بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

vتعريف :

o  فولاد آلياژی است از آهن که تا حدود 2 درصد (عموما تا حدود 1 درصد کربن دارد).  در صد ناخالصی هايي چون فسفر، گوگرد و سيلسيم همچنين درصد کربن فولاد  کمتر از چدن خام و آهن اسفنجی  است.

o فولاد سازی روشی است که در آن درصد کربن، فسفر  و ساير ناخالصی های موجود در چدن خام و آهن اسفنجی به حد مجاز در فولاد کاهش می يابد.

اسلاید 2 :

vروشها:

  • فولادسازی اکسيژنی (BOF-Basic Oxygen Furnace or converter)
  • فولادسازیدر کوره قوس الکتريکی (Electric Arc Furnace- EAF )

اسلاید 3 :

فولادسازی - BOF-Basic Oxygen Furnace or converter

v تعريف : قوی ترين روش توليد فولاد خام در جهان (67 درصد توليد جهانی)

o   مواد شارژ : چدن مذاب و قراضه

o عمليات خالص سازی: اکسيداسيون ناشی از دمش اکسيژن  به داخل مذاب

اسلاید 4 :

 واکنش های کنورتور – خروج منگنز از مذاب(منگنز زدايي) :

 منگنز موجود درمذاب طبق واکنشهای زير اکسيد شده و از مذاب به سرباره می رود:  

اسلاید 5 :

v واکنش های کنورتور – خروج فسفر از مذاب (فسفر زدايي) :

- فسفر موجود درمذاب (0.15 %) طبق واکنشهای زير اکسيد شده و از مذاب به سرباره می رود: 

- اين عمليات در  حضور مقادير بيشتری آهک بهتر انجام می شود

- يعنی سرباره با قدرت بازی بيشتر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید