بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رابطه آمار و مطالعات جمعيتي :

 ● در ذهن انسانهای اولیه
 ● در پیدایش جمعیت شناسی
 ● در رابطه با تعاریف جمعیت شناسی
 ● در رابطه با موضوع و محتوای جمعیت شناسی


قدمت، تنیدگی و همپیوندی آمار و جمعیت

اسلاید 2 :

الف  - در ذهن انسانهای اولیه:

انعکاس ساده جمعیت و آمار درنگاره های بر جای مانده از انسان هوشمند

شروع نگاره ها با تصاویر ساده انسان ها

افزایش درک تعداد در سیر تکاملی نگاره ها

تقدم شناخت انسان بر مفاهیم آماری بر پایه یافته های جمعیت شناسی تاریخی

توجه  روز افزون به محیط پیرامونی و هستی های آن

تجسم انسان به عنوان مرکز هستی

اسلاید 3 :

 ب -  در رابطه با پیدایش جمعیت شناسی :

جمعیت شناسی دانشی نو بر پایه اندیشه های کهن

زمینه های متفاوت در مطالعات جمعیتی

تعداد، توزیع و تحول

مسائل ، تکوین وچگونگی موضوعی 

1662، جان گرانت : مرحله آغازین مطالعات

         ■جهش بی وقفه

تحلیل آماری در رابطه با موضوعات مختلف

بازکاوی محتوای کتاب گرانت

ارتباط آمارهای مرگ ومیر با عوامل زیستی و...

اسلاید 4 :

      نظم دهی آمارهای جمعیتی  :

شفاف سازی رابطه آمار و مطالعات جمعیتی

نگرش سیستماتیک به موضوع

تحلیل در دوره های زمانی

تدوین جدول مرگ ومیر

دستیابی به مفهوم احتمال بقاء

ادامه راه گرانت

اسلاید 5 :

ج - در رابطه با تعریف جمعیت شناسی :

1 - تعریف جمعیت شناسان سازمان ملل

سه زمینه عمده : بعد، ساخت ، تحول

تأکید بر نگرشهای کمی در آغاز

توجه به نگرشهای کیفی با پرداختن به زمینه های دیگر

تبدیل جمعیت شناسی به دانش کمی وکیفی تفکیک ناپذیر

اهمیت روز افزون نقش کمی نگری  یعنی توجه به آمار و ارقام درمطالعات جمعیتی

2 - تعریف رولان پرسا : جمعیت شناسی علم آماری   جمعیت

3 –تعریف دیگر:  جمعیت شناسی علم ریاضی جمعیت ها

اسلاید 6 :

  تأکید جمعیت شناسان دیگر به اهمیت          آمار در مطالعات جمعیتی :

تابوتن جمعیت شناس بلژیکی ، در کتاب تحلیل جمعیت

وونچ جمعیت شناس بلژیکی ، در کتاب فهم جمعیت شناسی

لوئی هانری جمعیت شناس فرانسوی ، در کتاب آینده نگری جمعیت شناختی

دورانت جمعیت شناس آمریکائی ، در کتابها و مقالات مختلف

آری آگا جمعیت شناس آمریکای لاتین ، در کتاب PAS , RUP

لگزیس آمار شناس آلمانی ،با ابداع روش درک همزمان تعلق سنی ،نسلی و زمانی رخدادهای جمعیتی

اسلاید 7 :

محتوای موضوعی جمعیت شناسی :

با توجه به تعریف اولیه جمعیت شناسی و تکمیل آن ، می توان تابلوی زیر را به عنوان مفاهیم  محتوائی این دانش نوپا مطرح ساخت :

اسلاید 8 :

محتوای موضوعی جمعیت شناسی :

اسلاید 9 :

       در زمینه بعد جمعیت :

بحث در باره بعد جمعیت مقید به دو قید :

مکان : جهان و تقسیمات جغرافیائی وسیاسی آن

زمان :از پیدایش انسان تا کنون

دورترین  برآورد زمانی : چهل هزار سال قبل : نیم میلیون نفر

در حال حاضر   9/6 میلیارد نفر

در سال 2050  4/9 میلیارد نفر

تقسیم زمان به دو دوره :

دوره پیش آماری :

مبتنی بر حدس و گمان

در مواردی غیر قابل قبول

 

اسلاید 10 :

         در دوره آماری: 

مطالعات جمعیت شناختی متضمن مراحل متعددی است که می توان آنها را به شرح زیر برشمرد :

گردآوری اطلاعات و مخصوصأ داده های کمی قابل اعتماد که معمولأ از آنها به نام Data نام برده می شود

پروردن داده ها به شکل جدولهای آماری

تجزیه و تحلیل داده های کمی و شناخت سیر تحولی و مقایسه‌ای آنها

شناخت ویژگیهای عمده رویدادهای جمعیتی

استنتاج ونتیجه گیری از آنها و کشف و یافتن اطلاعات جدید

آینده نگری وتحلیل منطقی رویدادها

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید