بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی)

عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی .

عامل اشتغا ل زایی .

عا مل انتقا ل تکنولوژی .

عا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری .

عا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید .

عا مل تعامل در اقتصاد پویا .

عا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) .

اسلاید 2 :

عا مل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی و .....) .

عا مل نوآوری و روا ن کننده تغییر.

به عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، انسان و .....

عا مل تحریک و تشو یق حس رقابت .

عا مل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید .

عا مل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها.

عا مل یکپارچگی و ارتباط  بازارها .

عا مل رفع خلل، شکا فها و  تنگناهای  بازار و اجتماع .

 

اسلاید 3 :

امواج کارآفرینی

تا دهه 1980 سه موج کار آفرینی را به جلو رانده است :

موج اول :

1) انفجار عمومی مطا لعه و تحقیق

2) انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها

3) چگونگی ایجاد کسب و کار  شخصی

4) شیوه سریع پولدار شدن

اسلاید 4 :

موج دوم :

   ارائه رشته های آ موزش کارآفرینی در حوزه های مهندسی و  بازرگانی است. شروع از دهه 60 و تاکنون در 500 دانشکده در امریکا کانادا

موج سوم :

2)  تشویق رشد شرکتهای کوچک افزایش علاقمندی دولت به تحقیق  در زمینه بنگاههای کوچک

3) تحقیق در زمینه نوآوری های صنعتی

اسلاید 5 :

نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی

اهداف کلی توسعه عبارتند از :

1- فقرزدائی

2- ایجاد رفاه عمومی

3- عدا لت اجتماعی و تعادل های منطقه ای

4- استقلال اقتصا دی

5- و غیره

اسلاید 6 :

کارآفرینی در مکاتب اقتصادی

اقتصاددانان همیشه به دنبال یافتن عامل اصلی ایجاد و توزیع  ثروت یا عامل ایجاد ارزش اقتصادی در جامعه بوده اند.

قبل از انقلاب صنعتی

مرکانتی‌لیستها یا سوداگرایان: هر جامعه‌ای طلا و نقره بیشتری جمع کند از نظر اقتصادی موفق تر است . تجارت منشاء ثروت جامعه.

فیزیوکراتها یا طبیعیون: منشاء ایجاد ثروت زمین است زمین منشاء تمامی پدیده‌ها و ثروت اقتصادی جامعه تلقی می‌شد و از تقدس خاصی برخوردار بود. کشاورزی عامل اصلی ایجاد ثروت می باشد.

اسلاید 7 :

کلاسیک‌ها : فعالیتهای صنعتی عامل اصلی ایجاد ثروت در جامعه است لذا جامعه‌ای ثروتمند است که امکانات گسترش فعالیتهای صنعتی در آن جامعه مهارتر  باشد.

آدا م اسمیت : کار سالانه هر ملت  سرچشمه حقیقی ثروت اوست.

جان باتیست سی :  ( 1803 )  سود نا شی از کارآفرین با سود  نا شی از سرمایه متفاوت است.

مکاتب نئوکلاسیکها و نها ئیون : سازوکارهای بازار به توزیع یکسان درآمد در میان عرضه کنندگان خریداران مالکان و کارگران منجر می شود. این ساز و کارها طوری عمل می‌کنند که قیمت کالاها  برطبق عملکرد بازار به هنگا م نوسان عرضه و  تقاضا  تعیین می شود.

اسلاید 8 :

نقش های کارآفرینان از نظر نئوکلا سیکها :

فرانسیس اج ورث (1926-1845): کارآ فرین وظایف هما هنگی خرید و فروش را انجام می دهد. کارآفرین یک هماهنگ کننده و واسطه است.

آ لفرد مارشا ل (1924-1842) : بیان نقشهای مختلف کارآفرینان  این نقشها شامل : تحمل کننده ابهام هماهنگ کننده ریسک پذیر- کاهش دهنده هزینه نوآور مسئول رشد و افول شرکت.

ما رکسیستها : مارکس نظام سرمایه داری را از دید جامعه شناسی تعریف نمود و سپس عملکرد آن را با دید اقتصادی تحلیل کرد.

اسلاید 9 :

کار آفرینی در مکاتب اقتصادی

مکتب سنتی اتریش -  آ لمان : دو اقتصاددان تانن و شومپیتر

شومپیتر 1934 : کارآفرین یک نوآور و  توسعه دهنده فنآوریهای بکار گرفته نشده می باشد.

شومپیتر 1947 : کارآفرینان می خواهند به پاداشی برسند برموانع فائق آیند و شادی ناشی از خلق و  رضایت حاصل از  تجربه استادی در کار داشته باشند.

شومپیتر 1951 : کارآفرین کسی است که کارآفرینی انجام می دهد که دیگر ا فرادی که در تجارت هستند قادر به انجام آن نمی باشند . او  پدیده نوینی را در ا ندیشه خود  می‌آفریند.

شومپیتر 1961 :  کارآفرین  شخصی است مبتکر و کسی است  که تکنولوژی  نو و جد ید  را توسعه می دهد و دست به تخریب خلاق می زند.

اسلاید 10 :

کارآفرینی در مکا تب اقتصادی

مکتب شیکا گو :  ا قتصاددا نان آمریکایی

هاولی : کارآفرین تحمل‌کننده عدم قطعیت است و در محیط ناپایدار و  پرابها م فعالیت می کند.

کلا رک :  کارآفرین  یک  وا سطه  در اقتصاد  پویاست.  جوهره

کارآفرینی ریاست یا مد یریت نیست  بلکه وظیفه هماهنگی است او یک وظیفه کاملاً  تجاری را انجام می دهند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید