بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

حتی درصورت انجام صحیح و با دقت روش های تجزیه ای (analytic) ، متغییرهایی نتایج آزمایش ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

شناسایی این متغیرها و به دنبال آن استاندارد نمودن روش های آزمایشگاهی جهت تفسیر صحیح و استفاده ی بهینه از داده های آزمایشگاهی ضروری می باشد.

.

اسلاید 2 :

بیشترین خطاهای آزمایشگاهی می تواند وابسته به عوامل غیرتجزیه ای نظیر جمع آوری نمونه، جابجایی و نقل وانتقال آن باشد.

عوامل غیر بیولوژیک

عوامل بیولوژیک

عوامل فیزیولوژیک

اسلاید 3 :

 هماتوم

روش های جلوگیری از هماتوم

 همولیز

روش های جلوگیری از همولیز

اسلاید 4 :

هورمون شناسی :

.Iنمونه در لوله نو ( غیر اسید واش ) گرفته شود.

.IIنمونه جداگانه جهت هورمون فرستاده شود.

.IIIحجم نمونه حداقل 3سی سی باشد.

.IVنمونه ها در شرایط ناشتایی گرفته شود.

vتعریف ناشتا

.Iنمونه همولیز نباشد.

.IIنمونه های هورمون تا قبل از ساعت 10 صبح پذیرش شوند.

.IIIاز گرفتن نمونه های هورمون در شیفت شب خودداری شود.

.IV بیماران نفروتیک

.V بیماران تحت درمان با آهن

اسلاید 5 :

الکتروفورز :

.Iاز هر بیمار2 CBCگرفته شود.

.IIحجم CBC کافی باشد.

.IIIدرخواست الکتروفورز همراه با درخواست CBC باشد.

.IVبیمار ناشتا باشد.(نمونه های چرب انجام نخواهد شد.)

اسلاید 6 :

کشت:

.Iدر کلیه کشت ها حتما روی نمونه نوع آزمایش مشخص شود.

.IIکلیه کشت ها حتما نام و نام خانوادگی و شماره پذیرش بیمار ،نام بخش و تاریخ نمونه گیری داشته باشد.

.IIIسه روز قبل آنتی بیوتیک مصرف نگردد.

اسلاید 7 :

بیوشیمی ادرار:

.Iجهت انجام آزمایش ادرار کمتر از 10cc نباشد.

.IIنمونه دارای نام ، کد پذیرش ،نوع آزمایش (سوپرا ،کاتتر)

.IIIجهت انجام کشت ادرار نمونه در ظروف مخصوص کشت یا کیسه های ادراری برای اطفال گرفته شود.

.IVادرار اول صبح نمونه مناسب.

.Vتاثیر رژیم غذایی بر ادرار.

اسلاید 8 :

بانک خون:

.Iحداقل میزان خون لخته 2cc باشد و اسم نمونه گیر روی نمونه باشد.

.IIبرای درخواست P.C، لخته و CBC  نیاز می باشد.

.IIIبرای درخواست F.F.P وپلاکت ، CBC نیاز می باشد.

اسلاید 9 :

:PT, PTT

در لوله 0.2 سیترات سدیم + 1.8 خون گرفته شود.

نمونه های بیشتر یا کمتراز 2cc انجام نخواهد شد.

تاثیر هپارین و وارفارین وهیرودین وآرگاتروبان و داروهای غیر استروییدی.

اسلاید 10 :

هماتولوژی:

.Iحجم خون برای CBC کافی باشد(2cc)و از گرفتن نمونه هایی با حجم خون بسیار کم اجتناب شود.

.IIبه محض ریختن خون در شیشه ی CBCآن را خوب هم زده تا خون با ماده ی ضدانعقاد مخلوط گردد و لخته نشود.

.IIICBC های لخته انجام نمی شود.

.IVتاثیر آسپرین بر پلاکت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید