دانلود پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 جامعه، نمونه و روشهای نمونه گیری

 • جامعه اصلی این پژوهش شامل کلیه اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و واحد کرمانشاه است که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به کار اشتغال داشته اند . این تعداد شامل ۲۴۰ نفر اساتید دانشگاه آزاد رودهن و ۱۴۰ نفر اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه بودند. حجم آزمودنیها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۷۸ ) مشخص شد و در نتیجه از جامعه ۲۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن ۱۴۰ نفر و از جامعه ۱۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه ۱۱۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد نظر بود .

اسلاید ۲ :

 سوالات تحقیق

 • ۱- آیا استفاده از روشهای جدید تدریس به عنوان یکی از روشهای آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • ۲- آیا استفاده از روش online به عنوان یکی از روشهای بکارگیری مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
 • ۳- آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
 • ۴- آیا استفاده از روشهای جدید پژوهش به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • ۵- آیا استفاده از روشهای جدید ارزشیابی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • ۶- آیا بکارگیری روشهای آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی یادگیری دانشجویان موثر است ؟
 • ۷- آیا بین نظرات اساتید دانشگاه آزاد واحد رودهن و اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه جهت بکارگیری روشهای آموزش مجازی تفاوت وجود دارد؟

اسلاید ۳ :

 اهداف تحقیق

 اهداف کلی

 • بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرآیند یاددهی – یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 اهداف جزئی

 • ۱- استفاده از روش تدریس جدید در آموزش مجازی برای بالا بردن ارتقاء فرآیند یاددهی– یادگیری دانشجویان
 • ۲- استفاده از روش Online در آموزش مجازی برای بالا بردن ارتقاء فرآیند یاددهی – یادگیری دانشجویان
 • ۳- استفاده از وسایل کمک آموزشی در آموزش مجازی برای بالا بردن ارتقاء فرآیند یاددهی – یادگیری دانشجویان .
 • ۴- استفاده از روشهای جدید پژوهش در آموزش مجازی برای بالا بردن ارتقاء فرآیند یاددهی – یادگیری دانشجویان
 • ۵- استفاده از روشهای ارزشیابی جدید در آموزش مجازی برای بالا بردن ارتقاء فرآیند یاددهی – یادگیری دانشجویان
 • ۶- مقایسه روشهای آموزش مجازی با روشهای مرسوم آموزش برای بالا بردن کیفیت یاددهی- یادگیری
 • ۷- مقایسه نظرات اساتید دانشگاه آزاد رودهن با اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه برای بالا بردن کیفیت
  یاددهی – یادگیری

اسلاید ۴ :

 روش تحقیق

 • در این بررسی با توجه به اهداف و فرضیه ها از روش تحقیق پیمایشی و یا زمینه یابی استفاده می شود ، از آن جهت زمینه یابی است که یکسری نکات را در مورد راهها و روشهای بکارگیری آموزش مجازی در ارتقاء کیفیت یاددهی- یادگیری در دانشگاهها را جستجو می کند. این تحقیق در راستای تحقق اهداف خود و برای آنکه چهارچوب علمی درستی را رعایت نموده باشد، با توجه به مطالعات و مبانی نظری به عوامل مربوط به روشهای بکارگیری آموزش مجازی پرداخته است. محقق قصد دارد هنجار سازی و مستند کردن متغیرهای ارائه شده بر اساس واضحات موجود می باشد نه تجزیه و تحلیل این روشها.

اسلاید ۵ :

متغیرهای تحقیق

 • در این پژوهش با توجه به موضوع اصلی « بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی » (ICT) در ارتقاء فرایند یاددهی – یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • متغیر های اثرگذار یا مستقل شامل: ۱- آموزش ONLINE 2- روش های تدریس جدید ۳- وسایل کمک آموزشی ۴- روشها جدید پژوهش ۵- روشهای ارزشیابی جدید ، آموزش مجازی
 • متغیر متاثر یا وابسته : فرایند یاددهی – یادگیری
 • متغیر کنترل : دانشگاه ، شهر
 • متغیر مزاحم : سن اساتید ، جنسیت اساتید ، رشته تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، میزان سوابق کاری .

اسلاید ۶ :

 تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق

–برا در این تحقیق برای گردآوری داده ها پرسشنامه استفاده شده است. تمام پرسشهای مربوط به روشهای بکارگیری آموزش مجازی با طیف لیکرت و با پاسخ های کاملاً موافق، موافق ، بی نظر،مخالف و کاملاً مخالف تنظیم شده،ضمن اینکه به منظور از بین بردن خطای ها له ای سوالات فرد به طور مثبت و سئوالات زوج به طور منفی نمره گذاری و پرسیده شده است توضیح اینکه سئوالات مربوط به آموزش مجازی در مقایسه با آموزش مرسوم در نظر گرفته شده است که برتری سئوالات مربوط به آموزش مجازی به شکل مثبت از کاملاً موافق ، موافق، بی نظر، مخالف ، کاملاً مخالف با مقیاس ۵ ، ۴ ، ۳، ۲، ۱ نمره گذاری شده و سئوالاتی که مربوط به برتری آموزش سنتی نسبت به آموزش مجازی است به شکل منفی از کاملاً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملاً موافق با مقیاس ۵، ۴، ۳، ۲ ، ۱ نمره گذاری شده است.

–برای دستیابی به روایی پرسشنامه ابتدا یک پرسشنامه مقدماتی ۳۰ سئوالی تهیه گردید و به تعدادی از کارشناسان ومتخصصان داده شد سپس با استفاده از ضریب توافق روایی ۲۴ موردآن مورد تایید قرار گرفت همچنین برای اعتباریابی از آلفای کرونباخ استفاده شده و عدد ۸/۷۶ به دست آمد. که این میزان اعتبار در حد قابل قبول است .

اسلاید ۷ :

 جامعه، نمونه و روشهای نمونه گیری

 • جامعه اصلی این پژوهش شامل کلیه اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و واحد کرمانشاه است که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به کار اشتغال داشته اند . این تعداد شامل ۲۴۰ نفر اساتید دانشگاه آزاد رودهن و ۱۴۰ نفر اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه بودند. حجم آزمودنیها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۷۸ ) مشخص شد و در نتیجه از جامعه ۲۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن ۱۴۰ نفر و از جامعه ۱۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه ۱۱۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد مظر بود

اسلاید ۸ :

 روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده در پژوهش

–چون تحقیق مورد نظر از نوع تحقیقات زمینه یابی می باشد لذا شیوه های آماری مورد نیاز جهت بر آورد داده ها و همچنین تحقق اهداف مورد نظر روش های آماری توصیفی و استنباطی می باشد در ابتدا هر دسته از متغیرها به صورت کمی توصیف می شود  و آنگاه هر یک از متغیرهای جزئی نیز مورد بررسی قرار می گیرد  و بدین ترتیب در این پژوهش براساس نیاز و اهداف از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین، نما، انحراف معیار ، فراوانی ، درصد و نمودار همچنین آمار استنباطی t تک متغیره  و t دو گروه مستقل برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است .

اسلاید ۹ :

 نتایج تحقیق

 • فرضیه اول : یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری استفاده از روشهای جدید تدریس است .
 • در این تحقیق موضوع روشهای بکارگیری آموزش مجازی از طریق ۵ متغیر جزئی تر مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس بررسی به عمل آمده ، نتایج زیر بدست آمده است
 • روشهای جدید تدریس در یکی از متغیر های تشکیل دهنده آموزش مجازی است ، و بر فرایند یاددهی – یادگیری تاثیر دارد . اما این تاثیر از نظر پاسخ دهندگان در حد متوسط است و لذا فرضیه مورد نظر مبنی بر اینکه روشهای تدریس در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است مورد تایید قرار گرفت .

 

 • در پیشینه های قابل دسترسی پژوهشگر موردی که با این نتیجه گیری قابل مقایسه باشد به دست نیامد .

اسلاید ۱۰ :

 فرضیه دوم :

 یکی از روش های بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن در کیفیت یاددهی – یادگیری استفاده از روش های online  است .
بررسی داده های بدست آمده در خصوص تاثیر روش online نشان می دهد که پاسخ دهندگان با این روش موافق هستند و اعتقاد دارند که روش online در آموزش مجازی می تواند در یاددهی – یادگیری دانشجویان موثر باشد . اما این تاثیر در حد بالایی نیست .
در پیشینه های قابل دسترسی پژوهشگر می توان به نتایج تحقیق جرالد شات در نورتریج اشاره نمود که چنین نتیجه گرفت که فراگیری از طریق متون شبکه ، E mail ، چت و امکانات الکتریکی ( روش online ) آموزش دیده اند . ۵۰ درصد بیشتر از فراگیران با آموزش سنتی پیشرفت داشته اند .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد