بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 مقدمه

 ترموديناميك توانايي پيش‌بيني حالت تعادل يك واكنش را دارد اما قادر به بحث در مورد سرعت و چگونگي انجام واكنش نيست.

  سينتيک سرعت و چگونگی انجام واکنش و روند تاثير پذيری آن از عوامل مختلف مانند دما و غلظت را مورد بررسی قرار می دهد.

   سرعت نهايي توليد( به عنوان اصلي ترين عامل اقتصادي وتعيين كننده قابليت رقابتي روش) به سرعت احياي كانه آهن وابسته است.

اسلاید 2 :

تعاريف 

واكنش هاي شيميايي عمدتا به دو دسته تقسيم بندي مي شوند:

1- واكنش هاي همگن كه شامل يك فاز هستند.

2- واكنش هاي ناهمگن كه داراي دو يا چند فاز مي باشند.

احياي هماتيت با گازهاي احيا كننده مثالي از سيستم ناهمگن است كه داراي 5 فاز مي باشد:

گاز، آهن فلزي، هماتيت، مگنتيت و در دماهاي بالاتر از ‍ 570سانتيگراد، وستيت.

فازهای جامد و گازدر اين سيستم به وسيله يك مرز از هم جدا شده اند‌.‌ سرعت واقعي واكنش های شيميايي و توليد نسبتا يا  به طور كامل وابسته به واكنش انجام شده در اين مرز مي باشد.

اسلاید 3 :

سرعت واکنش : عبارت« سرعت » تعريفي كمي از سرعت واكنش هاي شيميايي ارائه مي دهد و ارتباطي كمي بين سرعت واكنش ها و ويژگي هاي سيستم را برقرار مي سازد.(چگونگی تاثير پذيری سرعت از عواملی چون غلظتها و دما در عبارت بيان کننده سرعت لحاظ می گردد.)

سرعت واكنش همگن : تعداد مولكول هايي كه در واحد زمان و در واحد حجم، در حال تبديل شيميايي (انجام واکنش) خاصي هستند.

 تفاوت تعريف سرعت واكنش هاي ناهمگن با واکنشهای همگن:  به جاي « واحد حجم » از «واحد سطح» استفاده مي شود.

مانند اكثر فرآيند هاي متالورژيكي، احياي اكسيد‌هاي آهن به دسته واكنش هاي ناهمگن تعلق دارند. اين فرآيند شامل پنجدسته فاز های جامد و گاز است كه به وسيله يك مرز از هم جدا شده اند‌.‌ سرعت واقعي واكنش شيميايي نسبتا يا  به طور كامل وابسته به اين واكنش مرزیروی Reaction sites است.

اسلاید 4 :

كنترل سرعت-  كند ترين مرحله فرآيند، تعيين كننده سرعت نهايي آن است كه به عنوان مرحله ((كنترل سرعت)) شناخته مي شود.

  مكانيزم واکنش-  مكانيزم واكنش، مدلي ذهني است كه بر اساس شناخت كليه مراحل انجام واكنش، پايه ريزي شده است. مكانيزم تعيين شده براي يك پروسه ممكن است به راحتي با دستيابي به اطلاعات جديد نقض يا باطل شده و  مكانيزم جديدي براي آن، تعيين گردد.

اسلاید 5 :

سينتيک احيای آهن 

عوامل كنترل كننده سرعت احياي كانه آهن از چه پارامترهايي تاثير پذيری دارند؟

1- طبيعت سيستم و چگونگي تماس واكنش دهنده ها

2- طبيعت كانه آهن Üتعيين كننده چگونگي خروج اكسيژن از كانه به وسيله گاز هاي احيا كننده

   احيا پذيري كانه آهن:معيار تعيين کننده چگونگی خروج اكسيژن از كانه به وسيله گاز هاي احيا كننده

عوامل  موثر بر احيا پذيري كانه آهن:

1- شكل و اندازه دانه و دامنه توزيع آن

2-  تخلخل و نحوه توزيع آن

 3- شبكه كريستالي

4- ناخالصي کانه (نوع و درصد)(Reaction sites)

اسلاید 6 :

احيا پذيري كانه آهن

 احياپذيري كانه با زمان لازم براي رسيدن به مرحله مشخصي از احيا، رابطه عكس دارد. اين ارتباط، احيا پذيری را به يکی از مهمترين جنبه های سينتيکی احيای آهن تبديل می کند.

اسلاید 7 :

آزمايشات ژوزف در بررسی احيا پذيری کانه آهن

 درصد احيا بر حسب زمان براي كانه‌هاي آهن با درصد تخلخل مختلف

اسلاید 8 :

آزمايشات ژوزف در بررسی احيا پذيری کانه آهن

 رابطه تخلخل و احياپذيري نسبي كانه آهن

ميزان احياپذيري با تخلخل رابطه مستقيم

در اين نمودار،  احيا پذيري به صورت زمان لازم براي رسيدن به 90 درصد احيا،در نظر گرفته شده است .

اسلاید 9 :

احيا پذيری کانه آهن در صنعت

در عمل پس از ارزيابي بهره وري اقتصادي و فرآوري كانه هاي آهن مي‌بايست به طور ويژه به احياپذيري آن ها پرداخت و مراحل آماده سازي را تا رسيدن به سطح آزاد بهينه ادامه  داد. از جمله مراحل آماده سازي مي توان به خردايش، دانه بندي و جداسازي نرمه ها اشاره نمود.

معمولا  اندازه ايده آل ذرات 20-10 ميلی متر  مي‌باشد.  ذرات بزرگتر سطح آزاد كمتري ايجاد مي كنند. از سوي ديگر نرمه ها با ايجاد گرد وغبار منجر به رخداد مشكلاتي در حين فرآيند هاي مختلف مي شوند.

اسلاید 10 :

آزمايشات ويبرگ در احيای کانه های مگنتيتی

 روش آزمايش : احياي كانه هاي خالص مگنتيت در C1000° به وسيله دو گاز احيا كننده H2  وCO  به صورت همزمان

نتايج و مشاهدات:

  • در مراحل اوليه، سرعت احيا با H2 از سرعت احيا با CO بالاتر بود در حالي كه در مراحل نهايي، سرعت احيا به وسيله CO بيشتر بود و نهايتا بعد از گذشت 4ساعت از شروع، واكنش احيا با H2 به طور كامل متوقف شد.
  • تصاوير ميكروسكوپي نشان داد مگنتيت احيا شده با H2(الف)شامل ذرات وستيت بودكه به وسيله لايه هاي متراكم آهن فلزي پوشيده شده بود. در حالي كه در احيا با CO(ب)، ساختار تقريبا به صورت پرليت خالص بود.(تصوير)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید