بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاريف

 • متن واضح Plaintext :
 • متن رمزشده Ciphertext:
 • Encryption/Encode/Encipher
 • Decryption/Decode/Decipher
 • C=E(P) P=D(C)   P=D(E(P))

اسلاید 2 :

رمزهاي کلاسيک (دو روش پايه‌اي)

 • از زمان جنگ جهاني دوم مورد استفاده قرار مي گرفتند
 • انجام دادن با دست قبل از به وجود آمدن سيستم هاي کامپيوتري امروزي
  • جانشيني

  –جانشيني يک حرف با حرف ديگر

  –تک الفبايي

  –چند الفبايي

  –حملات شناخته شده با استفاده از:

  –توزيع  فرکانس‌ها

  • تعداد رخدادها
  • حروف مشابه و احتمال کلمات
  • تحليلpattern (الگوها)
   • جايگشتي

   –جابجايي بين حروف متن اصلي

   –هدف diffusion (درهمريختگي) بيشتر است

   –شکست رمز سخت‌تر اما اگر يک pattern   (الگو) آشکار شود، همه متن شکسته شده است.

اسلاید 3 :

Vigenere جدول

 • رمز جانشيني چند الفبايي
 • استفاده از کلمه در ترکيب با متن و انجام محاسبات در پيمانه 26

اسلاید 4 :

رمز جايگشتي

 • ايجاد تغيير آرايه در متن اصلي بدون تغيير حروف الفبا
 • هدف: ايجاد پراکندگي
 • امکان استفاده ترکيبي با رمز جانشيني

–ايده اساسي مورداستفاده در رمزنگاري متقارن مي باشد

اسلاید 5 :

مثال (جايگشتي ستوني)

کليد: تعداد ستون‌ها (در اينجا 5)

اسلاید 6 :

انواع حملات (کلاسيک، مدرن)

nCiphertext Only : تحليلگر تنها متن رمزشده را دارد.

n

nKnown Plaintext: تحليلگر بخشي از متن اصلي و متن رمز شده متناظر با آن را دارد.

n

nChosenPlaintext: تحليلگر مي‌تواند الگوريتم رمز را بر روي مقدار زيادي از متن واضح اعمال نمايد.

اسلاید 7 :

 • فراواني حروف (etanos…)
 • فراواني ترکيبات حروف (th, nt)
 • حروف (تشخيص) ابتدا و انتهاي کلمه (th___, ___nt, ___gh)
 • نظم موجود در الفباي زبان
 • متد Kasiski (الگوهاي تکراري)
 • حملات Brute Force

اسلاید 8 :

مثال (تحليل)

Aerial reconnaissance reports enemy reinforcements estimated at battalion strength entering your sector PD Clarke

اسلاید 9 :

مثال (تحليل)

aerialreco

nnaissance

reportsene

myreinforc

ementsesti

matedatbat

talionstre

ngthenteri

ngyoursect

orPDClarke

ANRMEMTNNO

ENEYMAAGGR

RAPRETLTYP

IIOENEIHOD

ASRITDOEUC

LSTNSANNRL

RASFETSTSS

ENEOSBTEER

CCNRTARRCK

OEECITEITE

اسلاید 10 :

ANRMEMTNNOENEYMAAGGRRAPRETLTYPIIOENEIHODASRITDOEUCLSTNSANNRLRASFETSTSSENEOSBTEERCCNRTARRCKOEECITEITE

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید