دانلود پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهای بکار گیری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرایند یاد دهی _ یادگیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

 جامعه، نمونه و روشهاي نمونه گيري

 • جامعه اصلي اين پژوهش شامل كليه اساتيد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و واحد كرمانشاه است که در نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 به کار اشتغال داشته اند . اين تعداد شامل 240 نفر اساتيد دانشگاه آزاد رودهن و 140 نفر اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه بودند. حجم آزمودنيها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، 1381 ، ص 278 ) مشخص شد و در نتیجه از جامعه 240 نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن 140 نفر و از جامعه 140 نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه 110 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد نظر بود .

اسلاید 2 :

 سوالات تحقیق

 • 1- آیا استفاده از روشهای جدید تدریس به عنوان یکی از روشهای آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • 2- آیا استفاده از روش online به عنوان یکی از روشهای بکارگیری مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
 • 3- آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
 • 4- آیا استفاده از روشهای جدید پژوهش به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • 5- آیا استفاده از روشهای جدید ارزشیابی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • 6- آیا بکارگیری روشهاي آموزش مجازي در بالا بردن كيفيت ياددهي يادگيري دانشجویان موثر است ؟
 • 7- آیا بين نظرات اساتيد دانشگاه آزاد واحد رودهن و اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه جهت بكارگيري روشهاي آموزش مجازي تفاوت وجود دارد؟

اسلاید 3 :

 اهداف تحقيق

 اهداف كلي

 • بررسي روشهاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

 اهداف جزئي

 • 1- استفاده از روش تدريس جديد در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي– يادگيري دانشجويان
 • 2- استفاده از روش Online در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان
 • 3- استفاده از وسايل كمك آموزشي در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان .
 • 4- استفاده از روشهاي جديد پژوهش در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان
 • 5- استفاده از روشهاي ارزشيابي جديد در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان
 • 6- مقايسه روشهاي آموزش مجازي با روشهاي مرسوم آموزش براي بالا بردن كيفيت ياددهي- يادگيري
 • 7- مقايسه نظرات اساتيد دانشگاه آزاد رودهن با اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه براي بالا بردن كيفيت
  ياددهي - يادگيري

اسلاید 4 :

 روش تحقيق

 • در اين بررسی با توجه به اهداف و فرضيه ها از روش تحقیق پيمايشي و یا زمينه يابي استفاده می شود ، از آن جهت زمينه يابي است كه يكسري نکات را در مورد راهها و روشهاي بكارگيري آموزش مجازي در ارتقاء كيفيت ياددهي- يادگيري در دانشگاهها را جستجو مي كند. اين تحقيق در راستاي تحقق اهداف خود و براي آنكه چهارچوب علمي درستي را رعايت نموده باشد، با توجه به مطالعات و مباني نظري به عوامل مربوط به روشهاي بكارگيري آموزش مجازي پرداخته است. محقق قصد دارد هنجار سازی و مستند كردن متغيرهاي ارائه شده بر اساس واضحات موجود می باشد نه تجزيه و تحليل اين روشها.

اسلاید 5 :

متغيرهاي تحقيق

 • در اين پژوهش با توجه به موضوع اصلی « بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی » (ICT) در ارتقاء فرایند یاددهی – یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • متغیر های اثرگذار یا مستقل شامل: 1- آموزش ONLINE 2- روش های تدريس جديد 3- وسايل كمك آموزشي 4- روشها جديد پژوهش 5- روشهاي ارزشيابي جدید ، آموزش مجازی
 • متغیر متاثر یا وابسته : فرایند یاددهی – یادگیری
 • متغیر کنترل : دانشگاه ، شهر
 • متغیر مزاحم : سن اساتید ، جنسیت اساتید ، رشته تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، میزان سوابق کاری .

اسلاید 6 :

 تعيين روايي و اعتبار ابزار تحقيق

–برا در اين تحقيق برای گردآوري داده ها پرسشنامه استفاده شده است. تمام پرسشهاي مربوط به روشهاي بكارگيري آموزش مجازي با طيف ليكرت و با پاسخ هاي كاملاً موافق، موافق ، بي نظر،مخالف و كاملاً مخالف تنظيم شده،ضمن اینکه به منظور از بين بردن خطاي ها له اي سوالات فرد به طور مثبت و سئوالات زوج به طور منفي نمره گذاري و پرسيده شده است توضیح اینکه سئوالات مربوط به آموزش مجازي در مقايسه با آموزش مرسوم در نظر گرفته شده است كه برتري سئوالات مربوط به آموزش مجازي به شكل مثبت از كاملاً موافق ، موافق، بي نظر، مخالف ، كاملاً مخالف با مقياس 5 ، 4 ، 3، 2، 1 نمره گذاري شده و سئوالاتي كه مربوط به برتري آموزش سنتی نسبت به آموزش مجازي است به شكل منفي از كاملاً مخالف، مخالف، بي نظر، موافق، كاملاً موافق با مقياس 5، 4، 3، 2 ، 1 نمره گذاري شده است.

–برای دستيابي به روايي پرسشنامه ابتدا يك پرسشنامه مقدماتي 30 سئوالي تهيه گرديد و به تعدادي از كارشناسان ومتخصصان داده شد سپس با استفاده از ضريب توافق روايي 24 موردآن مورد تایید قرار گرفت همچنين براي اعتباريابي از آلفای كرونباخ استفاده شده و عدد 8/76 به دست آمد. كه اين ميزان اعتبار در حد قابل قبول است .

اسلاید 7 :

 جامعه، نمونه و روشهاي نمونه گيري

 • جامعه اصلي اين پژوهش شامل كليه اساتيد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و واحد كرمانشاه است که در نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 به کار اشتغال داشته اند . اين تعداد شامل 240 نفر اساتيد دانشگاه آزاد رودهن و 140 نفر اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه بودند. حجم آزمودنيها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، 1381 ، ص 278 ) مشخص شد و در نتیجه از جامعه 240 نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن 140 نفر و از جامعه 140 نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه 110 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد مظر بود

اسلاید 8 :

 روش هاي تجزيه و تحليل داده های آماري مورد استفاده در پژوهش

–چون تحقيق مورد نظر از نوع تحقيقات زمينه يابي مي باشد لذا شيوه هاي آماري مورد نياز جهت بر آورد داده ها و همچنين تحقق اهداف مورد نظر روش هاي آماري توصيفي و استنباطي مي باشد در ابتدا هر دسته از متغيرها به صورت كمي توصيف مي شود  و آنگاه هر يك از متغيرهاي جزئي نيز مورد بررسی قرار می گیرد  و بدين ترتيب در اين پژوهش براساس نياز و اهداف از روشهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، نما، انحراف معيار ، فراواني ، درصد و نمودار همچنين آمار استنباطي t تک متغیره  و t دو گروه مستقل برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است .

اسلاید 9 :

 نتایج تحقیق

 • فرضیه اول : یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری استفاده از روشهای جدید تدریس است .
 • در این تحقیق موضوع روشهای بکارگیری آموزش مجازی از طریق 5 متغیر جزئی تر مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس بررسی به عمل آمده ، نتایج زیر بدست آمده است
 • روشهای جدید تدریس در یکی از متغیر های تشکیل دهنده آموزش مجازی است ، و بر فرایند یاددهی – یادگیری تاثیر دارد . اما این تاثیر از نظر پاسخ دهندگان در حد متوسط است و لذا فرضیه مورد نظر مبنی بر اینکه روشهای تدریس در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است مورد تایید قرار گرفت .

 

 • در پیشینه های قابل دسترسی پژوهشگر موردی که با این نتیجه گیری قابل مقایسه باشد به دست نیامد .

اسلاید 10 :

 فرضیه دوم :

 یکی از روش های بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن در کیفیت یاددهی – یادگیری استفاده از روش های online  است .
بررسی داده های بدست آمده در خصوص تاثیر روش online نشان می دهد که پاسخ دهندگان با این روش موافق هستند و اعتقاد دارند که روش online در آموزش مجازی می تواند در یاددهی – یادگیری دانشجویان موثر باشد . اما این تاثیر در حد بالایی نیست .
در پیشینه های قابل دسترسی پژوهشگر می توان به نتایج تحقیق جرالد شات در نورتریج اشاره نمود که چنین نتیجه گرفت که فراگیری از طریق متون شبکه ، E mail ، چت و امکانات الکتریکی ( روش online ) آموزش دیده اند . 50 درصد بیشتر از فراگیران با آموزش سنتی پیشرفت داشته اند .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرایند یاددهی - یادگیری تعادل‌های شیمیایی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 :نكاتي در رابطه با تعادلهاي شيميايي Øتعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای اکسایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند.Øپیدایش نظریه‌های حاکم بر تعادل شیمیایی به سال ...

دانلود پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرایند یاددهی - یادگیری تعادل‌های شیمیایی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 : Øتعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای اکسایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند.Øپیدایش نظریه‌های حاکم بر تعادل شیمیایی به سالهای 1860 و فعالیتهای وانت هوف ...

دانلود مقاله روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
چکیده:در این مقاله به بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز بر یادگیری دانشآموزان پرداخته شده است . هدف از انجام این مقاله بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان یادگیری میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر روش کیفی و مطالب با تکیه بر روش کتابخانه ای-اسنادی و نیز یافته های به دست آمده پرسش نامهتهیه شده است . 1 در این مقا ...

دانلود مقاله مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده:مدیریت کیفیت جامع, مدارس امروز را در مواردی نظیر؛ فرایند ارزشیابی و قبولی دانش آموزان, ارتقای جذابیت مدرسه نزد دانش آموزان و معلمان, بهبود برنامه های درسی و آموزشی, سرعت و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بهتر و کاهش هزینه بهبودمی بخشد. مدارسی که فاقد بینش سیستمی و روش های اجرایی بوده و بر نیاز دانش آموزان و ...

دانلود فایل پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرایند یاددهی - یادگیری تعادل‌های شیمیایی

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نكاتي در رابطه با تعادلهاي شيميايي تعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای اکسایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند. پی ...

مقاله مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس مطالعات اجتماعی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس مطالعات اجتماعی   چکیده این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس مطالعات اجتماعی " صورت گرفت. برای اجرای این پژوهش از طرح ...

مقاله توسعه یادگیری تأملی در فرآیند آموزش و تدریس

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
توسعه یادگیری تأملی در فرآیند آموزش و تدریس چکیده همه پیشرفتها و سیر صعودی بشر امروزی به نحوی به یادگیری وی مربوط میشود. این بدان معناست که انسان از طریق یادگیری، رشد فکری مییابد و از طرفی، خود یادگیری نیز از رشد فکری تاثیر میپذیرد؛ نتیجتاً میتوان این گونه گفت که پیشرفتهای بشری مدیون رویدادی به نام یادگیری ...

مقاله شخصی سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از روشهای داده کاوی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شخصی سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از روشهای داده کاوی چکیده امروزه استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب رشد بسیاری داشته است زیرا این سیستم ها در هر زمان و در هر مکان قابل دسترسی می باشند. از انجایی که هر فراگیر بطور کلی دارای خصوصیات متفاوت مرتبط با یادگیری می باشد، لزوم سیست ...