بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بیماری سنگ های دستگاه ادراری ،سومین بیماری شایع سیستم ادراری ،بعد از عفونت دستگاه ادراری و بیماریهای پروستات،می باشد.

اسلاید 2 :

Solubility product (KSP) :میزانی از اشباع که در آن ادرار و مواد معدنی اضافی به حالت تعدال می رسند.

Formation product (KFP) : حد نهایی فوق اشباع می باشد که بالاتر از آن ،کریستالیزاسیون  خودبخودی سریع اتفاق افتاده و تشکیل هسته شروع می شود.

تشکیل سنگ نیاز به ادرار فوق اشباع دارد.

اسلاید 3 :

1.Nucleation theory

2.Crystal inhibitory theory

اسلاید 4 :

1.Nucleation

2.Growth

3.Aggregation

اسلاید 5 :.

 • سیترات
 • مگنزیوم
 • فسفات
 • پروتئین هادی ادراری

اسلاید 6 :

.1کلسیم:

 • مهمترین یون در کریستال های ادراری است.
 • در افراد طبیعی فقط 6% کلسیمی که به طریقه خوراکی مصرف می شود به طرف کلیه ها منتقل می گردد.
 • 95% کلسیم فیلتره شده از گلومرول در لوله های پروگزیمال و دیستال و مقدار کمی هم در لوله های جمع کننده بازجذب می شود و کمتر از 2% کلسیم فیلتره شده در ادرار دفع می گردد.

اسلاید 7 :

2- اگزالات :

 • اگزالات یک waste product طبیعی است که نسبتاً غیر محلول است.
 • 10% اگزالات ادرار از رژیم غذایی منشاء می گیرد.
 • مهمترین پیشنیازهای اگزالات ،گلیسین واسکوربیک اسید هستند.
 • مهمترین عامل خطر برای تشکیل سنگهای اگزالات کلیسمی،حجم ادرار و بعد از آن میزان اگزالات ادرار است.

اسلاید 8 :

3- فسفات :

 • یک بافر مهم بوده و با کلسیم کامپلکس می گردد.
 • مقدار دفع فسفات ادرار در افراد طبیعی بستگی به میزان فسفات رژیم غذایی دارد.(لبنیات- گوشت- سبزیجات)
 • فسفاتی که از گلومرول فیلتره می شود،از لوله های پروگزیمال باز جذب می گردد که هورمون پاراتیروئید این باز جذب را مهار می کنند.
 • شایعترین سنگ در بیماران هایپرپاراتیروئیدی،فسفات کلسیم است.

اسلاید 9 :

4- اسیداوریک :

 • اسید اوریک یک محصول جانبی از متابولیسم پورینها می باشد.
 • PKa اسید اوریک 75/5 است که در PH کمتر از آن،حلالیت اسیداوریک کم و درPH بالاتر از آن، حلالیت اسید اوریک بیشتر می شود.

اسلاید 10 :

.1سنگهای کلسیمی

.2سنگهای اسیداوریکی

.3سنگهای ناشی از عفونت struvite

.4سنگهای سیستینی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید