بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بازگویی روانشناختی جلسه ای گروهی برای بررسی دقيق واقعيات،افکار،برداشت هاوواکنش هايی است که پس از يک حادثه تکان دهنده سازماندهی می شود .

در واقع پروسه ای است که درطی آن فقدان اطلاعات، سوءتفاهم ها ترس از واکنش های شخص به آسيب برطرف می شود.

اسلاید 2 :

    پيشگيری ازواکنشهای شديد بعدیchronic PTSD)) ،تسريع دربهبودی طبيعی وحفظ روحيه وانگيزه برای زندگی هدف اساسی است.

آموزش واکنش های شايع در برابر آسيب وتاکيد روی مفهوم  

Normal reaction in normal people to an abnormal e ent””

کاهش احساس ضعيف بودن وايجاد حمايت گروهی حس تعلق به جمع  بعلت داشتن تجربيات مشترک

      آمورش استراتژی های ساده مقابله بااسترس

      شناسايی منابع وشبکه های حمايتی واطلاع رسانی درمورد امکانات

         تخصصی موجود

 

اسلاید 3 :

اين جلسات نوعی رواندرمانی نيست.

نوعی سازماندهی اوليه درروزها ياهفته های اول پس از حادثه است.

نوعی اسکرين کردن يا غربالگری است.

اسلاید 4 :

   اطلاعات مربوط به جلسه

   اندازه گروه کمتر از 15 نفر

   نحوه نشستن

   فراهم بودن وسايل پذيرايی

   روشن ساختن نقش ها-تعداد هدايتگر(دونفر)

   بهترين زمان شروع(24 تا 72 پس از آسيب)

   طول جلسه

   موقعيت مکانی مناسب

 

 

اسلاید 5 :

  معرفی(Introduction)

  واقعيات(Facts)

  افکار(Thoughts)

  برداشت های حسی(Sensory impression)

  واکنش ها(Reactions)

  عادی سازی(Normalization)

  برنامه ريزی برای جلسه آينده وختم جلسه

اسلاید 6 :

معرفی هدايت کنندگان جلسه

قوانين

اهداف جلسه

نگرش کلی به جلسه

 

اسلاید 7 :

مهمترين مرحله

مرحله ايجاد انگيزه و اعتماد

معرفی رهبر و دستيار

پرسش ها با صراحت، صداقت، احترام، تشويق، علاقه بايد باشد

اسلاید 8 :

توضيح درمورد دليل برگزاری جلسه

محرمانه بودن

هيچ کس مجبور نيست حرف بزند.

هر کسی درباره واکنش ها وتاثرات خود صحبت کند ،نه درباره آنچه ازديگران شنيده ،يادرديگران ديده است.

ازوقت بصورت عادلانه استفاده شود. 

نگرش کلی به جلسه

اسلاید 9 :

آنچه راکه مايليد درمرحله واقعيات به شما بگويند دقيقاًروشن کنيد.

بااستفاده ازروش متداول جلسات(ازچپ به راست)،به همه گروه بپردازيد.

ازگروه برای ساختن «تصوير»کاملی ازآنچه که روی داده، استفاده کنيد.

اگرکسی دارای نقاط کور حافظه باشد،اجازه دهيد که اعضای گروه اطلاعات مربوطه راارائه دهند.

باپرسش وپيگيری مطالب ( کلامی وغيرکلامی)،ايجادرابطه راتسهيل کنيد.( سه مرحله ارتباط)

درپايان مرحله واقعيات ،اگرچيزی مبهم باقی مانده يابيان نشده باشد(ازهمه گروه ) توضيحات بيشتری درمورد واقعيات بخواهيد.

اسلاید 10 :

  • افکار اوليه ،افکار بعدی
  • تصميمات نهايی
  • بسيج ذهنی ياافکارسازنده

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید