دانلود فایل پاورپوینت عصب هشتم شنوایی-تعادلی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عصب هشتم شنوایی-تعادلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عصب هشتم شنوایی-تعادلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • عصب شنوایی شامل دو شاخه است.  
 • عصب کوکلار که بخشی از عصب شنوایی است که مسئول شنیدن است در صورتی که عصب وستیبولار مسئول تعادل است.
 • عصب وستیبولار در معاینه معمول نورولوژیک کمتر قرار می گیرد.

اسلاید ۲ :

در کاهش حس شنوایی ، در ابتدای معاینه فرد می گوید که نمی شنود پس ما انگشتانمان را جلوی گوش های فرد به هم می مالیم یا ساعتی را جلوی گوش های وی می گیریم تا حدودی بفهمیم چقدر کاهش شنوایی وجود دارد.

اسلاید ۳ :

 • بعد از این مرحله تست های رینه و وِبِر را انجام می دهیم
 • در تست رینه ، دیاپازون را مرتعش می کنیم و روی زایده ی ماستوئید در پشت گوش بیمار قرار می دهیم و می گوییم هر وقت صدا قطع شد اطلاع دهد سپس دیاپازون را به نحوی که قسمت Uشکل آن رو به جلو باشد جلوی سوراخ همان گوش می گیریم که در حالت طبیعی فرد باید تقریباً ۱۰ ثانیه اضافه تر از حالت قبل بشنود (AC>BC).
 • در تست وِبِر هم دیاپازون مرتعش را در وسط پیشانی قرار می دهیم که باید در حالت طبیعی فرد بتواند صدا را به طور مساوی در هر دو گوش تشخیص دهد.

اسلاید ۴ :

 • اگر در یک گوش مشکل هدایتی (AC)وجود داشته باشد در تست وِبِر ، صدا را در گوش مبتلا بهتر می شنود چون صداهای محیط را نمی شنود.
 • اگر در یک گوش مشکل حسی-عصبی وجود داشته باشد در تست رینه اضافه تر می شنود ولی مدّت آن از مدّت زمان حالت عادی کمتر است مثلاً ۲ ثانیه بیشتر می شنود ولی به هر حال AC>BCاست پس با این تست نمی شود تشخیص داد که برای برطرف کردن این مشکل از تست Schwabachاستفاده می کنیم
 • اساس آن مقایسه BCبیمار با یک فرد سالم است بدین صورت که وقتی بیمار در تست رینه گفت نمی شنوم دیاپازون را روی ماستوئید خودمان یا یک فرد سالم قرار می دهیم که اگر ما شنیدیم یعنی همان مشکل حسی-عصبی وجود دارد در تست وِبِر ، این افراد صدا را در گوشش سالم شان بهتر می شنوند.

اسلاید ۵ :

 • Hypacusisیعنی آستانه ی شنوایی افزایش یافته است و دیرتر صداها را می شنود.
 • Hyperacusisیعنی آستانه ی شنوایی کاهش یافته است و زودتر صداها را می شنود.
 • Diplacusisیعنی دو تا صدای جور وا جور می شنود.
 • Paracusis of Willisیعنی یک اختلالی در مسیر شنوایی وجود دارد بدینصورت که مثلاً استخوانچه ها به هم چسبیده اند (اتواسکلروز) و صدای عادّی را نمی شنود ولی اگر این استخوانچه ها را به روشی مرتعش کنیم ( به طور مثال طبل زدن زیر گوششان!!!) نجوا کردن ما را می شنوند!

اسلاید ۶ :

 • تعادل امکان حفظ موقعیت بدن و اجزای آن نسبت به فضای خارج است ، حفظ تعادل نیازمند ارسال مستمر اطلاعات بینایی ، لابیرنتی و حسی عمقی و پردازش این اطلاعات در هسته های ساقه ی مغز و مخچه است.
 • مجاری نیمدایره ، اوتریکول و ساکول قسمتی از گوش هستند که مربوط به تعادل می باشند و وضعیت مان را در فضا گزارش می کنند.

اسلاید ۷ :

دو حس وستیبولار وجود دارد که عبارتنداز:

۱- حس وزن که هر گونه تغییر وضعیت سر از خط عمودى جاذبه اى را تشخیص مى دهد.

۲- حس شتاب که تغییرات سرعت خطى و تغییر جهت یعنى شتاب زاویه اى را تشخیص مى دهد.

بنابراین، دو اندام حسى وستیبولار وجود دارد که هر دو در لابیرنت گوش داخلى قرار دارند که عبارتنداز:

 

۱- لابیرنت استاتیک(Static Labyrinth).
براى کشف تغییرات سرعت خطى که در اوتریکول و ساکول، دو اتساع لابیرنت غشائى واقعند.

۲- لابیرنت کینتیک(Kinetic Labyrinth).
براى کشف شتاب زاویه اى که در مجارى نیمدایره واقع شده است. سه نیمدایره وجود دارد که عبارتند از: مجارى نیمدایره قدامى، خلفى و جانبى .

 

اسلاید ۸ :

مجاری نیمدایره ، ۳/۲ یک دایره هستند و به همان اوتریکول و ساکول وصل می شوند و مایع درون آن ها هم اندولنف است این مجاری ، حرکات چرخشی را متوجه می شوند ، ۳ مجرای نیمدایره در هر گوش وجود دارد

اسلاید ۹ :

راه هاى وستیبولار مرکزى

عقده حسى اولیه که عقده وستیبولار (گانگلیون Scarpas) نامیده مى شود، در سوراخ گوش داخلى قرار دارد و حاوى جسم سلولى نورونهاى حسى اولیه است.

زواید محیطى (دندریتها) این نورونهاى دو قطبى روى سلولهاى مودار پایان مى یابد و زواید مرکزى (آکسونى) تشکیل عصب وستیبولار را مى دهد (تصویر) که از بین پل مغز و بصل النخاع وارد ساقه مغز مى شود و درهسته هاى وستیبولار خاتمه مى یابند.

بیشتر رشته هاى آوران در هسته هاى وستیبولار فوقانى، خارجى، داخلى و تحتانى پایان مى پذیرند، اما بعضى از آنها در مخچه خاتمه مى یابند.

اسلاید ۱۰ :

آکسون نورونهاى هسته هاى وستیبولار مربوطه، چهار مسیر را طى مى کنند که عبارتند از:

۱-به طرف بالا به داخل پایک مخچه اى تحتانى تا در مخچه پایان یابند و این ارتباط براى حفظ تعادل مهم است.

۲- به طرف بالا در ساقه مغز تا در مغز میانى خاتمه یابند این آکسونها در هسته هاى ابدوسنس،تروکلآر و اُکولوموتور (مربوط به اعصاب مغزى ۶، ۴ و ۳)خاتمه مى یابند. عمل این ارتباط براى حرکت همگام چشمها در ارتباط با حرکات سر است.

۳- به طرف پایین به داخل نخاع مى فرستند که آکسونهاى این نورونهاى حرکتى مربوط به عضلات محوریند و بنابراین، تون عضلات را براى حفظ تعادل تنظیم مى کنند.

۴- ارتباطات با قشر مخ

تمام این موارد یراساس مکانیسم هایی در هسته های وستیبولار واقع در ساقه ی مغز رخ می دهند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد