مقاله شناسایی عوامل جلب کننده و سوق دهنده گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل جلب کننده و سوق دهنده گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد بود.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی استان (ک.ب ) که تعداد آنها ١۶٩نفر بود. نمونه آماری در این تحقیق ١٢٣نفرکه از طریق جدول جی مورگان برآورد شده است . در این پژوهش ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که توسط ١۵ نفر متخصصین گردشگری و مدیریت ورزشی مورد تایید و روایی قرارگرفت . میزان پایایی پرسشنامه با استفاده ازآلفای کرونباخ ۸۴/۰ به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی و٢٠.spss.v و همچنین برای آزمون سوالات تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شد. در این راستا محقق به این نتایج پی برد که مهم ترین عوامل جلب کننده کیفیت تسهیلات اقامتی ، سهولت در تهیه اقامتگاه و وجود مناظر زیبا و دیدنی در استان بود و از مهم ترین عوامل سوق دهنده آرامش و فرار از مشغولیت و تنش روزانه ، شناسایی جامعه و اجزای جامعه و اولویت کاوش مکان های جدید و افزایش دانش و آگاهی با سفر به مکان های تاریخی و فرهنگی بود. لذا انتظار می رود برای جذب گردشگر به استان امکانات لازم با کیفیت مناسب ، تبلیغات به موقع و امنیت کامل را برای گردشگران فراهم کنند تا بتوانیم در این استان شاهد حضور گردشگران به صورت عام و خاص باشیم و امید است نتایج این تحقیق مورد استفاده مسئولین استان و سایر پژوهشگران قرار بگیرد.
واژه های کلیدی: عوامل جلب کننده ، عوامل سوق دهنده ، گردشگری ورزشی، کارشناسان گردشگری، کارشناسان ورزشی .
١.مقدمه
صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانسته اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند. صنعت جهانگردی بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها میدانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز مینامند. یکی از انواع گردشگری که روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند، گردشگری روستایی است و به نظر میرسد روستاها در آینده به یکی از مهم ترین مقاصد گردشگران تبدیل شوند (دهنه سیری و همکاران ، ١٣٩١و خطیب زاده و همکاران ، ١٣٩٢). دنیای امروز، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است .
تجارت جهانی در ابتدای هزاره سوم نیز از این قاعده خارج نیست و در سطحی گسترده و با سرعت هرچه تمام تر متحول شده است .
حال و هوای امروز تجارت نشان از جهانیشدن آن دارد، فرآیندی که منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است . تجارت به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است . در بعضی از کشور ها علیرغم اقداماتی که در جهت رشد تجارت خارجی و حضور بیشتر در بازارهای جهانی صورت گرفته است . اما متاسفانه به لحاظ اصرار نابجا و اتکای بیش از حد به سیستم سنتی، هنوز تحولاتی که متناسب با شأن و جایگاه آن کشورها باشد در صحنه تجارت بین المللی به وجود نیامده است . بهره گیری از برنامه ریزیها، سیاستگزاریها، ابزارها، شیوه ها و روندهای نوین تجارت بین المللی رویکردی است که باید مورد توجه فعالان عرصه تجاری قرار گیرد (دولت آبادی و همکاران ،١٣٨٨ و تررو و کاوومن ، ٢٠١۴). کشور ایران بر اساس اصل مزیت نسبی (جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوع ) زمینه و استعدادهای بالقوه مناسبی برای احیا و گسترش صنعت گردشگری خود در اختیار دارد ولی بعلت وجود مشکلات اداری، سازمانی و موانع فرهنگی-اجتماعی صنعت گردشگری استان رونق مطلوب را ندارد و به عبارت دیگر حتی در حالت رکود قرار دارد. متوسط سهم درآمد ارزی گردشگری در ایران از کل گردشگری جهانی طی دوره های (۴۶-١٣۴۴)، (۶٧-١٣۵٧)، (٧٢-١٣۶٨) به ترتیب ۴درصد،۶درصد و ٣درصد می باشد (زارع بزک آبادی١٣٧۴، به نقل از روشن پور١٣٨۶). برای گسترش فعالیتهای گردشگری در ایران ، دولت بعلت داشتن مالکیت و اختیارات وسیع در عرضه این صنعت نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد. علی رغم جذابیتهای متنوع ایران در زمینه های همچون آثار تمدن های باستانی و اسلامی، طبیعت چهار فصل ، مردمانی با فرهنگهای متنوع و حتی پوششهای متنوع سنتی، هنوز نتوانسته ایم از مزیتهای خود در این زمینه استفاده کنیم . از بازار ٧٠٠ میلیون نفری گردشگری جهان که ظرف سالهای ٢٠٠۴-٢٠٠۵به بالای یک میلیارد نفر رسید، سهم ایران حتی در جذب گردشگران کشورهای مسلمان هم بسیار ناچیز بوده است (همان منبع ).
بر این اساس با توجه به جایگاه این صنعت ضرورت دارد، تا از طریق انجام مطالعات متعدد علمی، زمینه ها و امکانات متنوع گردشگری کشور ایران و مناطق تابعه آن را که در ردیف ١٠ کشور برتر دنیا در زمینه های جاذبه های گردشگری هستند، مورد بررسی قرار گیرد (کیامهر،غلامرضا، ١٣٨۵). در این راستا استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همانند بقیه استان های کشور توجه جدی به این صنعت نداشته و بخصوص در امر ورزش ، نه تنها سرمایه گذاری کافی را انجام نداده ، بلکه سیاست های روشنی نیز تدوین نکرده است . در حالی که این استان از ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرضه گردشگری ملی و بین المللی بر خوردار است . لذا ضرورت انجام تحقیق در این زمینه و در این استان احساس می شود.
محقق امیدوار است نتایج این تحقیق به مسئولین ، برنامه ریزان و دست اندکاران ذیربط نسبت به توسعه همه جانبه گردشگری ورزشی اهتمام ورزند و با سرمایه گذاری فکری و مادی لازم در جهت توسعه صنعت گردشگری ورزشی در سطح استان توجه کافی به این امر را مبذول دارند. از این رو در این تحقیق سعی شد به مهم ترین عوامل جلب کننده و سوق دهنده موثرجهت بهبود گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شود و برای محقق این سوال مطرح است که مهم ترین عوامل جلب کننده و سوق دهنده موثرجهت بهبود گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد کدامند؟
٢.روش تحقیق
پژوهش حاضراز نوع توصیفی _ پیمایشی است که به روش میدانی انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ١٣٩٢ بود. که تعداد آنها شامل ١١۶ نفر در اداره های تربیت بدنی و ۵٣ نفر در اداره های میراث فرهنگی و گردشگری (در مجموع ١۶٩) بود. نمونه آماری در این تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری از طریق جدول جی مورگان ٨۴ نفر برای تربیت بدنی و ٣٩ نفر (١٢٣) برای گردشگری برآورد شده است .
دراین پژوهش ، از آنجا که پرسشنامه یا مقیاس های استانداردی در خصوص اندازه گیری متغیرهای تحقیق وجود نداشت ، محقق با بررسی منابع و پایان نامه ها و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ، و بر اساس پرسشنامه های ویسیا، (١٣٨٩)، قیامی راد و محرم زاده (١٣٨٧) ، روشن پور (١٣٨۶) و از پرسشنامه تعدیل شده استفاده نمود که شامل ٣۵ سوال و مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود.
پرسشنامه مورد نظر متشکل از سه بخش اصلی است : الف ) سوالات مربوط به مشخصات فردی ب ) عوامل جلب کننده (جذابیت ها، ویژگیها، امکانات و شرایط خاص مربوط به شهر و استان که باعث می شود گردشگران از میان مقصدهای مختلف یکی را انتخاب کنند) ج ) عوامل سوق دهنده (آرامش و فرار از مشغولیت و تنش روزانه ، شناسایی جامعه و اجزای جامعه و اولویت کاوش مکان های جدید و افزایش دانش و آگاهی با سفر به مکان های تاریخی و فرهنگی ). برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه و سنجش دقیق مفاهیم و مصادیق مورد نظر، پرسشنامه توسط ١۵ نفر از متخصصین گردشگری و مدیریت ورزشی مورد بررسی و تایید قرار گرفت . اعتماد پذیری پرسشنامه ، میزان پایایی آن را در اندازه گیری متغیرها نشان میدهد، برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه و اجزای آن از روش آلفای کرونباخ که میزان همبستگی مثبت اجزای یک مجموعه را با هم منعکس میکند، استفاده گردید. که ضریب آلفای کرونباخ در مجموع ۸۴/۰ به دست آمد. نحوه اجرای تحقیق به این صورت بود که پس از تعیین حجم نمونه محقق شخصا در بعضی از شهرستان ها و ادارت مورد نظر حضور پیدا کرده و تعداد دیگری از طریق رابطین جمع آوری شد و با توجه به گستردگی محدوده جغرافیایی تحقیق ، مقرر شد کل استان و شهرستان های تابعه به عنوان نمونه انتخاب شوند و ١٢٣ پرسشنامه را بین کارشناسان ورزش و گردشگری توزیع شد که از این تعداد ٧٨ پرسشنامه برای تربیت بدنی و ٣۵ پرسشنامه (در مجموع ١١٣) برای گردشگری عودت یافت . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، محاسبه میانگین ، انحراف معیار و روش های آماری استنباطی و همچنین روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضریب پایایی و آزمون کولمو گروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها و برای تعیین رتبه بندی از آزمون فریدمن و از نرم افزار کامپیوتری «SPSS» نسخه ٢٠ استفاده شد.
٣.یافته های تحقیق
جهت توصیف مشخصات کلی کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی استان کهگیلویه و بویراحمد از جدول ١ استفاده شده است .
جدول (١). مشخصات کلی افراد پاسخگو در پژوهش
همانطور که جدول ١، نشان می دهد، بیشتر افراد پاسخگو مرد (۹۹/۷۶) و متوسط سن ٣١ تا ۴٠ سال با ۵٠ درصد بیشترین فراوانی، ۴۹/۶۵ درصد آزمودنی ها متاهل و ۵۱/۳۴ درصد آنها مجرد، بیشترین درصد فراوانی در میزان تحصیلات کارکنان درجه تحصیلی لیسانس (۳/۵۵) و کمترین درصد فروانی مربوط به درجه تحصیلی دیپلم (۲/۹) بودند.
الف ) اولویت بندی کلی عوامل جلب کننده از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری:
جدول (٢). اولویت بندی کلی عوامل جلب کننده از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری بر اساس میانگین رتبه ها
جدول ٢، اولویت بندی عوامل جلب کننده را از دیدگاه کلیه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود کیفیت تسهیلات اقامتی با میانگین ۳۳/۴ بیشترین اولویت و امکانات ورزشی متناسب با نیازها و خواسته های گردشگران با میانگین ۳/۲ کمترین اولویت از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری دارد.
ب ) مقایسه اولویت بندی عوامل جلب کننده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری:
جدول (٣). اولویت بندی عوامل جلب کننده به تفکیک از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری بر اساس میانگین رتبه ها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد