بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Øمدیریت های سنتی اراضی و عواقب آن ها در  ناپایداری تولید

Øراه حل های علمی تحقیقاتی در تولید پایدار در شرایط دیم

اسلاید 2 :

Øآیش

Øسوزانیدن، برداشت بقایای گیاهی و چرای بی رویه

Øاجرای خاک ورزی ها سنتی و تعدد آن مخصوصاً در جهت شیب توسط زارعین

Øتغذیه نا مناسب گیاهی

Øکاشت سنتی گندم با تناوب آیش در اراضی با شیب های بیش از 12 در صد

Øعدم تهیه و استفاده کامل از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی

اسلاید 3 :

Øخاک ورزی سنتی وآیش طولانی مدت منجر به:

ازبین بردن بقایای گیاهی

افزایش سطح تبخیر

افزایش تجزیه بقایای گیاهی و کاهش مواد آلی خاک

فشردگی خاک از تعدد خاک ورزی ها

کاهش پایداری ساختمان خاک بدلیل تجزیه مواد آلی

کاهش فعالیت های بیولوژیکی خاک و ازبین رفتن میکو ریز ها

افزایش فرسایش های بادی و آبی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید