بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دانش اخلاق (اخلاق هنجاری) نشان می‌دهد کدام ویژگی‌های درونی و چه رفتارهایی ارزش‌مند یا ضد ارزش هستند.
قواعد اخلاقی هنگامی که در حوزه‌های خاص رفتاری مطرح مي‌شوند، اخلاق کاربردی نامیده می‌شوند، مانند اخلاق حرفه‌اي.
در اخلاق پزشکی، مسائلی همچون سقط جنین، اتانازی و شبیه‌سازی، بسیار بحث‌انگیز هستند.
فلسفه اخلاق درباره مبادي اخلاق بحث مي‌کند، مانند:
تعریف کلیدواژه‌هایی همچون خوب و بد، و باید و نباید
تعیین منشأ ارزش اخلاقی
واقعی یا غیر واقعی بودن ارزش‌ها
مطلق یا نسبی بودن ارزش‌ها
روش تحقیق در اخلاق

اسلاید 2 :

واقع‌گرايي اخلاقی:
ارزش‌ها و الزام‌های اخلاقي پشتوانه واقعي دارند و تابع سلایق فردی یا قراردادهای جمعی نیستند.
غیرواقع‌گرایی اخلاقی:
ارزش‌ها و الزام‌های اخلاقی پشتوانه واقعی ندارند، بلکه یا به تمایلات افراد وابسته‌اند، یا تابع قراردادهای آنهایند.

اسلاید 3 :

پیامدهای واقع‌گرایی و غیرواقع‌گرایی در اخلاقدیدگاه‌های اخلاقی قابل تقسیم به درست و نادرست هستند.
می‌توان با تمسک به پشتوانه واقعی اخلاق، برای مدعیات اخلاقی دلیل آورد.
اخلاق مطلق است.

تفکیک دیدگاه‌های اخلاقی به درست و نادرست، ممکن نیست.
از ویژگی‌های واقعی نمی‌توان نتایج اخلاقی گرفت.
اخلاق نسبی است.

اسلاید 4 :

تربیت اخلاقی اهدافی از پیش تعیین شده دارد.
تهاجم فرهنگی امری جدی است.
امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از ارزش‌ها و صدور آنها ارزش‌مند و وظیفه است.
تربیت اخلاقی اهدافی از پیش تعیین شده ندارد.
آزادی، تساهل و تسامح مورد تأکید است.
دفاع از ارزش‌ها بی‌ارزش یا ضد ارزش است.

اسلاید 5 :

دلیل اول (اختلاف نظرهای اساسی در اخلاق):
در اخلاق، اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد.
(اختلاف نظر اساسی در علوم واقعی رخ نمی‌دهد؛ زیرا چنین علومی به بدیهیات باز می‌گردند.)
پس اخلاق، درباره امور واقعی نیست، بلکه وابسته به سلیقه یا قرارداد است.
نقد و بررسی:
وجود اختلاف نظر اساسی در اخلاق اثبات نشده و دلایلی بر نفی آن وجود دارد.
وجود اختلاف نظر اساسي، برای اثبات نسبیت کافی نیست، چنانکه در علوم واقع‌نمای دیگر نیز وجود دارد.
ممکن است عام‌ترین احکام اخلاقی را نیز بدیهی ندانيم.
اختلاف نظر در احکام بدیهی نیز ممکن است.
بسیاری از اختلاف‌ها در اخلاق ممکن است ناشی از لحاظ پیامدهای عملی باشد، نه مربوط به سلیقه یا قرارداد.

اسلاید 6 :

دلیل دوم (نسبیت عام معرفت):
همه معرفت‌ها نسبی هستند.
پس، احکام اخلاقی نیز نسبی هستند.
نقد و بررسی:
مبنای معرفت‌شناختی این دیدگاه، خود ـ متناقض و غیر قابل قبول است.

اسلاید 7 :

دلیل سوم (احساس‌گرایی مبتنی بر پوزیتویسم منطقی):
بر اساس پوزیتویسم منطقی، راه معتبر معرفت، منحصر در حس و تجربه است و تنها گزاره‌های تجربی و تحلیلی معنادار هستند.
پس، احکام اخلاقی بی‌معنا و صرفاً ابراز کننده احساسات اخلاقی هستند.
نقد و بررسی:
مبنای معرفت‌شناختی مزبور درست نیست.
در این صورت، مدعای آنها نیز بی‌معنا خواهد بود.

اسلاید 8 :

دلیل چهارم (احساس‌گرایی مبتنی بر احساسی دانستن واژه‌های اخلاقی):
واژه‌های اخلاقی دارای بار احساسی و غیرواقع‌نما هستند.
پس، جمله‌های اخلاقی بیانگر احساسات و غیرواقع‌نما هستند.
نقد و بررسی:
همه واژه‌های اخلاقی بار احساسی ندارند.
هر واژه‌ای بار احساسی داشته باشد، غیرواقع‌نما نیست.

اسلاید 9 :

دلیل پنجم (قراردادگرایی):
قواعد اخلاقی نوعی قرارداد اجتماعی برای رفع تناقض‌ها یا تأمین منافع جمعی هستند.
پس، اعتبار قواعد اخلاقی وابسته به قرارداد است و نسبی است.
نقد و بررسی:
اخلاق فراتر از روابط اجتماعی است.
غیرواقع‌گرایان نمی‌توانند اهداف مزبور را دارای ارزش واقعی بدانند.
عقد قرارداد دیگر برای اعتبار بخشیدن به قراردادها، هم مستلزم تسلسل است و هم اعتبار همگانی برای لزوم تبعیت از قواعد مورد توافق ایجاد نمی‌کند.

اسلاید 10 :

بنابر نسبیت فردی،
هیتلر و گاندی به لحاظ اخلاقی تفاوتی ندارند.
جلوگیری از تعدی افراد با وضع حقوق و قوانین، تشکیل حکومت، مجازات و تربیت اخلاقی اموری ناموجه‌اند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید