بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چرا نمونه گيري مي كنيم؟

كاهش هزينه ها

افزايش سرعت

افزايش دقت

غير عملي بودن سرشماري در بعضي شرايط

اسلاید 2 :

تعريف

نمونه گيري فرآيندي است كه در طي آن بعضي از اعضاي يك جمعيت به عنوان نمايندگان معرف كل آن جمعيت انتخاب مي شوند

اسلاید 3 :

نمونه :   Sample                                     

گروه يا مواردي كه اطلاعات از آنها به دست ميآيد .

جامعه:Populatio                            

گروه بزرگتري كه درصدد هستيم يافتههاي حاصل از بررسي و مطالعه را به آنها تعميم دهيم .

-عنوان پژوهش

اسلاید 4 :

جمعیت نمونه برداری شده

محیط پژوهش

جمعیتی که نمونه ها واقعا از آن انتخاب شده است.

جمعیت هدف: مجموعه اشخاص یا عناصری است که معیارهای نمونه گیری را دارد.

 

اسلاید 5 :

نمونه گيري و معرف بودن

اسلاید 6 :

تعريف واژه ها

واحد نمونه گيري (sampli g u it): فرد يا سوژه مورد بررسي كه داده ها در مورد آن جمع آوري مي شود.

نسبت نمونه گيري (sampli g fractio ): نسبت تقسيم تعداد نمونه به تعداد جامعه

چارچوب نمونه گيري (sampli g frame): فهرست كل اعضاي جامعه كه شامل كل واحدهاي نمونه گيري ممكن است.

رويه نمونه گيري (sampli g scheme): روشي كه بر مبناي آن واحدهاي نمونه گيري از چارچوب نمونه گيري انتخاب مي شوند

اسلاید 7 :

معرف بودن نمونه (represe tative ess)

از نظر:

شخص:

  • ويژگي هاي جمعيتي (سن، جنس، ...)
  • مواجهه ها

مكان: (شهر/ روستا)

زمان:

  • فصل
  • روز هفته
  • ساعت روز

اسلاید 8 :

روش هاي نمونه گيري

 غير احتمالي ( o -probability sampli g)

احتمالي (Probability sampli g)

اسلاید 9 :

نمونه گيري غير احتمالي

روش آسان یا در دسترس (Co ve ie ce Sampli g)

روش سهميه اي (Quota Sampli g)

روش مبتنی بر هدف (Purposeful S.)

روش گلوله برفی   ( etwork S.)

روش نظری (Theoretical S.)

احتمال انتخاب شدن مشخص نيست

اسلاید 10 :

روش های نمونه گیری غیر احتمالی

 

شانس انتخاب براي همه اعضاء جامعه مشخص نیست

نمونه حاصل معرف جامعه نمی باشد.

ممکن است بعضی از واحدها زیاد و برخی کم انتخاب شوند

نتایج بدست آمده را نمی توان با ادعای قوی به جامعه هدف تعمیم داد.

روش مناسب برای برآورد پارامترهای جامعه نمی باشد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید