بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • برخورد بين ذرات گاز بر دو نوع است:
 • 1- الاستيك كه در آن انتقال انرژي از نوع جنبشي است
 • 2- غير الاستيك كه در آن تمام يا بخشي از انرژي جنبشي ذره متحرك بصورت پتانسيل به ذره مورد برخورد منتقل ميشود
 • برخوردهاي منجر به يونيزاسيون، جذب، تحريك و غيره از نوع دوم هستند

اسلاید 2 :

 • گازها در حالت عادي (حرارت و فشارمعمولي) عايق كاملي هستند
 • هوا در حالت عادي و تحت ميدان الكتريكي ضعيف بمقدارخيلي كم (در حد 16-10تا 17-10آمپر بر سانتيمتر مربع ) هدايت ميكند
 • اين هدايت ناچيز ناشي از يونيزاسيون ملكولهاي هوا در اثر اشعه كيهاني و مواد راديو اكتيو موجود در زمين است.
 • در ميدانهاي قوي الكترونهاي آزاد از ميدان كسب انرژي كرده و در برخورد با ملكولهاي هوا انرژي پتانسيل آنها را بالا برده و باعث خروج الكترون از جاذبه هسته (آزادي الكترون) ميشوند
 • شرط يونيزاسيون آن است كه انرژي كسب شده از ميدان از انرژي يونيزاسيون ذره بيشتر باشد:

اسلاید 3 :

 • از طرفي تما م الكترونهاي پرانرژي قادر به يونيزه كردن ملكولها نبوده و اين مرحله نيز تابع احتمال است:

اسلاید 4 :

 • ضريب اوليه يونيزاسيون عبارت است از تعداد الكترونهاي آزاد شده توسط هر الكترون در طي مسيري بطول واحد در جهت ميدان.
 • اين ضريب از يك طرف تابعي است از انرژي الكترون و از طرف ديگر با تعداد ملكولها (فشار) در ارتباط مستقيم است:

اسلاید 5 :

 • عوامل تقويت عبارتند از:
 • فوتو يونيزاسيون
 • ترمو يونيزاسيون
 • صدور الكترون از كاتد در اثر:

1- تابش فوتون با انرژي بزرگتراز تابع كاري فلزكاتدphotoemission

2- برخورد يونها و انتقال انرژي كسب شده از ميدان به كاتد

3- گرم شدن كاتد thermo emission

 • اعمال ميدان الكتريكي قوي field emission ►

اسلاید 6 :

 • عوامل تضعيف عبارتند از:
 • جذب attachment (در گازهاي الكترونگاتيو)
 • تركيب مجدد recombination
 • ديفوزيون diffusion

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید