بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • كربوهيدراتها تركيباتي هستند كه داراي گروه كربنيل و چندين گروه هيدروكسيل ميباشند.

  فرمول اكثر آنها به صورت Cx(H2O)y است.

  • كربوهيدراتها چه از نظر ساختماني و چه از نظر ذخيره اي مهم هستند.

اسلاید 2 :

كربوهيدراتها به گروه هاي زير تقسيم ميشوند :

 

  منوساكاريدها

 

  اليگوساكاريدها

 

  پلي ساكاريدها

اسلاید 3 :

منوساكاريدها

  • منوساكاريدها ساده ترين قندها بوده و ميتوان آنها را به عنوان پلي هيدروكسي آلدئيد يا پلي هيدروكسي كتون (ستون) در نظر گرفت.
  • منوساكاريدها را ميتوان به آلدوزها و كتوزها (ستوزها) تقسيم نمود.
  • منوساكاريدها را ميتوان بر اساس تعداد اتمهاي كربن سازنده آنها طبقه بندي نمود.

اسلاید 4 :

ايزومري نوري در منوساكاريدها

  تمام منوساكاريدها به جز دي هيدروكسي استون داراي حداقل يك اتم كربن نامتقارن هستند لذا ايزومري نوري در آنها ديده ميشود

D – گليسرآلدئيد                           L - گليسرآلدئيد

اسلاید 5 :

نمايش مولكول D - گليسرآلدئيد

اسلاید 6 :

  اگر تركيبي داراي دو كربن نامتقارن باشد، داراي چهار ايزومر نوري خواهد بود كه اين ايزومرها دو به دو تصوير آينه اي يكديگر بوده و نسبت به هم انانتيومر هستند. ايزومرهاي نوري كه تصوير آينه اي يكديگر نباشند نسبت به هم دياسترومر هستند

D – اريتروز                   L – اريتروز                    D – تره اوز             L – تره اوز

  در انسان تنها فرم D منوساكاريدها در ساختمان كربوهيدراتها ديده ميشود و در واكنشهاي متابوليسمي شركت مينمايد.

اسلاید 7 :

ساختمان خطي و حلقوي گلوكز C6H12O6

  گلوكز (دكستروز) مهمترين منوساكاريد موجود در جانوران است كه داراي شش اتم كربن است. در ساختمان خطي گلوكز چهار اتم كربن نامتقارن مشاهده ميشود.

اسلاید 8 :

           β  - D – گلوكوپيرانوز                      α  - D - گلوكوپيرانوز

  فرم آلفا و بتاي يك تركيب نسبت به هم آنومر ميباشند و ميتوانند در حالت محلول به هم تبديل شوند كه به آن خاصيت موتاروتاسيون ميگويند

اسلاید 9 :

ساختمان‌ واقعي‌ فرم‌ پيرانوزي‌ آلدوهگزوزها مشابه‌ سيكلوهگزان‌ است

اسلاید 10 :

ساختمان چند كتوز مهم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید