بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف سیاستهای جمعیتی :
 
مجموعه  تصمیمات که از سوی دولت یک کشور اتخاذ می شود و حدود و فعالیتهای کشور را در رابطه با مسائل جمعیتی تعیین می کند سیاستهای جمعیتی نام دارد . در واقع اهداف و راهکارهای برنامه ریزی شده در سطح محلی , ملی و بین المللی در جهت تاثیر گذاری بر عوامل مرتبط با جمعیت (اندازه ، توزیع ، و ترکیب جمعیت ) تحت عنوان سیاستهای جمعیتی نامیده می شوند .

اسلاید 2 :

انواع سیاستهای جمعیتی :

الف – از نظر اجرا :

1- سیاستهای مستقیم

2- سیاستهای غیر مستقیم .

در سیاستهای مستقیم تاثیر بر عوامل جمعیت مستقل است مانند کاهش یا افزایش مهاجرت به داخل . سیاستهای غیر مستقیم مثل افزایش میزان تحصیلات زنان .

ب- به لحاظ ماهیت :

1 سیاستهای کمی 2 سیاستهای کیفی

سیاستهای کمی نظیر کاهش موالید و کاهش مهاجرت به داخل ، اما سیاستهای کیفی مثل نظارت بهداشتی بر امر ازدواج . گسترش بهداشت و افزایش مهارتها ، معیارهای کیفی جمعیت را افزایش می دهند .

اسلاید 3 :

سیاستهای موافق با افزایش جمعیت :

1- کمک مالی به والدینی که صاحب فرزند شوند .

2- دادن مسکن به خانواده های پر جمعیت .

3- افزایش مزایای کاری به خانواده های پر جمعیت .

4- افزایش زمان مرخصی زایمان .

5- دادن تسهیلات بر اساس تعداد فرزندان بیشتر درامور مختلف .

اسلاید 4 :

سیاستهای مخالف با افزایش جمعیت :

1- کاهش مزایا و افزایش هزینه ها و تغییر ارزشهای فرزند آوری و فرزند زیاد

2- اجبار اجتماعی تنظیم خانواده .

3- در دسترس قرار دادن خدمات آموزشی – مشاوره ای و وسایل پیشگیری از بارداری

اسلاید 5 :

سیاستهای جمعیتی ایران :

1- تاریخچه

2- چالشها 

جمعیت  ایران از حدود 34 میلیون نفر در سال 1355 به بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافت.

همچنین به علت افزایش  مهاجرت به شهر ها و افزایش تراکم جمعیت در مناطق شهری و در نتیجه توزیع نا متناسب جمعیت کشور وضعیت نا مطلوبتری پیدا کرده است .

اسلاید 6 :

1- تاریخچه :

مهمترین مشکل جمعیتی کشورهای در حال توسعه افزایش بیرویه رشد جمعیت .

در ایران تا اواخر 1340 سیاست دولتی در مورد تنظیم خانواده وجود نداشت .

اسلاید 7 :

اولین فعالیت غیر دولتی در سال 1337 توسط موسسه
(انجمن راهنمای بهداشت خانواده ) شروع شد .

بعد از وقوع انقلاب اجرای برنامه های تنظیم خانواده متوقف شد تا :

با افزایش جمعیت در (1355- 1365) در 1368 از سرگیری فعالیت ان تصویب شد .

برنامه 5 ساله اول (1368-1372) در جهت کاهش میزان موالید و در نتیجه کاهش رشد جمعیت (از 2/3 درصد به 9/2) در برنامه دوم (1373-1378) افزایش آگاهی های جمعیتی مورد تاکید قرار گرفت.

برنامه سوم (1379-1383) به روابط جنسی سالم , بهداشت مادر و کودک, کنترل مهاجرت تاکید دارد .

اسلاید 8 :

2- چالشهای موجود  :

اما سیاستهای زیر در مقایسه با سیاستهای تنظیم خانواده
 نا موفق بوده :

کنترل مهاجرت و جلوگیری از تخریب محیط زیست , وجود تفاوتهای فاهش میان استانهای کشور . توزیع نامتعادل جمعیت در کشور به طوزیکه 22% جمعیت کشور در 5 شهر بزرگ(تهران , اصفهان , شیراز , تبریز و مشهد ) متمرکزند .

جمعیت نزدیک به 40 % از روستاهای کشور کمتر از 100 نفر است . میانگین سطح سواد در کشور پنجم ابتدایی است .

اسلاید 9 :

3- راهکارهای پیشنهادی و اهداف کمی :

به نظر می رسد اجرای سیاستهای جمعیتی باید با تاکید بیشتر بر راهکارهای زیر در جهت رسیدن به اهداف کمی صورت پذیرد :

1- تقویت مشاوره ها برای ازدواج سالم ، رعایت فاصله مناسب بین موالید، استفاده از شیر مادر برای تغذیه نوزادان ، کاهش حاملگی های ناخواسته .

2-  ترویج وسایل پیشگیری از حاملگی

3- افزایش امکانات بهداشتی در جهت کاهش مرگ و میر مادران و کودکان

4- ارتقای شرایط زندگی در مناطق دور افتاده و ارائه آموزش به مردم برای حفظ محیط زیست .

5- افزایش پوشش خدمات پزشکی و گسترش بهداشت عمومی

6- گسترش آموزشهای مرتبط با مهارتهای زندگی برای ارتقای سلامت.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید