بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گلیکولیز

 • هگزوکیناز (Kmپایین- Vm پایین)
 • گلوکوکیناز (Kmبالا- Vm بالا)

اسلاید 2 :

 • مکانیسم مسمومیت با آرسنیک:

مکانیسم 1:

اتصال به اسید لیپوئیک

 

مکانیسم 2:

رقابت با Pi به عنوان سوبسترای گلیسرآلدئید 3-فسفات دهیدروژناز

 

اسلاید 3 :

سرنوشت پیروات و لاکتات

 • ایجاد لاکتات در:

–RBC

–عدسی و قرنیه

–مدولای کلیه

–بیضه و لکوسیت ها

 • سرنوشت لاکتات در:

–عضله اسکلتی

–کبد

–عضله قلبی (ورود به TCA)

اسلاید 4 :

اختلالات آنزیمی گلیکولیز

 • کمبود فسفو فروکتوکیناز (PFK)
 • کمبود تریوز فسفات ایزومراز (TPI)
 • کمبود آلدولاز A
 • کمبود پیروات کیناز

اسلاید 5 :

تنظیم کمپلکس پیروات دهیدروژناز (PDHC)

 • دارای 3 زیر واحد:

–پیروات دهیدروژناز (E1)

–دی هیدرولیپوئیل ترانس استیلاز (E2)

–دی هیدرولیپوئیل دهیدروژناز (E3)

 • E1 تحت کنترل:

–پروتئین کیناز وابسته به cAMP

–فسفوپروتئین فسفاتاز

اسلاید 6 :

کمبود پیروات دهیدروژناز

 • اسیدوز لاکتیک مادرزادی

–عدم وجود درمان اثبات شده

–رژیم غذایی کتوژنیک (اجسام کتونی)

 • مصرف در مغز
 • عدم مصرف در کبد

–علل دیگر لاکتیک اسیدوز:

 • MI
 • آمبولیسم ریوی
 • شوک
 • هموراژ کنترل نشده

اسلاید 7 :

مهارکننده های چرخه کربس

 • فلورواستات
 • آرسنیک
 • مالونات

اسلاید 8 :

تنظیم چرخه کربس (TCA)

(1وابسته به موجودی کوفاکتورهای اکسیده دهیدروژنازها

(2میزان انجام کار

(3در سطح واکنش های غیرتعادلی

اسلاید 9 :

واسطه های چرخه کربس

اسلاید 10 :

Gluc ne genesis and the
Maintenance f Bl d
Gluc se Levels

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید