بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 

 

نقص عضو: Permanent Impairment

 

ازکارافتادگی: Disability

اسلاید 2 :

  • اولین کتاب راهنمای نقص عضوی در سال 1971 چاپ شده
  • شروع تحقیق از سال 1958

سازمانهای مختلف ، تعاریف و جداول مختلف دارند.

اسلاید 3 :

راهنمای ارزیابی نقص عضو دائمی

نقص عضو(Impairment): ازبین رفتن، ازدست رفتن استفاده یا اختلال در هر بخش بدن یا عضو یا عملکرد عضو

 

ازکارافتادگی(Disability): دگرگونی توانائی فرد برای پاسخگوئی به نیازهای شخصی، اجتماعی یا شغلی به دلیل نقص عضو

 

اسلاید 4 :

سازمان بهداشت جهانی(1999)

 

نقص عضو: مشکلاتی در عملکرد یا ساختمان بدن به صورت انحراف قابل توجه یا ازبین رفتن

 

نقص عضوهای ساختمانی شامل ناهنجاری، کاستی، ازبین رفتن، یا سایر انحراف های قابل توجه در ساختمان های بدن  است.

اسلاید 5 :

سازمان بهداشت جهانی(1999)

ازکارافتادگی:

 

محدودیت فعالیت عبارت است از دشواری در ایفا، اجرا یا تکمیل یک فعالیت در سطح شخص.

     دشواری شامل همه راه هائی  است که از طریق آنها ممکن است         انجام فعالیت تحت تاثیر قرار گیرد.

اسلاید 6 :

توجه!

فردی با داشتن نقص عضو ممکن است از کار افتادگی نداشته باشد.

این دو واژه با یکدیگر متفاوت است.

اسلاید 7 :

ادامه...

سن و جنس بصورت متوسط افراد جامعه محاسبه شده است.

هم anatomic loss هم Functional loss در نظر گرفته می شود.

آناتومیک بیشتر در دستگاه عضلانی اسکلتی.

عملکرد مثلاً در مسائل رفتاری ، روانی.

اسلاید 8 :

ادامه....

    درصد یا میزان نقص عضو بر اساس افتی است که وضعیت پزشکی بوجود آمده در فعالیتهای روزانه  (به جز کار) ایجاد می کند.

(( Activities of daily Living))

   درصد نقص عضو نسبت به کل بدن Whole Person Impairment (WPI) میزان نقص در عملکرد کلی روزانه شخص است.

اسلاید 9 :

چرا «کار» در تعیین درصد «نقص عضو» در نظر گرفته نشده است؟

1- کار ، بسیاری از فعالیتهای ساده تا بسیار پیچیده را در بر می گیرد.

2- کار بسیار به فرد بستگی دارد. لذا تعمیم کلی آن غیر دقیق خواهد بود.

3- درصد نقص عضو برای وضعیتهای ثابت ، یکسان خواهد بود ولی کار دائم تغییر می کند.

4- نقص عضو با سایر خصوصیات کارگر مانند سن ، تحصیلات ، مشاغل قبلی برای تعیین از کارافتادگی در تداخل است.

مثال : نارسائی قلبی به میزان 30% در یک کارمند بانک یا در یک باربر ایستگاه قطار

اسلاید 10 :

بنابراین

 0%نقص عضو یعنی شخص برای کارهای معمول دچار محدودیت نیست.

90%-100% نقص عضو یعنی شخص برای رفع نیازهای خود کاملاً به دیگران وابسته است و اگر کمک نشود ممکن است بمیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید