بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

سوالات راهنما

چگونه یک نمونه انتخاب کنیم؟

 

نمونه تصادفی چیست؟(در مقایسه با نمونه غیر تصادفی)

 

ارتباط نمونه گیری با مفاهیم پایهای آمار چگونه است؟

 

نمونه طبقه بندی شده چیست؟

 

نمونه گیری خوشه ای چگونه است؟

 

اسلاید 2 :

سرشماری در مقابل نمونه گیری

سرشماری: جمع آوری داده از کلیه اعضاء (عناصر) جامعه مورد نظر

 

نمونه گیری: جمع آوری اطلاعات از قسمتی از جامعه موردنظر (تعداد معدودی از عناصر جامعه) به عنوان نمونه جامعه و تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه

 

نکته: عنصر لزوما تنها به افراد اشاره ندارد بلکه شرکتهای تولیدی، سازمانها، بازارها، کشورها و ... را نیز شامل میشود.

اسلاید 3 :

تعریف جامعه هدف

جامعه هدف: مجموعه ای از موارد که با مشخصات از پیش تعریف شده ای مطابقت دارد. این مشخصات عناصری را که متعلق به جامعه هدف هستند، از عناصری که به این جامعه متعلق نیستند، متمایز می کند.

 

لازم است محققین در تعریف گروه هدف کاملا صریح و دقیق عمل کرده و مراقب باشند که نمونه واقعا از جامعه هدف انتخاب شود، نه از جامعه دیگری که به دلیل استراتژیهای نامناسب نمونه گیری به غلط هدف قرار گرفته است.

اسلاید 4 :

دلایل نمونه گیری

هزینه بر بودن سرشماری(حتی در مورد یک جامعه با اندازه متوسط)

 

زمانبر بودن سرشماری(حتی ممکن است اطلاعات بدست آمده تا پایان سرشماری منسوخ شود.)

 

غیرممکن بودن سرشماری در مواقع خاص(به عنوان مثال تستهای مخرب)

 

دقت بیشتر نمونه گیری در مقایسه با سرشماری در مواقع خاص!(خطای زیاد انسانی به دلیل استفاده از تعداد زیاد نیروی انسانی در سرشماری)

اسلاید 5 :

نکات قابل توجه در هر مرحله از نمونه گیری

1- تعریف جامعه هدف :

تعیین مشخصات جامعه هدف و مواردی که مشمول جامعه هدف نمی شوند. مثل مرزهای جفرافیایی، دوره های زمانی و ...(مثلا مصرف کنندگان زن، مصرف کنندگان بالای 18 سال یا مصرف کنندگانی که تحصیلات دانشگاهی دارند. یا ترکیبی از چند مشخصه مثلا زنان تحصیلکرده بالای 18 سال)

اسلاید 6 :

هرچقدر دامنه شمول(Incidence) وسیع تر باشد، هزینه و زمان جمع آوری داده ها کاهش می یابد.

 

هرچقدر تعداد شرایط تعیین کننده جامعه هدف بیشتر باشد، هزینه و زمان پیدا کردن موارد واجد شرایط افزایش می یابد.

2- تعیین چارچوب نمونه گیری:

چارچوب نمونه گیری به معنای فهرستی از عناصر در چارچوب جمعیت مورد نظر. مثل یک فهرستی از مشتریان سازمان، دفاتر راهنمای تلفن

چارچوب نمونه گیری جمعیت مورد نظر را به حد قابل کنترلی محدود می کند اما ممکن است نماینده همه جمعیت نباشد.

اسلاید 7 :

2- تعیین چارچوب نمونه گیری:

چارچوب نمونه گیری به معنای فهرستی از عناصر در چارچوب جمعیت مورد نظر. مثل یک فهرستی از مشتریان سازمان، دفاتر راهنمای تلفن

چارچوب نمونه گیری جمعیت مورد نظر را به حد قابل کنترلی محدود می کند اما ممکن است نماینده همه جمعیت نباشد.

اسلاید 8 :

نکات قابل توجه در هر مرحله از نمونه گیری

3- تعیین روش نمونه گیری :

روشهای نمونه گیری یعنی نحوه استخراج نمونه مورد نظر از جامعه که به یکی از دو حالت زیر انجام میشود :

1- نمونه گیری احتمالی یا تصادفی

(Probability sampling)

2- نمونه گیری غیراحتمالی یا غیرتصادفی

(Nonprobability sampling)

اسلاید 9 :

نمونه گیری غیراحتمالی

شانس انتخاب هر عنصر مشخص نیست و این موضوع امکان تعمیم نتایج را به کل جمعیت کاهش می دهد.

 

بر قضاوتهای شخصی افراد در فرآیند نمونه گیری استوار است.

 

اگرچه ممکن است تخمین خوبی از خصوصیات جامعه ارائه دهد، امکان ارزیابی واقع گرایانه نمونه را فراهم نمی کند.

 

هزینه کمتری دارد زیرا به چارچوب نمونه گیری نیازی ندارد.

 

اسلاید 10 :

نمونه گیری احتمالی

هریک از عناصر جامعه، شانسی مشخص و غیر صفر برای انتخاب شدن در نمونه دارند.

 

نکته : در این روش نمونه گیری،احتمال انتخاب همه عناصر جامعه الزاما برابر نمی باشد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید