بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ارزشیابی

¨امتحان پایان ترم                         8          نمره

¨ارائه  شفائی                                               06               نمره

¨ارائه کتبی                                                      06              نمره

اسلاید 2 :

اهداف كلي درس

در اين درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا مي‌شويم. در بخش ارائه كتبي مراحل آماده‌سازي ارائه را خواهيم آموخت. ارائه‌هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي و گونه‌هاي مختلف هريك، اجزاء آنها و موارد كاربردشان را مي‌آموزيم. در پايان در مورد ارائه شفاهي، خصوصيات و انواع آن مطالبي خواهيد آموخت.

اسلاید 3 :

تعریف لغوی ارائه
در لغت به معنای نشان دادن و نمایش دادن است
و در زبان فارسی بصورت ارائه کردن و ارائه دادن بکار می رود.

اسلاید 4 :

تعریف ارائه در مورد  یک موضوع

ارائه موضوع یعنی انتقال اطلاعات درباره موضوع و از این دیدگاه همسایگی معنایی با مفهوم ارتباط دارد.

اسلاید 5 :

سیستم ارائه


ارائه بعنوان انتقال اطلاعات  سیستم خاص خود را دارد. این سیستم در طبیعت و در جامعه انسانی همیشه    جود داشته است.   حتی در گونه ابتدایی اش پیش از آغاز مدنیت انسان نیز وجود داشته است .

اسلاید 6 :

عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی


1- مبدا یا فرستنده مجهز به کانال ( یا مکانیسم فیلتراژ )
2- مقصد یا گیرنده مجهز به کانال
3- پیام
4- رسانه انتقال
5- محیط انتقال
6- پارازیتها

اسلاید 7 :

تفاوت عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات بین ماشین و انسان

.1دو عامل اصلی تر سیستم ارائه انسان می باشد که به تعبیری ظریف ترین و پیچیده ترین " ماشین "       مخلوق .

.2محیط ارائه : طبیعت و جامعه انسانی است همراه با تمام ویژگیها و جنبه های گوناگون آن  .

اسلاید 8 :

عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات در انسان

.1ارائه کننده و کانال ارائه کننده

.2مخاطب و کانال مخاطب

.3 پیام

.4 رسانه

.5 محیط ارائه

.6عوامل با تاثیرات منفی روی عناصر بالا

اسلاید 9 :

تعريف کانال در سیستم ارائه انسانی

¨ کانالعبارتست از تمام خصوصیات شخصی و شخصیتی انسان – یعنی مجموعه ای بسیار پیچیده از عناصر

¨شخصی – شخصیتی انسان که در طیفی از اندیشه ای تا فیزیکی جای می گیرند .

اسلاید 10 :

 فرایند    ارائه

¨

¨فرایند ارائه یک فرایند مرکب است .  یعنی از تعدادی فرایند تشکیل شده است که هر یک از نگاهی  دقیق می‌توانند از فرایندهای دیگر تشکیل شوند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید