مقاله توزیع ژن های توکسین stx1 ، stx2 ، LT ، ST و ژن های آنتی ژن های O157و H7 دراشریشیا کلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان


توزیع ژن های توکسین stx1، stx2، LT ، ST و ژن های آنتی ژن های O157و H7 دراشریشیا کلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری

چکیده
مقدمه: عفونت با سویه های مولد شیگا توکسین اشریشیا کلی (STEC) علاوه بر ایجاد اسهال
با عوارض وخیم و کشنده ای همچون سندروم اورمی همولیتیک (HUS) همراه است. این در حالی است که روش های تشخیصی این باکتری ها مشکل بوده و اطلاع دقیقی از میزان بروز عفونت آنها در ایران در دست نیست.
هدف: این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی ژن های توکسین های stx1، stx2، LT، ST وهمچنین آنتی ژن های O157 و H7 در مبتلایان به اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های
ادراری انجام گرفت.
روش: ًًَ نمونه E.coli از مبتلایان به عفونت ادراری از آزمایشگاههای استان تهران در سال َُ-ًُ جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA از نمونه های E.coli ، حضور ژن های stx1، stx2، LT، ST وهمچنین ژن های آنتی ژن های O157 به روش PCR بررسی گردید. نتیجه تحقیق: ازمیان ًًَ نمونه E.coli جداشده ، ًَ نمونه ( ًٌ %) حاوی ژن stx1 ،ٌَ نمونه (ّ%) حاوی stx2، ّ نمونه (ٍ%) حاوی ژن LT مثبت بودند و هیچ کدام از نمونه ها حاوی ژن ST نبودند. همچنین َ نمونه ( ٌ%) حاوی ژن آنتی ژن O157 وٌٍ نمونه ( ْ%)

حاوی ژن آنتی ژن H7 بودند. َ نمونه بطور همزمان حاوی هر دو ژن stx1 و stx2 بودند.
نتایج نشان می دهد که سویه های ETEC وSTEC با حفظ نسبی مخزن ژنتیکی قادر به ایجاد عفونت ادراری نیز می باشند و به دلیل عدم شناسایی این سویه ها با روش های مرسوم

در آزمایشگاه ها، استفاده از تشخیص ملکولی به منظور شناسایی موارد مشکوک ضروری می باشد.

کلمات کلیدی: اشریشیا کلی ، عفونت اندام ادراری ، سندروم اورمی همولیتیک.

مقدمه

باکتری اشریشیا کلی یکی از موجودات زنده ای است که به شدت مورد مطالعه قرار گرفته
است. عفونت ادراری اشریشیا کلی (UPEC) مسئول ًْ-ًُ درصد از موارد سیستیس حاد و
هزار مورد از گزارشات سالانه پیلونفریت در ایالات متحده می باشد( ٌٌ). سویه های اشریشیا کلی وروتوکسیژنیک ( (VTEC توکسینی ترشح می کنند که به دلیل توانایی آن
درکشتن سلول های vero، وروتوکسین یا توکسین شبه شیگا نامیده می شود و سویه های
تولید کننده آن به STEC معروف می باشند(ٌ). توکسین های ورو به دو گروه stx1 و stx2
تقسیم بندی می شوند. وروتوکسین ها با اثر بر روی RNA ریبوزومی مانع از سنتز پروتئین
می گردد. انواعی از اشریشیا کلی که این سم را تولید می کنند موجب سندروم های خطرناکی
از جمله کولیت هموراژیک ( (HC و به دنبال آن نارسایی کلیوی و پورپورای ترومبوتیک در انسان می گردند ( ٌوُوِ). همچنین اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک ( (ETEC علت شایع
اسهال مسافرتی است و علت مهم اسهال در نوزادان در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. بعضی از سویه های ETEC یک اگزوتوکسین حساس به حرارت به نام LT تولید می کنند که تحت کنترل یک پلازمید قرار دارد. برخی از سویه های ETEC یک انتروتوکسین مقاوم به حرارت به نام ST تولید می کنند که تحت کنترل ژنتیکی گروه ناهمگونی از پلازمیدها قرار دارد. باعث فعال شدن آدنیل سیکلاز توسط LT منجر به افزایش ترشح طولانی
و شدید آب و یون کلر و جلوگیری از بازجذب مجدد سدیم می گردد و سبب ایجاد اسهال
می شود. ST گوانیلیل سیکلاز را در سلول های اپی تلیال روده فعال می کند و موجب ترشح
مایعات می شود. سویه هایی که هر دو توکسین ST وLT را تولید می کنند موجب اسهال
شدید تری می شوند ( ٌ). از میان سروتیپ های اشریشیا کلی تولیدکننده ی وروتوکسین (EHEC) ، O157 و H7 شایع ترین می باشند(ُ). هدف این مطالعه بررسی حضور ژن های بیماریزای توکسین های stx1،stx2،ST،LT وهمچنین آنتی ژن های O157 وH7 که خاص پاتوتیپ های VTECوETEC است در عفونت های ادراری اشریشیا کلی است که توسط پاتوتیپ UPEC ایجاد می شوند.

مواد و روش ها

این مطالعه روی ًًَ نمونه اشریشیا کلی جداشده ازمبتلایان به عفونت ادراری مراجعه کننده
به مراکز درمانی در استان تهران با کلونی کانت CFU >100000 در هر میلی لیتر(بالاترین حد عفونت) پس از جداسازی و کشت بر روی محیط EMB وآگارخوندار انجام گرفت. سپس اشریشیا کلی بودن ایزوله ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی IMVIC تایید گردید.
در مرحله بعدی با استفاده از روش DNA, Boiling کامل از باکتری ها استخراج گردید. تکثیر این ژنهای بیماریزا بوسیله پرایمر های اختصاصی آنها(جدول ٌ ) که در مطالعات پیشین
مورد استفاده قرار گرفته بود، انجام شد. واکنش PCR برای هر جفت پرایمر بطور مجزا
درحجم ٍِ میکرولیتر شامل ٍ یونیت آنزیم Taq ، بافر آنزیم ( ًِ میلی مولار کلریدپتاسیم ،ًٌمیلی مولارتریس،(pH=8.3،ٍ میلی مولارکلرید منیزیم، َ؟ً میلی مولار dNTPs ،ًٌ پیکومول هر یک از جفت پرایمرها و ًًٍ نانوگرم DNA طبق شرایط دمایی و زمانی ذکر شده در جدول ٍ انجام شد. جهت بررسی محصول PCR از الکتروفورز بر روی ژل آگارز (ٍ%) همراه با مارکر وزن ملکولی استفاده گردید.
جدول ٌ. مشخصات پرایمرها ی استفاده شده در این مطالعه و منبع آنها

جدول شماره یٍ. چرخه های دمایی و زمانی برای تکثیر ژن هایstx1،stx2،LT وST وآنتی ژن های O157 وH7

نتایج و بحث

در این تحقیق ًًَ نمونه E.coli جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری مورد بررسی
قرار گرفت. نتایج تکثیر ژن ها در برخی از نمونه ها در شکل ٌ نمایش داده شده است. از میان
نمونه بررسی شده ًَ نمونه ( ًٌ%) حاوی ژن stx1 ،ٌَ نمونه (ّ %) حاوی stx2، ّ نمونه (ٍ%) حاوی ژن LT بودند و هیچ کدام از نمونه ها حاوی ژن ST نبودند. همچنین َنمونه (ٌ%) حاوی ژن آنتی ژن O157 وٌٍ نمونه (ْ%) حاوی ژن آنتی ژن H7 بودند. َ نمونه نیز بطور همزمان حاوی هر دو ژن stx1 و stx2 بودند

شکل ٌ. نتیجه تکثیر به ترتیب ازچپ به راست. نشانگر اندازه ًًٌ جفت بازی ، کنترل مثبت Stx1و Stx2، کنترل مثبت O157 وH7، کنترل مثبت LT وST، نمونه ی بالینی Stx1، Stx2، O157، H7 و .LT
عفونتهای اندام ادراری ( (UTI یکی از متداولترین عفونتهای باکتریایی است. ایجاد عفونت عمدتآً توسط پاتوتیپی از E.coli به نام UPEC ایجاد می گردد و سالانه هزینه زیادی صرف درمان آنها می گردد( ُ). همانند سایر باکتریها، سویه های مختلف E.coli علاوه بر یک مجموعه از ژنها که در فعالیتهای اصلی باکتری شرکت می نمایند ، بر حسب زیستگاه ، قادر به کسب یا از دست دادن

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله ترجمه تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده : ارزش بالای پادتن های آنتی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
تشخیص بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده: ارزش بالای پادتن های آنتی ترانز گلوتامیناز          لوئیس سورل، ژوزه اِی. گاروت، ژوزه اِی. گالوان، سیرا ولازکو، کارمن آر. ادروسا، و ادواردو آرانز اهداف: هدف اصلی این مطالعه اینست که وجود بیماری سلیاک (CD) را در بیماران مبتلا به بیماری عفونی معده، و همچ ...

دانلود مقاله الگوی مقاومت اشریشیاکلی های جدا شده ازعفونتهای ادراری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج در درمان این عفونت در شهر مشهد

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
زمینه و هدف:عفونتهاي ادراري از علل عمده مراجعه بیماران به کلینیکها و بیمارستان ها است و درمان سریع آن با توجه به ایجاد عوارضبسیار مهم است. از آنجا که اشریشیاکلی شایعترین باکتري عامل عفونت هاي ادراري در هر دو جنس و تقریباً در تمام سنین است این مطالعـه بـه بررسی الگوي مقاومت اشریشیاکلی هاي جداشده از مجاري ادرار ...

دانلود مقاله بررسی میزان باقی مانده آنتی بیوتیکی در شیرهای پاستوریزه توزیع شده در استان لرستان با استفاده از آزمون کوپن ( CMT )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهدر اغلب نوشته هاي باستانی و در طب قدیم از شیر به عنوان دارو در درمان بعضی بیماري ها یاد شده است. امروزه نیز این عقیده وجود دارد که شیر، بهترین غذا براي بیماران است. شیر به عنوان یک ماده ي مغذي در رشد جسمی و فکري افراد,بسیار مفید بوده و مصرف آن از دوران کودکی به افزایش تمرکز و حواس کمک کرده و سبب پیشگیري ...

دانلود مقاله تخمین نیتروﮊن میکروبی وارد شده به روده باریک برههای نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات بازهای پورینی ادراری با دستگاه HPLC

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
خلاصهدر این آزمایش به منظور تخمین نیتروﮊن میکروبی وارد شده به روده باریک برههای نر بلوچی که دوبار در روز (صبح و بعد از ظهر) با خوراکهای حاوی منابع مختلف پروتئینی (یونجه، کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا و یا مخلوط اوره + ملاس) و مقادیر متوازن پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه (٨٩ گرم به ازای هر بره در روز)تغذیه می ...

دانلود مقاله بررسی میزان شیوع عوامل ایجاد کننده عفونت های ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در شش ماهه اول سال1391 - 92

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهعفونت های دستگاه ادراری 1(UTIs) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان است که در تمام گروه های سنی رخ میدهد. عدم تشخیص صحیح و درمان به موقع آن می تواند باعث ایجاد عوارض شدیدی، مانند اختلالات دستگاه ادراری، اسکارهای بر جا مانده در پارانشیم کلیه، فشار خون، اورمی، و در زنان حامله زایمان زودرس حتّی س ...

مقاله عفونت زخم سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان توحید سنندج

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج چکيده سابقه و هدف : عفونت در سوختگي يکي از معضلات بزرگ پزشکي است و مهمترين عامل مرگ و مير در اين بيماران بشمار ميرود. مهمترين روش جلوگيري از عوارض و مرگ و مير در اين بيماران پيشگيري، شناسايي سريع و درمان ...

مقاله جداسازی اشرشیاکلی O157 : H7 از گوشت تازه بوقلمون های عرضه شده در فروشگاه های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز ( PCR )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جداسازی اشرشیاکلی O157:H7 از گوشت تازه بوقلمون های عرضه شده در فروشگاه های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) چکیده باکتری اشرشیاکلی یکی از عوامل اصلی بروز فساد در مواد غذایی خصوصاً گوشت طیور است. اشرشیاکلی O157:H7 به عنوان یک عامل اسهال، کولیت خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولیتیک ...

مقاله بررسی وجود اشرشیاکلی و شمارش کلیفرم ها در آب هویج های ارائه شده در مراکز تهیه و توزیع شهراصفهان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی وجود اشرشیاکلی و شمارش کلیفرم ها در آب هویج های ارائه شده در مراکز تهیه و توزیع شهراصفهان چکیده سابقه و هدف : آبمیوه ها محیط های کاملاً مناسبی برای رشد برخی پاتوژن ها بوده و طبعاً می توانند موجب بیماریزایی گردند. از زمان رسیدن میوه ها تا برداشت محصول، انتقال به بازار و بالاخره تبدیل آنها به آبمیوه عو ...