دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نخستین رویکردحرفه ای مربوط به اجاره بلند مدت درسال ۱۹۴۹باانتشاربولتن پژوهشهای حسابداری ش ۳۸میباشدبعد آن انجمن حسابداری آمریکادرسال ۱۹۶۲باانتشاربررسی های پژوهشی حسابداری شماره ۵،هیات تدوین اصول حسابداری باانتشاربیانیه شماره ۵درسال ۱۹۷۳،SECباصدوردستورالعمل ۱۴۷( تبصره ای بربیانیه ۳۱هیات تدوین اصول حسابداری)همگی درجهت بهبود گزارشگری اجاره بلندمدت کوشیدند.

سرانجام درسال ۱۹۷۶FASBبیانیه شماره ۱۳خورد رادرمورد اجاره ها منتشرکرد ویکسال بعد  SECاعلام کرد حسابداری اجاره ها باید برمبنای این بیانیه صورت پذیرد

درایران استاندارشماره ۲۱مربوط به حسابداری اجاره ها میباشد که تاریخ الزام اجرای آن از۱/۱/۱۳۸۰میباشد

اسلاید ۲ :

موافقتنامهای است که به موجب آن، اجارهدهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجارهکننده واگذار میکند.

اسلاید ۳ :

فزایش قابل توجه فروش تولیدات اجاره دهنده

نعطاف پذیری بیشترقراردادهای اجاره ومحدود یت کمتر

Øکمک به حال بحران نقدینگی وبهره مندی ازمزایای ما لکیت بدون سرمایه گذاری وکاهش هزینه ها واحتمال خطرزیان مالکیت

Øکاهش ریسک منسوخ شدن تجهیزات

Øمزایای مالیات بردرآمد برای طرفین

یجاد سود برای اجاره دهنده

Øهر گونه افزایش درنسبت بدهی به ارزش ویژه وسایر نسبتها راکاهش میدهد

Ø

اسلاید ۴ :

üاجاره بهای متعارف:اجاره بهایی که انتظارمیرود برای اموال مشابه درشرایط یکسان پرداخت گردد.

üبرآوردارزش مازاد:برآورد مبلغ ارزش متعارف مورداجاره درپایان مدت قرارداد راگویند.

üهزینه های اجرایی:هزینه هایی شامل هزینه بیمه،تعمیر ونگهداری،مالیات و… که مربوط به اموال استیجاری می باشد(معمولا توسط مالک پرداخت میشود)

üارزش متعارف اموال:مبلغی که دارایی دریک مبادله آزاد بین طرفین غیروابسته میتواند مبادله شود.

üآغاز اجاره:تاریخ توافق یاتاریخ تعهد کتبی بین طرفین قراردادنسبت به مفاد اصلی قرارداد اجاره هرکدام زودتر است.

üمخارج مستقیم اولیه:هزینه هایی که درارتباط باتهیه قرارداداجاره درزمان مذاکره یاتکمیل قرارداد برای اجاره دهنده رخ میدهد(مانند کمیسیون وهزینه های قانونی…)

üمدت اجاره:شامل یک دوره کوتاه مدت تاحداکثر طول عمر مفید اقتصادی اموال مورد اجاره.

اسلاید ۵ :

Øمخاطرات:مخاطرات شامل امکان وقوع زیان ناشی از ظرفیت بلااستفاده یا منسوخ شدن فناوری و کاهش در بازده دارایی به دلیل تغییرشرایط اقتصادی است.

Ø

Øمزایا:مواردی از قبیل انتظار عملیات سودآور در طول عمر اقتصادی دارایی و هر گونه سود حاصل از افزایش ارزش دارایی یا تحقق ارزش باقیمانده .

Ø

جاره سرمایه ای: اجارهای که به موجب آن تقریباً  تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجارهکننده منتقل میشود.

Ø

جاره عملیاتی:به اجارهای غیر از اجاره سرمایهای اطلاق میشود.

نکته:نوع اجاره (یعنی سرمایهای یا عملیاتی) به محتوای معامله و نه شکل قرارداد بستگی دارد

 

اسلاید ۶ :

Øطبق‌ قرارداد اجاره‌، مالکیت‌دارایی‌درپایان‌دوره‌اجاره‌به‌اجاره‌کننده‌ منتقل‌شود(اجاره‌به شرط‌تملیک‌)

ختیار خریددارایی مورداجاره به بهایی کمترازارزش متعارف درقراردادبرای اجاره کننده پیش بینی شده باشد

Øمدت قرارداداجاره‌ حداقل‌۷۵ درصدعمرمفیداقتصادی‌اموال مورد اجاره باشد.

رزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ در آغازقرارداد اجاره‌ معادل یا بیش از ۹۰ درصد ارزش‌ متعارف اموال مورد اجاره‌به کسرهرنوع مزایای مالیاتی انباشته شده توسط اجاره دهنده باشد.

اسلاید ۷ :

Øطبق قرارداد اجاره، مالکیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجارهکننده منتقل شود (اجاره به شرط تملیک)

جارهکننده اختیار داشته باشد که دارایی مورد اجاره را در تاریخ اعمال اختیار خرید به قیمتی که انتظار میرود به مراتب کمتر از ارزش منصفانه دارایی در آن تاریخ باشد خریداری کند و در آغاز اجاره، انتظار معقولی وجود داشته باشد که اجارهکننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.

Øدوره اجاره حداقل ۷۵ درصد عمر اقتصادی دارایی را دربر گیرد، حتی اگر مالکیت دارایی نهایتاً منتقل نشود.

رزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر با ۹۰ درصد ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.

Øدارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد به گونهای که تنها اجارهکننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه، از آن استفاده کند.

اسلاید ۸ :

الزامات این استاندارد باید برای حسابداری کلیه اجارهها به استثنای موارد زیر بکار گرفته شود :

الف.قراردادهای اجاره برای اکتشاف یا بهرهبرداری از منابع طبیعی مانند نفت، گاز، جنگل، فلزات و سایر حقوق مربوط به معادن،

ب  .قراردادهای اعطای مجوز درخصوص استفاده از مواردی نظیر فیلمهای سینمایی و ویدیویی، نمایشنامه، حق اختراع، حق تألیف و نرمافزارهای رایانهای.

vاین استاندارد، برای قراردادهایی کاربرد دارد که حق استفاده از دارایی را انتقال میدهد، حتی اگر بخش عمدهای از خدمات تعمیر و نگهداری دارایی توسط اجارهدهنده ارائه شود. ازسوی دیگر، این استاندارد برای قراردادهای خدماتی که حق استفاده از دارایی را از یک طرف قرارداد به طرف دیگر منتقل نمیکند، کاربرد ندارد.

اسلاید ۹ :

Øبه دلیل برخی از رویدادهای جزئی احتمالی

Ø

Øبااجازه اجاره دهنده

Ø

نعقاد قرارداد جدید بین طرفین

Ø

Øدرصورت پرداخت مبلغی به عنوان جرائم مربوطه تمدید قرارداد اجاره توسط اجاره کننده

اسلاید ۱۰ :

جاره سرمایه ای:

اجاره ‌های‌ سرمایه‌ای‌ باید تحت‌ عنوان‌ دارایی‌ و بدهی‌ و به مبلغی‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ در آغاز اجاره‌ یا به‌ ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌، هر کدام‌ کمتر است‌، در ترازنامه‌ اجاره‌کننده‌ منعکس‌ شود. برای‌ محاسبه‌ ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌، از نرخ‌ ضمنی‌ سود تضمین‌شده‌ اجاره‌ و در صورتی‌ که‌ تعیین‌ نرخ‌ ضمنی‌ سود تضمین‌شده‌ اجاره‌ امکان‌پذیر نباشد از نرخ‌ فرضی‌ استقراض‌ برای‌ اجاره‌کننده‌ استفاده‌ می‌شود.

چنانچه‌ این‌ اجاره‌ها در ترازنامه‌ اجاره‌کننده‌ منعکس‌ نشود، منابع‌ اقتصادی‌ و تعهدات‌ واحد تجاری‌ کمتر از واقع‌ ارائه‌ و بدین‌ ترتیب‌ نسبتهای‌ مالی‌ آن‌ نیز مخدوش‌ می‌شود. بنابراین‌ انعکاس‌اجاره‌های‌سرمایه‌ای‌، از یک‌ سو به عنوان‌ دارایی‌ و از سوی‌ دیگر به عنوان‌ تعهد پرداخت‌ مبالغ‌ اجاره‌بهادر آینده‌، در ترازنامه‌ مناسب‌ است‌.

انعکاس‌ بدهیهای‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ به‌ شکل‌ مبلغ‌ کاهنده‌ داراییهای‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ مجاز نیست‌. اگر در متن‌ ترازنامه‌، بدهیها به‌ جاری‌ و غیرجاری‌ تفکیک‌ شود، با بدهیهای‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ نیز به همین‌ شکل‌ برخورد خواهد شد.مخارج‌ مستقیم‌ اولیه‌ مرتبط‌ با هر یک‌ از اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ از قبیل‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌ و تأمین‌ تضمینهای‌ مربوط‌ به عنوان‌ بخشی‌ از مبلغ‌ دارایی‌ شناسایی‌شده‌ انعکاس‌ می‌یابد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد