بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي که بين تاريخ ترازنامه و تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد.

اسلاید 2 :

تاريخ تصويب صورتهاي مالي

تاريخي است که مديريت، صورتهاي مالي را به طور رسمي و براي آخرين بار به منظور انتشار، تصويب مي کند.

تاريخ تصويب صورتهاي مالي تلفيقي تاريخي است که صورتهاي مالي ياد شده توسط مديريت واحد تجاري اصلي به منظور انتشار تصويب     مي شود.

اسلاید 3 :

نکته

صورتهاي مالي بايد بر اساس شرايط موجود در تاريخ ترازنامه تهيه شود.

رويدادهايي که بعد از تاريخ تصويب صورتهاي مالي رخ مي دهد، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع    نمي شود. اگر رويدادهاي مزبور با اهميت باشد، به منظور پيشگيري از گمراهي استفاده کنندگان صورتهاي مالي، مديريت ملزم به بررسي ضرورت انتشار اطلاعات مربوط است.

اسلاید 4 :

رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

       رويدادهاي تعديلي:          

آن دسته از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه است که درباره شرايط موجود در تاريخ ترازنامه شواهد بيشتري فراهم مي آورد.

   رويدادهاي غيرتعديلي:

آن دسته از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه است که به شرايط ايجاد شده بعد از تاريخ ترازنامه مربوط باشد.

اسلاید 5 :

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

مستلزم تغيير ارقام قابل درج در صورتهاي مالي اساسي:

 

     الف . تعديلي باشد،

     ب . بيانگر اين باشد که کاربرد    مفهوم تداوم فعاليت براي تمام يا بخش مهمي از واحد تجاري مناسب نيست، يا

     ج . به دلايل قانوني يا با توجه به ماهيت خاص آن در صورتهاي مالي انعکاس يابد.

مستلزم افشا در يادداشتهاي توضيحي:

     الف . غير تعديلي و از چنان اهميتي برخوردار باشد که افشا نکردن آن بر توانايي درک صحيح وضعيت مالي واحد تجاري توسط استفاده کنندگان صورتهاي مالي، اثر منفي بگذارد، يا

    ب . برگشت يا سررسيد معامله اي باشد که قبل از پايان سال ماهيتا” با هدف تغيير در ظاهر ترازنامه صورت گرفته است.

اسلاید 6 :

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

در مورد هر يک از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه که افشاي آن ضرورت پيدا کند، بايد اطلاعاتي به شرح زير، در يادداشتهاي توضيحي ارائه شود:

       الف . ماهيت رويداد، و

 ب . برآورد اثرمالي رويداد يا ذکر عملي نبودن انجام     برآورد.

افشاي جداگانه رويدادهاي تعديلي معمولا ضروري نيست، زيرا اين رويدادها از طريق اصلاح اقلام، در صورتهاي مالي اساسي منظور مي شود.

اسلاید 7 :

طبقه بندي و افشاي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه

تاريخ تصويب صورتهاي مالي بايد به گونه اي مناسب افشا شود.

برآورد آثار مالي رويدادهاي غير تعديلي بعد ازتاريخ ترازنامه  بايد قبل از آثار مالياتي مربوط افشا شود. آثار مالياتي اين رويدادها نيز در مواردي که براي درک صحيح وضعيت مالي ضروري است بايد توضيح داده شود.

اسلاید 8 :

توsجه:

نمونه هايي از رويدادهاي تعديلي وغير تعديلي که ارائه خواهد شد، تنها جنبه تشريحي داشته وتمام موارد ممکن را در بر نمي گيرد.

اسلاید 9 :

نمونه هايي از رويدادهاي تعديلي

داراييهاي ثابت مشهود؛ مشخص شدن بهاي خريد يا عوايد فروش داراييهاي ثابت مشهود پس از پايان سال مالي در مواردي که خريد يا فروش پيش از پايان سال انجام گرفته باشد.

سرمايه گذاريها؛ دريافت نسخه اي از صورتهاي مالي يا ساير اطلاعات در خصوص يک شرکت که شواهدي را مبني بر کاهش دايمي در ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت درآن شرکت فراهم آورد.

موجودي مواد وکالا؛ دريافغت عوايد فروش بعد از تاريخ ترازنامه يا شواهدي ديگر در خصوص خالص ارزش فرو ش موجوديها.

بدهکاران؛ تجديد مذاکره و توافق در مورد ميزان بدهي بدهکاران، يا ناتواني يک بدهکار در پرداخت بدهي.

سود سهام دريافتني؛ اعلام پرداخت سود سهام توسط شرکتهاي فرعي و وابسته براي دوره يا دوره هاي قبل از تاريخ ترازنامه شرکت اصلي يا همزمان با آن.

ماليات؛دريافت اطلاعات درباره نرخهاي مالياتي.

اسلاید 10 :

نمونه هايي از رويدادهاي غير تعديلي

ترکيب واحدهاي تجاري،

انتشار سهام جديد،

خريد و فروش داراييهاي ثابت مشهود و سرمايه گذاريها،

از دست دادن داراييهاي ثابت مشهود يا موجودي مواد و کالا در نتيجه وقايعي نظير زلزله و آتش سوزي،

متوقف کردن بخش قابل توجهي از فعاليتهاي توليدي و تجاري، به شرطي که در تاريخ ترازنامه وقوع اين رويدادها قابل پيش بيني نبوده باشد،

اقدامات دولت، از قبيل ملي کردن موسسات،

تغيير در مباني تعيين مزاياي پايان خدمت کارکنان.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید