دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

nاجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد

n 

nاجاره :  موافقتنامه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌کننده‌ واگذار می‌کند.

n

nاجاره‌ سرمایه‌ای :  عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً  تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ می‌شود. مالکیت‌ دارایی‌ ممکن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد.

n

n  اجاره‌ عملیاتی :  به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود.

اسلاید ۲ :

.  اجاره‌ای‌ به عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمامی‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ منتقل‌ شود. اجاره‌ای‌ که‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ را منتقل‌ نکند به عنوان‌ اجاره‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود.

اسلاید ۳ :

lانواع قرارداد اجاره بلند مدت :

l1 – اجاره سرمایه ای  

              الف : اجاره اهرمی

          ب ۱:اجاره دهنده تولید کننده یا فروشنده باشد ( اجاره از نوع تامین مالی مستقیم )

          ب ۲ : اجاره دهنده فقط تامین کننده مالی باشد (اجاره از نوع فروش )

 ۲ – اجاره عملیاتی

l

اسلاید ۴ :

lحسابداری از نوع تامین مالی مستقیم تا حدودی همانند حسابداری از نوع فروش است . اما تفاوت این دو نوع اجاره در آن است که در اجاره از نوع فروش دو نوع سود شامل سود ناشی از معامله و ( سود ناخالص ) و درآمد مالی وجود دارد .در حالیکه در اجاره از نوع  تامین مالی مستقیم تنها درآمد مالی بدست می آید . در اجاره از نوع فروش تولید کننده به دنبال گزینه ای برای تامین مالی فروش کالای خود است در حالیکه اجاره از نوع تامین مالی در نتیجه نیاز مالی جهت خرید است . زیرا اجاره کننده قادر به تامین مالی از طریق سایر منابع نیست و به همین دلیل وی برای تامین مالی به شرکت لیزینگ یا سایر موسسات مالی که در این زمینه فعالیت دارند مراجعه می نماید . شرکت لیزینگ یا سایر موسسات مالی دارائی مورد نیاز اجاره کننده را مستقیما خریداری کرده سپس آن را به وی اجاره می دهد . در این نوع اجاره سود ناشی از مبادله عاید فروشنده می شود و فقط     

درآمد مالی عاید شرکت لیزینگ می شود .   

اسلاید ۵ :

اجاره اهرمی شکل نسبتا پیچیده ای  از قرارداد اجاره سرمایهای است که در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است . اجاره دهندگان برای تامین منابع مالی لازم جهت تحصیل دارائی ها ( تجهیزات سرمایه ای ) از قرارداد اجاره اهرمی بیشتر استفاده می کنند .

ساختار قراردا د اجاره اهرمی یک نوع قرارداد سه جانبه  است که بین طرفین قرارداد تحت شرایطی خاص منعقد می شود .

۱ – مالک – اجاره دهنده

۲ – مصرف کننده دارائی – اجاره کننده

۳ – تامین کننده منابع مالی

در این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده  بلند مدت  یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .

اسلاید ۶ :

۱ – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ

اجاره بها  مساوی یا بیش از ۹۰% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره

۲ – طرفین قرارداد اجاره اهرمی سه جانبه می باشد : اجاره کننده – اجاره دهنده – اعتبار

دهنده بلند مدت

۳ –مالک – اجاره دهنده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده دارائی مورد اجاره را

تامین می نماید . 

۴ – اعتبار دهنده بلند مدت معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ % بهای تمام شده دارائی مورد اجاره را تامین نموده و برای تضمین بازیافت اصل و سود تضمین شده مبلغ اعتبار حق تصرف دارائی

استیجاری و یا سایر وثائق را برای خود محفوظ می دارد .

۵ – در سالهای اولیه قراردا د اجاره بعلت بالا بودن مبالغ هزینه استهلاک و بهره-

 سود خالص و حق اجاره دهنده کاهش یافته و در سالهای بعد به علت کمتر بودن مبالغ استهلاک و بهره منجر به افزایش سود و سرمایه گذاری خالص در دفاتر اجاره دهنده خواهد شد .

اسلاید ۷ :

l

l1-بیشتر وجوه نقد برای خرید دارائی  مورد اجاره از طریق اعتبار دهنده تامین

l می شود .

l2-وامی که اعتبار دهنده تامین می شود معمولا بدون حق مطالبه از اجاره  دهنده

l می باشد .

l3 – اجاره دهنده از تخفیف مالیاتی به سبب سرمایه گذاری در ارتباط با اموال

lاستیجاری استفاده می نماید .

l4 – در اجاره اهرمی اموال استیجاری در پایان مدت قراردا د به اجاره دهنده برگشت می شود

اسلاید ۸ :

  • حسابداری اجاره اهرمی از نقطه نظر اجاره کننده روشی مشابه با اجاره های غیر اهرمی( عملیاتی و سرمایه ای ) می باشد حال آنکه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی روش خاصی را در دفاتر اجاره دهنده پیش بینی نموده که متعاقبا تشریح می شود .

اسلاید ۹ :

  معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد معامله ای است

که در آن مالک دارائی(فروشنده – اجاره کننده ) دارائی  خود را می فروشد و   و بلا فاصله تمام یا بخشی از آن را از مالک جدیداجاره می کند . این معاملات زمانی انجام می شود که فروشنده – اجاره کننده نیاز به نقدینگی دارد یا با مشکلات تامین مالی مواجه است . نکته مهم در این نوع معاملات شناسائی دو معامله اقتصادی جداگانه و متمایز شامل فروش دارائی و سپس اجاره همان دارائی است 

اسلاید ۱۰ :

نحوه حسابداری معاملات فروش و اجاره مجدد به نوع اجاره بستگی دارد . اگر فروش و اجاره مجدد از نوع سرمایه ای باشد مازاد عواید فروش نسبت به مبلغ دفتری باید در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسائی شود . چنانچه معامله از نوع عملیاتی باشد سود یا زیان باید بی درنگ شناسائی شود . مگر اینکه زیان حاصل با مبلغ اجاره کمتر از نرخ بازار در آینده جبران شود . در این حالت زیان یاد شده باید طی دوره ای که از دارائی استفاده می شود مستهلک گردد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد