بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

   خلاصه :                                          
                       
 

nپيشرفتهاي موجود در حوزه دانش تغذيه و متابوليسم نشخوارکنندگان در طول نيمه دوم قرن بيستم بازنگري شده اند . اين دوره زماني بوسيله پيشرفتهاي موجود در حوزه فيزيولوژي نشخوارکنندگان که نتيجه کار و عمل آقاي جوزف بارکروفت و همکارانش در کمبريج در دهه هاي 1940و50 و در عين حال بسيار بواسطه مطالعات و بررسي هاي برجسته روبرت هانگيت در مورد ميکروبيولوژيکي شکمبه بود تحريک شد .                                                                                    

nنقش پروتوزوآها در ارتباط با بحث قديمي بحث و بررسي مي شود ، در مورداينکه آياپروتوزوآزدایی کارآيي توليد و باروري نشخوار کننده را بهبود مي دهد يا نه . در ارتباط با متابوليسم نيتروژن، طعمه خواري باکتريها بوسيله پروتوزوآها ، بازگرداني پروتئين را در شکمبه افزايش مي‌دهد و ميزان توليد پروتئين ميکروبي را کاهش مي دهد . جذب اسيدهاي چرب زنجيره کوتاه از شکمبه و روده خلفي در درجه اول يک فرايند انتقال غير فعال است . نقش ميکروارگانيسم ها در متابوليسم نيتروژن در شکمبه در ارتباط با رابطه هاي آمونياک واوره و با نقص هاي فعلي موجود در اندازه گيري تجزيه پروتئين در شکمبه و نيز سنتز پروتئين ميکروبي بحث و بررسي شده اند . ترقي دانش و آگاهي در مورد گوارش و جذب ليپيدهاي غذايي با تأکيد بر فعاليت ضد ميکروبي ليپيدها و هيدروژناسيون اسيدهاي چرب اشباع نشده بازنگري شده اند . بحث توليد سموم در شکمبه نقش ميکروارگانيسم ها در سم زدايي بر روي متابوليسم اگزالاتها، نيترات ، سموم قارچي ، ساپونين ها و مایموزین اسيد آمينه تمرکز دارد اصلاح ژنتيکي ميکروارگانيسم هاي شکمبه براي بهبود دادن توانايي اشان براي استفاده کردن از مواد غذايي يا براي سم زدايي کردن عاملهاي ضد مغذي يک تدبير جالب است که با موفقيت چشمگير در مورد فلوئورواستات پيگيري شده است .                                                                             

اسلاید 2 :

مقدمه:                                          

nپيشرفتهاي بسياري در حجم و بازده توليد مثل نشخوار کننده که در نيم قرن گذشته رخ داده اند براي توليد کننده و مصرف کننده سودمند و به صرفه بوده اند. اين پيشرفتها عمدتاً بواسطه اصلاح و تغيير ژنتيکي ، کنترل بيماري و تغذيه اصلاح شده حاصل شده اند دانشکده بارکروفت وجود اسيدهاي چرب زنجيره کوتاه را در محتويات شکمبه تأييد کرد و اولين کساني بودند که تشخيص دادند اندازة جذب اسید چرب از شکمبه براي تامین بخش قابل ملاحظه اي از نيازهاي انرژي حيوان کافي بود                                              

  1. n. ويژگي هاي اصلي چرخه ليپيد غذايي در شکمبه نيز در طي دهه 1950 شناخته شد. ثابت شده که در ليپيدهاي بلع شده به سرعت بوسيله ليپازهاي ميکروبي و منشأ گياه ، همراه با هيدروژناسيون اسيدهاي چرب آزاد اشباع نشده هیدرولیز مي شوند . هرچند پيچيدگي دروني متابوليسم شکمبه بواسطه نوسانات يا تغييرات موجود در تعداد ، انواع و فعاليتهاي ميکروارگانيسم هايي که در واکنش به ذخيره غذايي حاصل مي شوند مشخص مي شود ، اين امر ساختن مدلهاي شبيه سازي مؤثر را از اين سيستم مشکل مي سازد. بخصوص ، تغييرات در کارآيي يا بازده سنتز پروتئين ميکروبي و سختي اندازه گيري ميزان تفکيک پروتئين غذايي در شکمبه همچنان مانع اقدامات فشرده مي شود تا سيستم هاي تغذيه اي را که قادر به پيش‌بيني کردن دقيق ذخيره اسيدهاي آمينه ضروري براي روده کوچک هستند را بسازند .

اسلاید 3 :

ميکروبيولوژي شکمبه:                      

روبرت هانگیت نقشش در رشد و توسعه ميکروبيولوژي شکمبه نوين را نمي توان غلو دانست. ، تکنيکهايي را در دهه 1950 و 1960 براي جداسازي و کشت گروهاي اصلي باکتري هايي بي هوازي که در شکمبه يافت مي شوند ابداع کرد . سرعت پيشرفت رشد دانش ميکروبيولوژي شکمبه همچنان حفظ شده است بيش از 200 گونه باکتري شکمبه ، براي مثال از زمان مطالعات روبرت هانگیت در دهه 1940 شناسايي شده اند . در دهه هاي اخير شگفت‌آورترين کشف ، وجود تعداد زيادي قارچهاي بي هوازي متابوليکي در شکمبه بود. اين بررسي ها نظريه اي را که سلامت و توليدات نشخوارکنندگان بسته به شکمبه خوب حفظ شده است را تقويت مي کنند .                                                                                                                                                 

 

اسلاید 4 :

باکتري هاي شکمبه:                           

nاتصال باکتريها به مواد گياهي درون شکمبه را هنبری مشاهده کردو بیکر آنرا تصديق کرد . نقش باکتريهاي شکمبه چسبنده در هضم ماده گياهي را بطور جامع کوسترتون و چنگ بحث و بررسي کرد که از ميکروسکوپ الکتروني پويش گر استفاده کرد تا اتصال تعداد زيادي از باکتريها به ذرات غذايي هضم شده را ثابت کند . اتصال از طريق گيکوکاليک هاي پلي ساکاريد حاصل مي شود. که بوسيله باکتري چسبنده ايجاد مي شود   اين باکتريها در ماتريكس فيبرهاي گليکوکاليکس کربوهيدرات رشد مي کنند و گروه هايي از کولوني هاي کوچک چسبنده را در سطح بافت شکل مي دهند . باکتريهايي که در معرض اکسيژني هستند که از طريق بافت پخش مي شود ، بي هوازي هاي اختياري هستند و عملکردهاي اصلي اشان جداکردن اکسيژن براي محافظت از بي هوازي هاي حساس به اکسيژن ، هضم سلولهاي اپتيليال مرده و هيدروليز کردن اوره هايي است که در شکمبه پخش مي شوند مي باشند.                                                                                                  

اسلاید 5 :

پرتوزوآهاي شکمبه:                        

nجذب باکتريها بوسيله پروتوزوآها بازده مصرف نيتروژن در شکمبه ، را عمدتاً از طريق افزايش بازگرداني پروتئين کاهش مي دهد. تعداد و نسبت هاي پروتوزوآهاي موجود در شکمبه را ماهيت و رژيم غذايي و سطح متناوب تغذيه تأثير مي گذارند. شناسايي اثرات معکوس بالقوه پروتوزوآها در مصرف نيتروژن موجود در شکمبه در دهة 1980 موضوع حذف پروتوزوآها را از دام رواج داد . پروتوزآ زدايي مانع از هضم ديواره سلولي گياه مي شود . اکثر عاملهاي پروتوزآزدايي كننده ، که تاحدي براي تمامي ميکروارگانيسم هاي شکمبه سمّي هستند . فرآورده هاي طبيعي خاصي که حاوي ساپونين ها هستند عاملهاي پروتوزآزدايي بالقوه اي را نشان داده اند. پروتوزآزدايي توليد متان در شکمبه را کاهش مي دهد . باکتريهاي متانوژنيک نشان داده شده است که کشت هاي مشترک ثابتي را با قارچهاي شکمبه شکل مي دهند که سلولز را خيلي سريع تر از تک کشت هاي قارچها تجزيه مي کنند                                                                     

اسلاید 6 :

قارچهای شکمبه:                             

nاثبات اين امر توسط اورپین مبني بر اينکه ارگانيسم هاي تاژکدار خاصي که از شکمبه جدا شده بودند هاگ تاژكدار قارچهاي بي هوازي بودند که بٌعد تازه اي را براي اکولوژي شکمبه معرفي کردند چون اين قارچها نقش ويژه اي را در هضم و گوارش پلي ساکريد هاي ديوارة سلولي گياهان دارند . . توانايي قارچها براي سوراخ کردن و کولوني کردن مواد گياهي بسيار فيبردار ثابت شده است. که از توانايي اشان براي توليد کردن گروه وسيعي از آنزيم ها

nريشه مي گيرد که شامل سلولازها ، گروهي از همي سلولازها                دي‌ساکاريدازهاي  متنوع ،پکتين لياز ، استرازهاي متنوع ، آميلازها و آميلو گليکوزيدازها و پروتئين ها مي باشند                                          

اسلاید 7 :

باکتري خوارهاي شکمبه :                     

nباکتري خوارهاي شکمبه ، که اولين بار از شکمبه گاوي توسط آدامس جدا شدند ، معمولاً در تعداد کافي موجود هستند  و تا نشان دهند که آنها مي توانند موجب تجزيه باکتري هايي شوند تا بازده مصرف غذايي را کاهش دهند                                          

nتکامل سريع در اصلاح ژنتيکي باکتريهاي شکمبه ، استفاده ممکن از فاژهاي شکمبه بعنوان ناقل هايي براي انتقال ژن از طریق انتقال ساده است                     

اسلاید 8 :

هضم پلي ساکاريدها :                              

  1. n. تجزيه پلي ساکاريدهاي ذخيره اي و ساختماني گياه در شکمبه که بموجب اکثر مصرف انرژي نشخوارکنندگان است ، از طريق قلور ميکروبي حاصل مي شود . سرعت تجزيه پلي ساکاريد را تعداد و نسبت ميکروارگانيسم هاي تفکيک کنندة کربوهيدرات و مقادير ساير سوبستراهاي تخميري تأثير مي‌گذارند .

اسلاید 9 :

هضم سلولز:                                        

nجزء اصلي ديوارهاي سلولي گياه سلولز است که به همي سلولزها مي چسبد و در ارتباط نزديک با گليكو پروتئين ها است. ليگنين که بطور عرضي به پلي ساکاريدها و پروتئين مي پيوندد در شکمبه بسيار غير قابل تجزيه است  . يک دليل قاطع وجود دارد مبني بر اينکه تجزيه ميکروبي پلي ساکاريد هاي پيچيده در شکمبه همراه با فعاليتهاي هميارانة يک سري از ميکروارگانيسم هاي سلولتیکي و غير سلولتیکي استداده هاي متوالي براي رمزگذاري ژنها براي فعاليت هاي تجزيه سازي ديواره سلولي گياه ، مشابهات بسياري را ميان ارگانيسم هاي سللوليتيك نشان داده اند.. مؤلفان اخير نيز اصلاح ژنتيكي ميكروارگانيسم هاي شكمبه را بحث و بررسي كردند تا بازده و كارآيي گوارش را در شكمبه بهبود دهند. بهبود هضم پذيري فيبر از طريق گروهي از شيوه هاي بيوتكنولوژيكي را والاس فهرست كرده است .                      

اسلاید 10 :

هضم نشاسته:                                 

nباكتريهاي آميلوليتيك عمده ، بخصوص استرپتوكوكوس بویس ، جدا شده و مشخص شده اند و ثابت شده است كه تغذيه غلات منجر به نسبت هاي بالاتر پروپيونات و افزايش اسيديته شكمبه مي شود. عامل اوليه افزايش اسيديته در شكمبه كه مربوط به رژيم عاي غذايي داراي نشاسته بالا مي باشد ، تجمع اسيدلاكتيك است ، كه اگر شديد باشد احتمالاً موجب بيماري و مرگ مي شود. هانگیتون  در بررسي فعال اش از مصرف نشاسته ، اثرات گزارش شده بافرها از قبيل بي كربنات سديم ، كربنات كلسيم و اكسيد منيزيم را آزمايش كردعواملي كه سرعت و اندازه هضم نشاسته در شكمبه را به تأثير مي گذارند شامل منبع نشاسته ، تركيب رژيم غذايي ، مقدار غذاي مصرفي به ازاي هر واحد زماني ، عمل آوري غلات ، تغييرات شيميايي (درجه ژله اي شدن) ، درجه سازگاري از طرف ميكروارگانيسم هاي شكمبه و افزودني هاي غذايي مي باشند ضرايب هضم پذيري كل دستگاه را براي نشاسته غذايي كه از سال 1986 گزارش شدند مقايسه كرده است . مجموعه مقادير براي ذرت و سورگوم (ذرت خوشه اي) (9/89 – 2/91 و 0/98 – 2/87) تا حدي از مجموعه مقادير براي جو

n(2/98 – 3/94) ، گندم (6/98 – 2/98) و يولاف (8/98 – 3/98) پايين تر بودند                                                                                

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید