بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

هدف

هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و

ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.

 • طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

« این استاندارد باید برای گزارشگری مالی  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود»

اسلاید 3 :

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ میدهد.

این رویدادها را میتوان به دو گروه طبقهبندی کرد :

الف: رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه :  رویدادهایی که شواهدی در‌ مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میکند.

ب: رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه : رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

اسلاید 4 :

تاريخ تایید صورتهاي مالي

تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را بهطور رسمی و برای آخرین بار بهمنظور انتشار، تأیید میکند.

تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی بهمنظور انتشار تأیید میشود.

اسلاید 5 :

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای تعدیلی

رویدادهای غیر تعدیلی

اسلاید 6 :

شناخت و اندازه گیری
 رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه

 • واحد تجاری بايد به‌منظور انعکاس رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه،مبالغ شناسايی شده در صورتهای مالی خود را تعديل کند.

اسلاید 7 :

نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه ‌که وجود تعهد فعلی واحد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید می‌کند.
 • اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته‌ یا‌ مبلغ زیان‌کاهش ارزش شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است،
 • مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده باشد،
 • تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه،
  در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد.

اسلاید 8 :

نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن.
 • دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است.
 • کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.
 • ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می‌دهد، معمولاً مؤید وجود زیان در‌مورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند.
 • فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

اسلاید 9 :

شناخت و اندازه گیری
 رويدادهای غیرتعديلی بعد از تاريخ ترازنامه

 • واحد تجاری نبايد به‌ منظورانعکاس رويدادهای غيرتعديلی بعد از تاريخ ترازنامه، مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

اسلاید 10 :

نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • کاهش ارزش بازار سرمایه‌گذاریها بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی نمونه ای از رویدادهیا غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه استکه مستلزم تعدیل صورتهای مالی نمی باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید