دانلود مقاله بررسی امور مربوط به روابط کار

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی امور مربوط به روابط کار

تعاریف روابط کار:
_ استراتژی هایی برای مدیریت روابط سازمان و کارکنانش. (بنت،۱۹۹۷)
_سیستمی از مقررات ، عملیات و توافقات صورت گرفته با استفاده از چانه زنی دست جمعی برای اجتناب یا حل تضادهای سازمانی بین کارفرما و مستخدم .

_بر طبق تعریف سازمان بین المللی کار(ILO )روابط کار موضوعی است که هم با روابط بین دولت و کارفرمایان و مستخدمین(یا اتحادیه های کارگری)وهم با روابط بین سازمانهای حرفه ای با یکدیگرسروکار دارد.(مانیراماپا وهمکاران،۱۹۹۲)

عناصر روابط کار و نقش مدیریت دولتی :
دولت
مدیریت
کارفرما
کارگر

۱-دولت : عنصر نظارتی و تنظیم کننده از طریق قوانین ومقررات.
۲-کارفرما : صاحب سرمایه لازم برای صنعت مورد نظر.
۳-کارگر یا کارمند : نیروی کار در اختیار سازمان.

۴-مدیریت : به نمایندگی از طرف کارفرما برای تحقق اهداف سازمان،مشارکت کنندگان در فعالیت های سازمانی (کارفرما ، مستخدم،حتی مشتریان) را هماهنگ می سازد.
اعتماد ، اعتماد می آورد.

در تمامی روابط انسانی ، بهترین رویکرد برای هر مساله ،
القاء اعتماد متقابل
بین کارمندان و کارفرمایان یا مدیران می باشد.
مستخدم در بخش خصوصی ودولتی دارای مفهوم و معانی متفاوتی است.
به طوری که:

بخش خصوصی
کارگر: تنظیم روابط از طریق روابط کار.

بخش دولتی
کارمند: (بخش اعظم نیروی کار دولت):تنظیم روابط از طریق قانون استخدام کشوری.
کارگر: تنظیم روابط از طریق قانون استخدام کشوری.

انواع تضاد بین کارفرما و کارگر:
۱-تضاد منافع:گروه های مختلف برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر رقابت می کنندکه منجر به چانه زنی حقوق و دستمزد ، ایجادشرایط جدیدکار، توافقات دسته جمعی می شود. این نوع تضادها از طریق ((مذاکره)) حل می شود.

۲-تضاد مربوط به احقاق حقوق:این نوع تضاد به علت تخطی یا عدم رعایت شرایط قرارداد توسط طرفین ایجاد می شود.برای حل آن از روش ((حکمیت شخص ثالث)) استفاده می شود.(بنت،۱۹۹۷)

نگرش سیستمی بر روابط کار:
تئوری سیستمی توسط ((دانلوپ))ارائه شد که روابط کار را در فالب فرآیند سیستمی مورد توجه قرار می گیرد.
چانه زنی
دلجوئی
حکمیت
قانونگذاری

قوانین و
مقررات
بازیگران
عوامل محیطی
ایدئولوژی

ورودی ها
فرآیندها
خروجی ها
بازیگران : شامل کارفرما،کمیته کارگران،دولت می شود.
عوامل محیطی یا زمینه ای : محیط تکنولوژی،محیط بازار (اندازه،ساختار،پویائی،بازار و….) قدرت نسبی گروه های اجتماعی و موانعی که کارگران ایجاد می نمایند.

ایدئولوژی ها : کلیه ایده ها،نگرش ها ،و عقایدی که بازیگران رابه هم پیوند می دهد.
(بنت،۱۹۹۷)

سبک های مدیریت در روابط کار :

مدیریت همیشه به رضایت جمعی کارکنانش نیازمند است.

۵-سبک
فرصت گرایانه
محول شدن مسئولیت روابط کار به واحدهای فرعی
رویکرد یکسانی برای تمامی واحدهای سازمانی وجود ندارد و هر واحدسازمانی متناسب با مقتضیات سازمانی خود اقدام به تنظیم روابط کار می نماید.
سازمان ها و شرکت های بزرگ

۴-سبک قانونگرا
تقریبا مشابه به سبک مشاوره ای
اماتاکیدبرقراردادهای رسمی برای تنظیمروابط بین کارمند وکارفرما
۳-سبک مشاوره ای
اتحادیه ها به رسمیت شناخته می شوندودعوت به مشارکت می کردند
تاکید بر روابط طرفینی،گرایش به حل مساله و رویکردغیر رسمی به روابط کارکنان
۲-سبک پدرسالاری

اتحادیه ها پدیده ایغیرضروری هستندچراکه به تنویر افکار کارکنان می پردازد
پرداختهای بالا،تمرکز بر تشویق وترغیب کارکنان
شرکت های دارای این سبک
۱-سبک سنتی
رویکرد آتش نشانی روابط کار با توجه با مشکل دارای اهمیت است.
حقوق پائین،دشمنی با اتحادیه ها،اقتدارگرائی.
در کسب و کارهای مالک -مدیرو شرکت های کوچک
نوع سبک
شرح
ویژگی ها
کاربرد

مدیریت استراتژیک در روابط کار:
نظام روابط کار:
روابط کارعبارتست ازچگونگی روابط کارگروکارفرما و یا کارمندومدیریت و استراتژی آنها.

تئوری ها:
۱-تئوری همزیستی یا وحدت گرا:
بر اساس این تئوری کارفرما و کارگر به منزله اعضای یک تیم تصور شده اند که در منافعی که حاصل می شود شریک هستند.

در اینجا ایجاد اتحادیه های کارگری غیر لازم وحتی عامل اختلاف بین کارکنان تلقی می شود.
۲-تئوری تعارض یا کثرت گرا:
بر مبنای این تئوری بین کارگرو کارفرما مباینت وتعارض وجود دارد ولی این تعارض یک پدیده طبیعی است و قابل حل است.

توجیحات این تعارض:
۱-تعارض صنعتی از اختلاف و تباین سیاسی جداست و در نظام های حکومتی کاملا پذیرفته شده است.

۲-موسسات صنعتی مینیاتوری از کل جامعه هستند وهمانطور که در حامعه عدهای ،عده دیگررارهبری می کنند درموسسات صنعتی نیز چنین است.
۳-جوامع صنعتی غرب به مرحله بعد از سرمایه داری (حاکمیت جمعی) رسیده اند واختلاف کارگر وکارفرما رو به التیام است.
این تئوری تسلط زیادی بر افکار عمومی در انگلستان دارد و اغلب تحلیلهای روابط کار در این کشور بر این مبنا انجام می شود.

۳ – تئوری اقدام یا نقش اجتماعی (social acion theory):
رفتار تک تک افراد به عنوان مدیر،نماینده کارگر،نماینده اتحادیه و نظیر اینها تعیین کننده چگونگی روابط کارسازمان می باشد و بر خلاف نظریه سیستمی این کل مجموعه نیست که به این روابط شکل می بخشد بلکه اصل،رفتارانسانهای واقع دراین روابط هستند. بر اساس این تئوری رفتاری اجتماعی افراد برآیندی است ازفشارهای وارد بر آنها چه در محل کار چه در بیرون.

از جمله این فشار ها : ارزش های ذهنی – هدف ها – تجربیات – هنجار ها_ارزش ها و استنباطات – توقعات – وضعیت – تبادل نظر با دیگران و در چارچوب این محدودیت هاست که روابط بین کارگران و کارفرمایان شکل می گیرد

۴- تئوری تعارض طبقاتی یا رادیکال(class (confict theory
توجیحات جامعه شناسی ماکس وبر در قرن ۱۹ از جامعه صنعتی اروپا بر این اساس تعارض بین کارگر وسرمایه دار یا بورژوا و پرولتاریا لاینحل است مگر با تغییر ساختار اقتصادی جامعه

۵ – تئوری سیستم ها) (system theory
برمبنای این نظریه دانلوپ ، نظام روابط کار مانند هر سیستم دیگری دارای ۴ عنصر اصلی است :
۱ – برونداد (output) قوانین

۲ – درون داد (input) خاص طرفهای ذینفع فشار های محیط سیاسی و ایدئولوژیک
۳ – فرآیند (process) مذاکره ، توافق و تنظیم
۴ – بازداد (feedback) عکس العمل محیط حاصل از سیستم روابط کار

نظام روابط کار عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقررات که حاکم بر روابط کار است:
۱- قوانینی که کیفیت یا محتوای روابط کار را مشخص می کنند.
۲- قوانینی که روشها وچگونگی تحقق محتوای مورد نظر را تعیین می کنند.

روابط کار قبل از انقلاب صنعتی
۱- دوران بردگی : ارباب به عنوان مالک بود و برده از هرگونه حقوق مالی و اجتماعی محروم گردیده بود.
۲- دوران فئودالیته : کم شدن بردگان، رعیت وزارع
۳- نظام صنفی : رابطه بصورت استاد شاگردی وبا شیوه پدر سالاری بود.

روابط کار بعد از انقلاب صنعتی
دو پدیده تاثیر گذار:
۱- تحول فکری : انقلاب کبیر فرانسه
۲- تحول صنعتی : انقلاب صنعتی وگسترش تولید

عواملی که از اوایل قرن ۱۹ زمینه تحول روابط کار و دخالت دولت درامور مربوطه به کارگروکارفرما را فراهم نمود عبارتنداز :

۱- عامل ایدئولوژیک ومورد سوال قراردادن فلسفه اقتصاد آزاد و لزوم حمایت از کارگران
۲- عامل حقوق فلسفی ومورد سوال قرار دادن اصل حاکمیت اراده
۳- عامل اقتصادی وتمرکز سرمایه وتوسعه تکنولوژی تولید
۴- جنبش های کارگری

تاریخچه روابط کار در ایران
درگذشته در بخش کشاورزی نظام ارباب رعیتی و در بخش صنعت نظام صنفی بر روابط کارگر وکارفرما حاکم بوده وافزایش طبقه کارگر نیز همراه با حرکت به سوی صنعتی شدن کشور بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد