دانلود مقاله تخمین نیتروﮊن میکروبی وارد شده به روده باریک برههای نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات بازهای پورینی ادراری با دستگاه HPLC

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

خلاصه

در این آزمایش به منظور تخمین نیتروﮊن میکروبی وارد شده به روده باریک برههای نر بلوچی که دوبار در روز (صبح و بعد از ظهر) با خوراکهای حاوی منابع مختلف پروتئینی (یونجه، کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا و یا مخلوط اوره + ملاس) و مقادیر متوازن پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه (٨٩ گرم به ازای هر بره در روز)

تغذیه میشدند، مشتقات بازهای پورینی ادراری با استفاده از روش جدید کروماتوگرافی مایع با کارآیی زیاد

(HPLC) اندازهگیری شد. علاوه بر این، میزان pH و نیتروﮊن آمونیاکی مایع شکمبه نیز در قبل از غذای

صبحگاهی و ١، ٢، ٣، ٤ و ٦ ساعت بعد از آن تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان نیتروﮊن میکروبی وارد شده به روده باریک در دامنه ٣/٦ تا ٨/٩ (٢/٢(SEM= گرم به ازای هر بره در روز قرار داشت و به لحاظ آماری نیز تحت تأثیر معنیدار خوراکهای آزمایشی نبود. در تمام ساعتهای نمونهبرداری بیشترین میزان pH مایع شکمبه در نمونههای قبل از مصرف خوراک (٣/٠±٤٧/٦)وکمترین آن در ٢ تا ٣ ساعت بعد از آن (٢٥/٠±٩٤/٥) مشاهده شد. میزان نیتروﮊن آمونیاکی مایع شکمبه در ساعتهای ١ و ٢ در برههای تغذیه شده با خوراک حاوی ملاس +

اوره(به ترتیب ٣٩/٤٠ و ٠٦/٣٣ میلیگرم در دسیلیتر) به طور معنیداری بیش از سایر مشاهدات بود (٠٥/٠.(P<

واﮊههای کلیدی: نیتروﮊن میکروبی، بازهای پورینی، HPLC


مقدمه

در تغذیه نشخوارکنندگان تعیین میزان پروتئین میکروبی تولید شده در شکمبه که همراه با شیرابه هضمی وارد روده باریک حیوان میگردد از اهمیت زیادی برخوردار است(١٠، ١٤، ١٥). بدین لحاظ تاکنون تلاشهای زیادی برای بهترین روش اندازهگیری پروتئین میکروبی وارد شده به روده باریک انجام گرفته که امروزه استفاده از مشتقات بازهای پورینی ادراری و به ویژه آلانتونین به لحاظ سهولت در نمونهبرداری در اکثر مطالعات مربوط به تغذیه نشخوارکنندگان مورد توجه میباشد

(٢، ٣). اساس این روش بر این فرضیه استوار است که بیش از


٩٩درصد آدنین و گوانین خوراک مصرفی توسطنشخوارکنندگان در شکمبه تجزیه شده و لذا بازهای پورینی وارد شده به روده باریک نشخوارکنندگان عمدتا منشاﺀ میکروبی داشته که به طور متوسط با ضریب ٨٣ درصد هضمو٨٠ درصد جذب میگردد(٧).

این ترکیبات در بدن مورد سوخت و ساز قرار گرفته و به صورت مشتقات بازهای پورینی شامل آلانتوئین، اسید اوریک، گزانتین و هیپوگرانتین عمدتا از طریق ادرار دفع میگردند (٢). علاوه بر این گزارش شده است که بیش از ٩٠ درصد این مشتقات را آلانتوئین تشکیل داده و لذا میتوان تنها با تخمین آن میزان پروتئین میکروبی وارد شده به روده باریک را تعیین نمود(٧، ٩).

مکاتبه کننده: محسن دانش مسگران

٨٦٤ مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ٣٤، شماره ٤، سال ١٣٨٢

هدف از انجام این آزمایش تخمین پروتئین میکروبی وارد شده به روده باریک برههای نر بلوچی تغذیه شده با خوراکهای حاوی منابع مختلف پروتئینی (یونجه، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه و یا مخلوط اوره + ملاس) با مقادیر متوازن پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه بود که برای این منظور از روش جدید کروماتوگرافی مایع با کارآیی زیاد (HPLC) که در آزمایشگاه نویسندگان این مقاله توسعه داده شد، استفاده شد.

مواد و روشها

این آزمایش با استفاده از ٤ رأس بره نر بلوچی دارای فیستوله شکمبهای با متوسط سن ١٠±٢٠٠ روز و وزن ٣/٢±٤٣ کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین با ٤ دوره و ٤ خوراک آزمایشی (تیمارهای آزمایشی) انجام شد. خوراکهای آزمایشی

(در جدول ١ میزان مصرف و ارزش مواد مغذی و خوراک نشان داده شده است) به گونهای تنظیم شده بودند که به لحاظ میزان پروتئین قابل تجزیه مؤثر١ (ERDP) و انرﮊی قابل متابولیسم قابل تخمیر٢ (FME) متوازن بودند. میزان ERDP خوراکها بر اساس اطلاعات مربوط به تجزیهپذیری مواد خوراکی تعیین گردید (کریمی و دانش مسگران، اطلاعات منتشر شده).

خوراکهای آزمایشی به گونهای طراحی شدند که هر یک از منابع پروتئینی کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه و یا مخلوط اوره +
ملاس جایگزین ٥٠ درصد ERDP یونجه گردیدند. اقلام هر یک از خوراکهای آزمایش حاوی یکی از منابع پروتئینی به طور کامل با یکدیگر مخلوط گردیدند. برهها دو نوبت در روز و در ساعتهای ٠٠/١٨ و ٠٠/١٧ با مقادیر مساوی و بر اساس ٥/١

برابر احتیاجات نگهداری تغذیه شدند. هر یک از برهها در طول آزمایش کل خوراک را مصرف میکرد. هر دوره آزمایشی شامل ١٠ روز تغییر خوراک، ١٠ روز عادتپذیری و ٥ روز نمونهبرداری بود. در روز اول هر دوره نمونه برداری، نمونههای مایع شکمبه با استفاده از شلنگی که از طریق فیستوله به داخل شکمبه فرستاده شده بود، تهیه گردید. نمونهبرداری از مایع شکمبه در ساعتهای صفر، ١، ٢، ٣، ٤ و ٦ بعد از تغذیه صبحگاهی انجام شد و pH مایع شکمبه بلافاصله بعد از نمونهگیری اندازهگیری گردید. پس از آن ٥ میلیلیتر از مایع شکمبه با ٥ میلیلیتر

1 . Effective rumen degradable protein 2 . Fermentable metabolizable energy

اسید کلریدریک ٢/٠ نرمال برای تعیین نیتروﮊن آمونیاکی مخلوط گردید و تا زمان تجزیه آزمایشگاهی در یخچال ٤ درجه سانتیگرادنگهداریشد.نیتروﮊن آمونیاکی مایع شکمبه با استفاده

ازدستگاهاتوماتیککجلدال((KJELTEC Auto 1030 Analyzer

تعیین شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ساخت آشکارساز مواد بیولوژیکی با روش تشدیدگر صوتی حجمی با استفاده از فنآوری سیستمهای میکروالکترومکانیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه آنها بالا رود.[1] حسگرهای ساخته شده با فنآوری سیستمهای شناسایی مواد بیولوژیکی در فرودگاهها، مرزهای زمینی و بندرگاه- میکروالکترومکانیکی(MEMS) 4 دارای حساسیت بالا، قابلیت ها اهمیت بسیار زیادی در جلوگیری از اقدامات ضد بشر دوستانه کوچکسازی، قیمت پایین، تکرارپذیری و توانمصرفی کم می- دارد. تاکنون روشهای مختلف ...

دانلود مقاله مطالعه تجربی اختلاط ذرات جامد در یک بستر سیال با استفاده از روش پردازش تصاویر

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
-1 مقدمهاستفاده از فرایند سیالسازی در چند دهه اخیر، به شکل گستردهای در صنایع مختلف راه پیدا کرده است. در برخی از کاربردها، بستر سیالشده، محیطی است تا ذرات مختلف در مجاورت سیال وارد فرایند خاصی شوند. این ذرات بایستی به خوبی در میان بستر پراکنده شوند. گازسازی مواد جامد در بسترهای سیال شده، نمونهای از این کاربرد ...

دانلود مقاله پهنه بندی زمین لغزش های سرعین ناشی از زلزله10 اسفند 1375 با استفاده از روش کیفی

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهدر سالهای اخیر رشد جمعیت و توسعه مناطق مسکونی در مناطق پرخطر، موجب افزایش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه شده است. بیشتر این خسارات و گاهی بخش چشمگیری از تلفات ناشی از این بلایا در حین و یا بعد از زلزلهها و بارانهای سنگین و در نتیجه وقوع زمینلغزشها اتفاق میافتد. زمینلغز ...

دانلود فایل پاورپوینت سمینار تخمین و ارزیابی شاخص‌های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده از روش‌های هوشمند

PowerPoint قابل ویرایش
75 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مفاهیم کیفیت توان شبکه قدرت ایده‌آل: شبکه‌اي است که در آن انرژي الکتريکي به صورت ولتاژ وجريان سينوسي در فرکانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخصي ازسوي نيروگاه‌ها به مراکزمصرف منتقل مي شود. تعریف کیفیت توان:؟ در واقع می‌توان گفت هر گونه انحراف قابل توجه درشکل موج ...

مقاله بررسی میزان نگهدارنده ناتامایسین ، بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم در دوغ و شیر با استفاده از دستگاه HPLC‐UV

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان نگهدارنده ناتامایسین ، بنزوات سدیم و سوربات پتاسیم در دوغ و شیر با استفاده از دستگاه HPLC‐UV   چکیده: نگهدارندها مواد شیمیایی طبیعی یا مصنوعی هستند که جهت جلوگیري از رشد میکروارگانیسمها به مواد غذایی افزوده می شوند. ناتامایسین یک ماده ضد میکروبی بوده که برروي کپک و مخمر بسیار موثر میباشد. بنزو ...

مقاله ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد چکیده مقاله: به منظور بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum و اثر آن بر شاخص های فی ...

مقاله استفاده از ضایعات خرما به عنوان محیط کشت میکروبی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از ضایعات خرما به عنوان محیط کشت میکروبی چکیده امروزه استفاده تجاری از میکروارگانیسم های با قابلیت بیوتکنولوژیکی برای تولیـد تـوده ی سـلولی ، رنگدانـه هـای طبیعی مانند کاروتنوئید و غیره، به علت هزینه تولید بالای آن محدود گشته است. اگرچه که هزینه تولیـد را میتـوان بـا بهینه سازی روش فرآیند، استف ...

مقاله تولید صمغ میکروبی لوان توسط باکتری باسیلوس سوبتلیس با استفاده از شیره انگور و ساکارز

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تولید صمغ میکروبی لوان توسط باکتری باسیلوس سوبتلیس با استفاده از شیره انگور و ساکارز چکیده: لوان نوعی پلی فروکتان است که از واحدهای فروکتوفورانوزیل با پیوند های 6) و-(2 تشکیل شده است و به دو شکل لوان گیاهی و میکروبی از سوبسترا های بر پایه ساکارز و رافینوز توسط آنزیم Levansucrase تولید می شود. در این تحقیق ...