بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مباني قانوني روابط كار

 

 

* اصل  28  و 29 قانون اساسي و تاكيد برحقوق كار و نقش دولت در ايجاد  امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز شغل.
 

  *حق برخورداري از تامين اجتمايي از نظر بازنشستگي. بيكاري. پيري. از كارافتادگي...

اسلاید 2 :

مفاهيم و اصطلاحات روابط كار

تشكل هاي حرفه اي:

 

       - اتحاديه هاي كارگري،

       - اتحاديه هاي كارمندي،

       - اتحاديه هاي روشنفكري،

       - اتحاديه هاي كار فرمايي.

اسلاید 3 :

اصطلاحات(دنباله)

دولت و روابط كار،

اعتصاب و آثار آن،

مذاكرات جمعي،

پيمانهاي جمعي،

مشاركت كاركنان در تصميم گيري،

آموزش كار كنان،

حقوق و دستمزد،

شايسته سالاري.

اسلاید 4 :

مفهوم روابط كار

فر آيند تصميمات هماهنگ در چهار چوب شرايط سياسي، اقتصادي و اجتمايي، با هدف تنظيم روابط مديران و كارمندان يا كار كنان و يا كار گران، در جهت رعايت حقوق حقه طرفين.

مجموعه اي از قوانين و مقرراتي كه حاكم بر روابط كار مي باشد.

اسلاید 5 :

تعاريف ديگر

اين قوانين به چهار گروه تقسيم مي شوند:

   * قوانين فرعي،                     Auxi iary  aws   

   * قوانين تنظيم كننده،  Regu ative aw    

   * قوانين محدود كننده،   Restrictive aw      

   * قوانين مشاركتي.Participative aws     

*تداخل وسيع روابط كار و مديريت منابع انساني...

اسلاید 6 :

 تشكل هاي حرفه اي

    *واژگان متعارف: اتحاديه، فدراسيون، كنفدراسيون، سازمان هاي كارگري و يا كارمندي، سنديكا،(واژه عام)

    * سنديك : Syndicشخصي كه منتخب چند نفر است

   براي دفاع از منافع مشترك؛

    * سنديكاليست: فعال يك تشكل سنديكايي و حرفه اي؛

    * سنديكا: اتحاد افراد مشترك المنافع در محيط كار.

اسلاید 7 :

مفاهيم:

 

تعريف ديگر: سنديكا سازماني است داوطلبانه، متشكل از كار كنان ويا كار گران يك حرفه و    يا حرف مختلف، صرفنظر از تفاوتهاي عقيدتي، سياسي، مذهبي، جنسي و نژادي، كه

     به منظور تامين و حمايت از منافع گروهي و اعتلاي موقعيت اعضاء ايجاد مي شود.

گونه هاي سنديكا:

     * انواع اتحاديه هاي كارگري:حرفه اي، صنعتي ،عمومي و كارگاهي.

         - تقسيم بندي ديگر: انقلابي  و اصلاح طلب.

           

 

اسلاید 8 :

گونه هاي  سنديكا( دنباله

اتحاديه كار مندي:  - تاريخ پيدايش، اواسط قرن 19

                                   - منشاء: اتحاديه آتش نشانها، پليس،پست،

                    - تقسيم بندي: اصلاح طلب و انقلابي(سنديكاليسم انتگرال)،

اتحاديه روشنفكري: دانشجويي، معلمين، نويسندگان،روزنامه نگاران،

اتحاديه كارفر مايي:- سنديكا هاي حرفه ايو صنفي، سنديكاي كار فر مايي نيز به شمار مي آيند، گو اينكه كار گران ماهر و قديمي نيز در اي اتحاديه ها عضويت دارند؛ از نظر سطح كمي :

                 * اتحاديه هاي كارفرمايي كوچك و متوسط،

                 * اتحاديه هاي كار فرمايان بزرگ.

اسلاید 9 :

هدف از تشكيل اتحاديه كارفرمايي:

 

 

 

رشد اقتصاد ملي از طريق حسن تفاهم و تامين و حفظ منافع

مشترك ، حذف رقابتهاي نامشروع بين صاحبان صنايع يا حرف، حل مشكل بيكاري، و برقراري روابط عادلانه ميان كاركنان و كارفرمايان عضو سنديكاهاي وابسته است.

 دولت و روابط كار:

              - روابط سه جانبه و يا دو جانبه؟

              - دولت و دخالت حداقل( در نظامهاي دموكراسي ليبرال)؛

              - دولت و دخالت حداكثر( در نظامهاي با برنامه ريزي

                 متمركز؛ دولت و جريان غالب تنظيم كننده روابط كار هستند).

              - كشورهاي با اقتصاد مختلط(گاه نقش ارشادي،گاه مداخله جويانه:مثال،

                 در پيمانهاي جمعي؛ رسما ارشادي، عملا دولت يكه تاز).

اسلاید 10 :

 اعتصاب

اعلاميه جهاني حقوق سنديكايي، مصوب 1978 پراگ؛

تعريف: قطع ارادي فعاليت هاي حرفهاي توسط جمعي ازكاركنان يا كار مندان، براي رسيدن به اهدافي خاص، بدون تمايل به قطع دائمي قرارداد كار و روابط رسمي با سازمان مطبوع.

اصل اعتصاب در مقابل اصل ”لوك اوت“، يا حق كار فرما در اجتناب از عرضه كار به مستخدم قرار مي گيرد.

درقانون كار پيشين ايران ، ماده 45، حق اعتصاب و تعطيل كارگاه پيش بيني شده بود، اما نه براي كارمندان.

اصل اعتصاب در مقابل حق كار و اصل حداقل خدمات(تداوم).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید