهبراينيل به بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركتكاركنان در امور و تلاشهايهوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاريمي تواند بر ميزان بهره وري و تعميربراي بهبود بهره وريبويژه در يكمحيط متلاطم و توأم با ناامنيتأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وريبايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن مياننيرويانساني هسته مركزي را تشكيلمي دهد.

اسلاید 3 :

تاریخچه بهره وری

بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است.         اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۰۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

واژه « بهره وری» ریاضیدان و اقتصادان فرانسوي نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه بکار برده شد.

                                                                           «کنه» با طرح جدول اقتصادی ،

**اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در       بخش کشاورزی می دانست.**

اسلاید 4 :

مفاهيم و تعاريف

اولین تعریف

توانمندی تولید بیشتر

( فرانسوا کنه )

اسلاید 5 :

تعاريف بهره وري از ديدگاههاي مختلف

  • علم اقتصاد : بهره وري ، مهارت در توسعه انساني و سودآوري است .
  • علم اجتماعي : بهره وري ، قابليت انجام امور امروز بهتر از ديروز بطور مداوم مي باشد .
  • عام صنعت : بهره وري ، بهبود وضع موجود و استفاده موثر از عوامل توليد مي باشد .

اسلاید 6 :

تعاريف بهره وري از ديدگاههاي مختلف

  • علم شيمي:بهره وري ،استفاده از كاتاليزورهاي مناسب در جهت تسريع روند توليدمي باشد.
  • علم فيزيك : بهره وري ، بالا بردن توان( راندمان ) كار با توجه به كميت و كيفيت كالا يا خدمات مي باشد.
  • **از نظر يكمديرياكارفرمابهره ورييعنيكاراييبيشتر با صرف منابع كمتر و در نتيجهافزايش سود از طريقتوليد محصول بيشتر.

اسلاید 7 :

: و بطور كلي

  • بهره وري نوعي نگرش خلاق در جهت بهبود و پويايي وضع موجود از طريق بالا بردن كميت و كيفيت ، اثربخشي ، سودآوري متناوب كار و جلب رضايت نيروي انساني مي باشد.

اسلاید 8 :

نگرش قدیم و جدید به بهره وری

  • نگرش قدیم به بهره وری : تأکید بر مدیریت منابع موجود ( توجه عمده به درون سازمان )
  • نگرش جدید به بهره وری :طرح ایده های نو، خلق محصولات جدید و داشتن مشتریان متنوع و توجه به بازار و رقبا و استفاده ازتوانایی های بالفعل و بالقوه سازمان برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدید ها
  • نتیجه : ایجاد سازمانی هوشمند و انعطاف پذیر و آگاه از محیط

اسلاید 9 :

رابطه بهره‌وري با كارايي و اثربخشي

*اثربخشي عبارت‌است از انتخاب كارهاي درست،

درصورتيكه

*كارايي عبارت‌است از انجام دادن درست كارها.

**افزايش بهره‌وري انجام بهتر كارهانيست،            بلكه مهم‌تر از آن انجام بهتر كارهاي درست است. **

*بهره‌وري عبارت است از: تركيباثربخشي و كارائي

*بهره‌وري به معناي انتخاب كار درست و انجام آن بطور صحيح.در زمان مناسب است

اسلاید 10 :

سطـوح بهـره وری

سطح فردی:

بهره وری در سطح فردی به معنی استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه انسان و نعمت های الهی در طول زندگی شخصی واجتماعی است.

سطح سازمانی :

مشخص می شود که یک سازمان چقدر خوب از منابعی که دراختیار داردمانند انسان ، سرمایه ، ماشین ، مواد و تکنولوژی برای رسیدن به اهداف( تولیدخدمت یا کالا ) استفاده می کند .

سطح ملی :

مشخص می شود که یک ملت از آنچه در اختیار دارد( مانند معادن وذخایر زیرزمینی ،تکنولوژی، زمین، شرایط اقلیمی ، جمعیت ، سرمایه،) برای دستیابی به اهداف ملی چقدر خوب استفاده می کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید