بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

اصطلاح غرق شدگی و نیمه غرق شدگی را از همدیگر افتراق دهد.

فاکتورهای موثر در غرق شدگی را توضیح دهد.

تفاوت غرق شدگی در آب شیرین و شور بیان کند.

علایم و نشانه ها و اقدامات درمانی فوریتی در غرق شدگی را توضیح دهد.

علایم و نشانه ها و اقدامات مراقبتی و درمانی فوری را در حوادث برق گرفتگی و صاعقه زدگی را شرح دهد.

اسلاید 2 :

 • Drowning:غرق شدگی

به مرگ شخص در اثر غوطه ورشدن درآب در عرض کمتر از 24 ساعت گفته می شود

 • Near drowning : نیمه غرق شدگی

شخصی که دچار حادثه غرق شدگی شده ولی هنوز نمرده(یا مرگ بعد از 24 ساعت) و با انجام اقدامات به موقع می تواند نجات یابد.

 • Immersion syndrome: سندرم غوطه ور شدن

مرگ ناگهانی پس از افتادن در آب بسیار سرد

ناشی از اختلال ریتم قلبی (VF & VT) به دلیل تحریک ناگهانی واگ

اسلاید 3 :

 • هیپوترمی: به علت از دست دادن حرارت
 • هیپوکسی:

افتادن در آب و ورود مقداری آب به مجاری تنفسی çاسپاسم حنجره çبسته شدن راه هوایی ç 1- جلوگیری از ورود هوا به ریه ها و 2- هیپوکسی و بیهوشی

 • غرق شدن خشک:

در طی غرق شدن لارنگو اسپاسم ایجاد شود و آب زیادی وارد ریه نشود به آن غرق شدن خشک می گویند

 • غرق شدن خیس:

عدم ایجاد لارنگو اسپاسم و وارد شدن مقدار زیادی آب به ریه ها

اسلاید 4 :

 • آب شیرین هیپو تونیک است ßاز ریه جذب خون شده ß کاهش غلظت گلبول قرمز ßآسیب آلوئول و تخریب سورفاکتانت ßکلاپس آلوئولی ßهیپوکسی
 • آب شور هایپر تونیک است ßآمدن مایعات از خون به ریه ßادم ریه ß هیپوکسی
 • گرچه پاتوفیزیولوژی غرق شدن در آب شور وشیرین تفاوت دارد اما نتیجه و درمان آنها یکی است

اسلاید 5 :

 • تنفسی:

ادم ریه

اسیدوز تنفسی

ARDS

 • CNS:

اختلالات هوشیاری با توجه به میزان هیپوکسی

 • الکترولیتی:

معمولاً در اثر غرق شدن در آبهای سنگین

اسلاید 6 :

 • قلبی:

اختلالات ریتم (vt,vf)،ایست قلبی

 • هیپوترمی (در صورت غرق شدن در آب سرد)
 • نکته:

به فکر ترومای سر وگردن در غرق شدگی پس از شیرجه باشید.

بیمار غرق شده در آب سرد را تازمانی که گرم نشده است، مرده  فرض نکنید!!!

 • بیمار غرق شده در آب سرد (20درجه) حتی نیم ساعت پس از ارست قابل برگشت است.

اسلاید 7 :

 • ارزیابی اولیه و انجام اقدامات جهت اصلاح هیپوکسی طبق مراحل زیر:
 • آوردن بیمار به خشکی در اسرع وقت

رعایت نکات ایمنی برای خود و اقدامات مورد نیاز در ترومای گردن برای بیمار

تهویه بیمار را می توان از داخل آب شروع کرد

 • در آوردن لباس خیس و گرم کردن بیمار
 • بررسی ABC و در صورت نیاز CPR
 • O2تراپی با غلظت 100%
 • گرفتن خط وریدی نرمال سالین یا رینگر
 • مانیتورینگ قلبی
 • انتقال بیمار به بیمارستان
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید