بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شکست نور

 • مفهوم: پرتوی نوری که به طور مایل به سطح جداکننده دو محیط شفاف می تابد، هنگام گذر از سطح جدایی دو محیط شکسته می شود.

اسلاید 2 :

معرفی پرتوها و زاویه ها

 • مرز جدا کننده دو محیط شفاف:MM/
 • پرتو تابش:AC
 • پرتو شکست:CB
 • خط عمود بر مرز جدا کننده در نقطه

    تابش: NN/

 • زاویه تابش: i
 • زاویه شکست: r
 • زاویه انحراف(تفاوت زاویه
 • تابش با زاویه شکست) : D

اسلاید 3 :

 نتیجه های آزمایش

 • 1- اگر نور به صورت عمودی بر مرز جداکننده دو محیط شفاف بتابد، بدون شکست عبور می کند.
 • 2- اگر نور به طور مایل بر مرز جداکننده دو محیط شفاف بتابد، می شکند.
 • 3- اگر پرتو تابش از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود، پرتو شکست به خط عمود نزدیک می شود و D=i-r
 • 4- اگر نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، پرتو شکست ازخط عمود دورمی شود و D=r-i
 • 5- در حالت کلی زاویه انحراف برابر است با:
 • 6- معمولا در مرز جدا کننده قسمتی از پرتو تابش بازتاب می شود وقسمتی عبور می کند. پرتوی عبوری از قوانین شکست وپرتوی بازتابی ازقوانین بازتاب پیروی می کند.

اسلاید 4 :

مثال

 • -پرتوهای تابش تحت زاویه 37درجه از محیط (1)وارد محیط (2) می شوند. اگر امتداداین پرتوها در هنگام ورود به محیط (2)، 10 درجه ازخط عمود دورتر شوند؛
 • الف) برای مسئله شکل مناسبی رسم کنید.
 • ب) کدام محیط غلیظ و کدام محیط رقیق است؟
 • پ) زاویه شکست و زاویه انحراف چند درجه است؟

اسلاید 5 :

پاسخ

 • الف)
 • ب) چون پرتوی شکست از خط عمود دور

شده بنابراین محیط (2)از محیط (1)رقیق تر است

پ) زاویه انحراف همان 10 درجه است و

در این حالت  D=r-i در نتیجه:

r=D+i

r=37+10=47

اسلاید 6 :

 *تمرین

 • پرتو نوری از هوا به سطح یک تیغه ی شیشه ای می تابد. 20% آن بازتابیده می شود و 80% دیگر با زاویه ی انحراف 15 درجه وارد تیغه ی شیشه ای می شود، اگر زاویه ی بین پرتو باز تابش و پرتو شکست 125 درجه باشد، زاویه ی شکست چند درجه است؟

اسلاید 7 :

قوانین شکست نور

 • الف) پرتو تابش، پرتو شكست وخط عمود بر سطح جداكننده دو محيط در نقطه تابش هر سه در يك صفحه اند.
 • ب) براي پرتوهاي نور كه از يك محيط شفاف وارد محيط شفاف ديگري مي شوند نسبت سينوس زاويه تابش به سينوس زاويه شكست مقدار ثابتي است كه به آن ضريب شكست محيط دوم نسبت به محيط اول مي گويند.

اسلاید 8 :

  مفهوم ضریب شکست

     ضريب شكست مي تواند ميزان انحراف نور را در ورود از يك محيط به محيط ديگر نشان دهد.

 • ضريب شكست نسبي دو محيط به جنس آن دو محيط بستگي دارد.
 • ضريب شكست يك محيط نسبت به خلا را ضريب شكست مطلق آن محيط مي نامند.
 • ضریب شکست یک محیط نسبت به هوا را با حرف n نشان می دهند.
 • ضریب شکست کمیتی بدون یکا است.

اسلاید 9 :

ضریب شکست مطلق

 • ضريب شكست يك محيط نسبت به خلا را ضريب شكست مطلق آن محيط مي نامند.
 • ضريب شكست مطلق از رابطه زير بدست مي آيد:

اسلاید 10 :

مثال

 • ثابت کنید مقدار ثابتی می شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید