whatsapp call admin

دانلود مقاله روشهای آموزش مسائل دینی به دانشآموزان دوره ابتدایی با تأکید بر روشهای غیرمستقیم

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

هدف از مقاله حاضر، شناخت و بررسی روشهای آموزش مسائل دینی به دانشآموزان دوره ابتدایی با تأکید بر روشهای غیرمستقیم میباشد. در این مقالهپس از مفهوم شناسی واژههای کلیدی، به توضیح مختصری از روشها آموزش مسائل دینی پرداخته شده-

است.مسائلدینیبه دو روش کلی مستقیم و غیر مستقیم به دانشآموزان آموزش داده میشود. روش مستقیم، اغلب با روش تدریس سخنرانی همراست. روشهای غیرمستقیم که با هدف سازندگی و بازسازی استفاده میشود، بر نقش فعال دانشآموز در فرایند یاددهی-یادگیری تأکید دارند. آموزش مسائل دینی به دلیل درونی سازی ارزشها، توجه عمیق دانشآموزان را می طلبد،پس آموزش غیرمستقیم در آن، حائز اهمیت است. برخی از این روشها عبارتند از: قصه گویی، شعرخوانی، نمایش، پخش فیلم کوتاه و کارتون، نمایش، تمثیل، خاطرهگویی، روش تلفیقی با سایر دروسآموزش با محوریت به کارگیری نرم افزارهای آموزشی، اردوی مدرسهای و …

.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات به روش کتابخانهای از طریق فیشبرداری جمع آوری گردید. نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و براین اساس از منابع مرتبط با موضوع مقاله استفاده شده است.

کلیدواژهها

مسائل دینی،آموزش، روش ودانش آموزان دوره ابتدایی.

وب سایت رسمی همایش ملی مدرسه فردا hamayesh.chalous-samacollege.ir 502

سومین همایش ملی مدرهس فردا
۱۸ شهریور ۱۳۹۴ معاونت آموزشی و پژوهشی ،مدیریت امور پژوهشی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس
×

مقدمه

تربیت، پرورشی است که آموزش در آن براساس فهم ، عمل و اندیــشهی آزاد وقابلیتهای فردی متربی انجام میشود ومقصد آن حرکت به سوی یک زندگی سرشار از فرهنگ انسانی و مملو از انسان فرهنگی می باشد. تربیت دینی، معیارهای اسلامی را سرلوحه این آموزش قرار میدهد.

فلذا تربیت دینی نه تنها در خانه و توسط والدین اتفاق میافتد، بلکه در طول زمانی که دانشآموز در مدرسه به سر میبرد، نیز باید عملی شود. دوره ابتدایی از آن جهت که برای نخستین بار مسائل دینی به صورت رسمی آموزش دادهمیشود، حائز اهمیت است(کشاورز،.(۷۶ :۱۳۸۶ شناخت روشهای آموزش برای دانشجومعلمان که مربی جلوههای ناب اسلامی هستند، ضروریست.امروزه در نظامهای آموزشی شاهد تغییر روشهای تدریس در جهت کارآمدتر شدن دروس هستیم. در این مقاله نیز به بررسی انواع روشهای آموزش مسائل دینی پرداختهایم.

اگر در نظام تربیتی، به کارگیری روشهای غیرمستقیممغفول بماند، آموزش اثربخش در عصر حاضر(فناوری اطلاعات)، امکانپذیر نخواهد بود. و نمیتوان دانشآموزانی دیندار و مجهز به مهارتهای فراشناخت تربیت نمود.

سؤالات تحقیق عبارتند از:-۱ روش آموزش مستقیم مسائل دینی چیست؟

-۲ روشهای آموزش غیر مستقیم مسائل دینی به دانش آموزان دوره ابتدایی کدامند؟

در این زمینه مطالعات انجام شده به شرح زیر می باشد:

علی قائمی((۱۳۶۳ در کتاب »پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان« تربیت از دیدگاه اسلام، اهداف، اصول و مراحل آن را به طور مبسوط بیان میکند. در بخش سوم کتاب که بحث آموزش دینی کودکان مطرح شده است، روش قصهگویی به همراه ویژگیهای داستان، مورد توجه گرفته است. یکی از مطالبی که در این کتاب باید مورد واکاوی قرار گیرد، تفاوت روش آموزش و روش پرورشاست. بر اساس فلسفه تربیت، تربیت، پرورشی است که به وسیله آموزش استعدادهای متربی را شکوفا میسازد. بنابراین روش این دو مفهوم برای انسان یکسان میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد