بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نیروهای رقیب

رقبای موجود دریک صنعت می توانند  با استفاده از تاکتیکهای قیمت ، تنوع  محصولات ، تبلیغات و.... با یکدیگر به رقابت بپردازند و این رقابت تحت شرایط زیر می تواند تشدید گردد :

ü رقبای زیاد با مقیاس یکسان

ü رشد  بطئی صنعت که تلاش برای افزایش سهم بازار را تشدید می کند. 

ü عدم وجود تمایز درمحصولات که خریداران را درکمند خود نگه می دارد .

ü کالا فاسد شدنی است ویا هزینه سربار بالائی دارد که درصورت عدم فروش محصول ، زیان هنگفتی متوجه تولید کنندگان می گردد.

اسلاید 2 :

نیروهای رقیب

üافزایش ظرفیت تولید وعدم توازن بین عرضه وتقاضا

üبالا بودن هزینه خروج ،که ایجاد تغییردر تولید محصولات را محدود می کند .

üوجود رقابت غیر سازنده بین فعالان صنعت وشاخ به شاخ شدن آنان با یکدیگر

 درنهایت با افزایش رقابت ، بلوغ صنعت افزایش یافته وقیمتها روبه کاهش خواهد گذاشت وبا کاهش سود این مشکل تشدید می گردد. دراینصورت برای بقاء بنگاهها ناگزیرند روشهای دیگری نظیر ایجاد تمایز درمحصولات ویا انتقال به فعالیت دیگر را پذیرا شوند.

اسلاید 3 :

تازه واردان  New Entrants)) :

رقبای جدید ، ظرفیت جدید ، تلاش برای کسب سهم بازار ونیز منابع رقابت را با خود خواهند آورد وبا ورود خود تهدیدات جدیدی را متوجه فعالان خواهند نمود. سرعت ورود برای تازه واردان به موانع ورود درصنعت بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

مقیاس اقتصادی

تمایز محصول

میزان سرمایه گذاری

مزیتهای کاهش هزینه

دسترسی به کانالهای توزیع

سیاستهای دولتی

کاهش قیمت (Dumping)

اسلاید 4 :

مقیاس اقتصادی:

زمانی که تولید کنندگان بزرگ باشند ، ورود به این بازار باید با ابعاد آنها سازگار باشد تا قادر به رقابت باشند،  درغیر اینصورت به لحاظ قیمت ، سیستم توزیع ، خدمات پس از فروش وامثالهم با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

اسلاید 5 :

تمایز محصول:

وجود نام ها وبرندهای معتبر دربازار و وفاداری مشتریان به این محصولات ،موانع ورود به بازار را برای تازه واردان افزایش خواهد داد. نظیر صنایع نوشابه سازی ،داروسازی وامثالهم

اسلاید 6 :

میزان سرمایه گذاری:

وجود دانش فنی وتکنولوژی بالا درصنعت ، حجم سرمایه گذاری ثابت را افزایش داده وشانس ورود تازه واردان را محدود می سازد . این محدودیت علاوه بر سرمایه گذاری به سبب حسن شهرت واعتبار واعتمادی که بین مشتریان وعرضه کنندگان  فعلی وجود دارد موانع ورود را تشدید می نماید .نظیر صنایع هواپیما سازی ،تولید کامپیوتر وامثالهم .

اسلاید 7 :

مزیتهای کاهش هزینه:

دربرخی اوقات تولید کنندگان فعلی دارای مزیتهائی از جهت هزینه های سرمایه گذاری ثابت وقیمت تمام شده می باشند مثلا" دربرخی موارد بنگاههائی با ارزش دفتری سرمایه گذاری پائین دارای هزینه سربار پائین خواهند بود وتولید محصول با قیمت روز برای آنها ممکن خواهد بود .

اسلاید 8 :

دسترسی به کانالهای توزیع :

بسیاری از کالاها ازجمله کالا های مصرفی ومغازه ای با ید از سیستم توزیع گسترده وفعالی برخوردار باشند ، تا بتوانند درفروشگاههای مصرف خودنمائی کنند واز طریق ارائه مزیتهایی درکیفیت ، قیمت ، تنوع ونظائر آن بتوانند محصولات فعلی را تحت فشار قرار داده وجایگزین شوند . این شرایط مستلزم وجود کانالهای توزیع گسترده وفعال می باشد که خود هزینه سرمایه گذاری وعملیا ت بالائی رادرپی خواهد داشت وازجمله موانع ورود برای تازه واردان تلقی می شود .

اسلاید 9 :

سیاستهای دولتی:

دولت نیز می تواند موانعی رابرای ورود به صنعت از طریق برقراری محدودیتهایی چون ،اخذ مجوز ، محدویت تامین مواد اولیه سهمیه بندی شده ، اثرات زیست محیطی صنعت ونظائر آن برای تازه واردان ایجاد نماید.

علاوه بر موارد فوق ،اقداماتی که از سوی حاضرین در بازار جهت ممانعت از ورود ایجاد می شود،  نیز می تواند موانعی برای ورود تازه واردان به بازار باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

فعال نمودن ظرفیتهای بلا استفاده نظیر افزایش تولید ،

 گسترش سیستم توزیع و...........

اسلاید 10 :

کاهش قیمت (Dumping)

یکی از راههای سنتی در جلوگیری از ورود تازه واردان به صنعت کاهش قیمت به منظور غیر اقتصادی نمودن فعالیتهای رقباست .

رکود حاکم برصنعت که رقبای موجود نیز به سختی قابلیت دوام خواهند داشت .

در کنار اقدامات فوق که ازسوی رقبای فعلی اعمال می گردد ،تغییرات محیطی نیز موانعی برای تازه واردان به همراه خواهد داشت نظیر تغییر تکنولوژی ، الگوی مصرف ونظائرآن .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید