بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رشد داخلی از طریق سرمایه گذاری به منظور بهبود یا افزایش محصولات

و رشد خارجی با خرید داراییهای سایر شرکتها از طریق ادغام یا ترکیب تحقق می یابد.

ادغام علاوه بر رشد باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت نیز می شود و این امر می تواند ریسک را کاهش دهد.

اسلاید 2 :

روش های بهم پیوستن چند شرکت

ادغام

ترکیب

شرکت دارنده

اسلاید 3 :

ادغام

ترکیب دو یا چند شرکت در یک شرکت است به طوری که تنها شرکت خریدار موجودیت خود را حفظ کند.

ادغام به دو طریق انجام می شود:

1.مذاکره:        كه روش برتر است.شرکت خریدار بامدیریت شرکت مورد نظر مذاکره می کند.

2.روش خرید:     شرکت خریدار ÷یشنهاد خرید را مستقیماًبه سهامداران شرکت مورد نظر برای تصاحب ارائه می دهد.

اسلاید 4 :

ترکیب

بهم پیوستن دو یا چند شرکت وتشکیل یک شرکت جدید است.

در این حالت هیچ یک از شرکتهای درگیر ترکیب شخصیت حقوقی خود را حفظ نمی کنند.درواقع عملاًمنحل شده،سپس یک شرکت جدید تشکیل می شود.

اسلاید 5 :

شرکت دارنده

شرکت دارنده (هلدینگ)شرکتی است که دارنده یا مالک تعداد کافی از سهام عادی یک یا چند شرکت است به نحوی که قادر به کنترل آنهامی باشد.شرکت دارنده مشتمل بر گروهی از شرکتهاست که هر یک با موجودیتی مستقل فعالیت می کنند.

شرکت دارنده ،شرکت مادر و هر یک از شرکتهای تحت کنترل ،شرکت های فرعی نامیده می شود.

اسلاید 6 :

سه روش متداول بهم پیوستن(ترکیب یا ادغام)

1.عمودی:

شرکت با یک شرکت ماقبل در فرآیند تولید ویا ما بعد ترکیب یا ادغام شود. ادغام یک تولید کننده مبل با شبکه توزیع مبلمان

2.افقی:

حاصل ترکیب یا ادغام دو شرکت با فعالیت تجاری مشابه است.خرید شرکت تولید مواد شیمیایی توسط شرکت تولید مواد شیمیایی دیگر

3.مختلط:

از بهم پیوستن دو یا چند شرکت در صنایع غیر مرتبط با یکدیگر حاصل می شود.ترکیب تولید کننده مبلمان با یک ناشر کتاب

اسلاید 7 :

دلایل ادغام

  1. کاهش ریسک فعالیت با استفاده از تنوع بخشی
  2. بهره گیری از تاثیرات هم نیروزایی ادغام
  3. امکان تحصیل منابعی که شرکت قبلاًفاقد آن بوده(مدیریت کارآمد)
  4. امکان بهبود توانایی تامین مالی
  5. امکان افزایش قیمت بازار سهام
  6. امکان تامین مالی راحت تر ،نسبت به تامین مالی ار طریق توسعه داخلی
  7. امکان تحصیل بازده سرمایه گذاری مطلوب تر
  8. امکان بهرمندی از نفع مالیاتی

اسلاید 8 :

معایب ادغام

1.نداشتن نتیجه مورد نظر مالی،زیرا ممکن است منافع پیش بینی شده تحقق نیابد.

2.امکان ایجاد تضاد بین مدیریت دو شرکت

3.امکان بروز مشکلات به دلیل اختلاف عقیده سهامداران اقلیت

4.امکان تعارض با قوانین ضد انحصار دولتی و نتیجتاًراکد شدن فعالیتهای ادغام

اسلاید 9 :

ارزیابی ادغام بالقوه

1.سود هر سهم

2.سود پرداختي هر سهم

3.قيمت بازار هر سهم

4.ريسك

اسلاید 10 :

چرا قبضة مالكيت؟

* افزايش قدرت بازار

* كاهش دامنة ريسك

* گريز از رقابت

* سرعت دادن به بازار

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید