بخشی از مقاله

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر بهبود نقص توجه انتخابی ونقص توجه مداوم در کودکانADHD است.

روش: روش پژوهش نیمه B آزمایشی3 با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه - 6 پایه دوم و سوم - که در سال تحصیلی 92-93 به تحصیل اشتغال دارند.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مداخله بازی رایانه ای" هوتی"بر میزان توجه انتخابی و توجه مداوم کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی/ تکانشگری موثر است.

نتیجه گیری: توجه به مداخلاتی چون بازی رایانه ای می تواند رویکردی موثر در درمان اختلال نقص توجه /بیش فعالی-تکانشگری باشد.

-1مقدمه
ADHD، از نوع بیش فعالی / بی فکری غالب4، ویژگی اصلی این نوع ADHD فعالیتهای حرکتی زیاد است - تکان دادن مرتب و مداوم بدن، دستها، یا پاها، دائماٌ به این طرف و آن طرف رفتن و انجام دادن حرکات فیزیکی کوچک - ، فرد نمی تواند توجه خود را به مدت زیادی حفظ کند، به راحتی حواسش پرت می شود، تکانشی عمل می کند، و نمی تواند خودش را کنترل کند

ADHD، از نوع بی توجهی غالب5، ویژگی اصلی این نوع ADHD، پرت شدن حواس به آسانی است، فرد نمی تواند توجه خود را به مدت زیادی به چیزی معطوف کند، به جزئیات توجه نمی کند، و نمی تواند کارها را به پایان برساند یا به زور و به طور هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز -

 اولین کنفرانس ملّی بازیهای رایانه ای: فرصتها و چالشها

×بهمن - 1394 دانشگاه اصفهان

سرسری به پایان می رساند. این اختلال معمولا از دوران پیش دبستانی آغاز و اغلب تا بزرگسالی تداوم دارد - هالپرین وهیلی،.[2] - 2010

ADHD، از نوع سمپتوم های مرکب، 6احتمالاٌ رایج ترین نوع است. در این نوع ADHD،فرد معیارهای نوع بیش فعالی و نوع بی توجهی را با هم دارد.

-2پیشینه تحقیق

در تحقیقی که توسط شهیم درسال 1385 در شیراز برای بررسی شیوع نقص توجه در بین 1311 کودک دبستانی انجام گرفت ، نتایج نشان دادند که تعداد111نفر - 8/5 درصد - دارای اختلال ترکیبی، 68 نفر 5/2 - درصد - دارای اختلال نقص توجه، 66 نفر - 5 درصد - دارای اختلال بیش فعالی و تکانشگری بودند 

نارسایی توجه، مشخص ترین و جدی ترین مشکل کودکان دارای ADHD است. اغلب کودکان ADHD دارای مشکلات توجه هستند.

برای افزایش توجه کودکان ADHD روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است، از این میان بازی های رایانه ای نیز این روزها مورد بحث و بررسی است، یکی از انواع این بازی های رایانه ای بازی لوموسیتی7است. این بازی پنج مهارت اساسی حافظه، توجه، سرعت، انعطاف پذیری و مهارت های حل مسئله را می سنجد. بنابراین می توان برای افزایش توجه این کودکان از این نوع بازی ها یا شبیه آنها استفاده کرد.

استفاده از تکنولوژی، بخصوص در زمینه تفریحات و سرگرمی ، در مواردی می تواند به تغییر مثبت عادات و گرایشات قبلی باشد.بخصوص در مورد کودکان این تأثیر درصد بالایی دارد. حتی کودکان بیش فعال و دارای گرایشات منفی مثل خشونت، بی نظمی و عدم تابعیت از قواعد و قانون، با استفاده از فناوریهای نوین بخصوص بازی های رایانه ای ، احساساتشان مهار شد و آموزش پذیرفتند. نه خود تکنولوژی بلکه محتوای محصول و خدمت است که بسیار مهم است 

فناوری های دیجیتال که بازی رایانه ای قسمتی از آن است، روش فکر کردن و فرایند پردازش اطلاعات را تغییر داده اند. بازی های رایانه ای، به نوعی همان ابزارهای فرهنگی میانجی کنش وری ذهنی اند که واسطه فرد و محیط پیرامون او گشته اند. فرد از خلال آنها خود را پدیدار ساخته و در این تعامل، شیوه های تفکر، کنترل و سازمان دهی رفتار او نیز تغییر می کند 

" بازی رایانه ای یک فعالیت شناختی است که می تواند موجب پیشرفت فرایندهای شناختی و ادراکی و حرکتی شود و انجام آن مستلزم پردازش سریع اطلاعات و ارائه پاسخ های منطقی و فوق العاده سریع است" 

یکی از موارد مهمی که امروزه در بسیاری از بازی های رایانه ای رعایت می شود، هدفدار بودن این نوع بازی هاست. در یک بازی رایانه ای، مهارت افراد مانند دقت، سرعت عمل، توانایی حل مسئله و غیره به چالش کشیده می شود، بنابراین از این نوع بازی ها می توان برای بهبود عملکرد کودکانی که در توجه، دقت و یا حل مسئله مشکل دارند، استفاده کردهوتچینگزوهمکاران بر این باورند که ماهیت مشارکتی بازی های رایانه ای می تواند محیط طبیعی و مطلوبی را برای آزمون

 بهمن - 1394 دانشگاه اصفهان

رابطه متقابل توجه وعملکرد فراهم کند. بازی های رایانه ای فرصتی را برای تجربه کار با یک محیط چند کلیدی، پیچیده، و طبقه بندی شده فراهم می کنند که باعث بهبود انگیزه درونی می شود - هوتچینگز8،.{7} - 2010

-3روش تحقیق:

طرح پژوهش: در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و گزینش تصادفی آزمودنی ها استفاده شده که متغییر مستقل آن بازی رایانه ای "هوتی" و متغییر وابسته نمره آزمودنی ها در پرسشنامه کانرز والدین، معلم،تست CPT،تستSTROOP، بود.

آزمودنیها: جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی منطقه - 6 پایه دوم و سوم - که در سال تحصیلی 92-93 به تحصیل اشتغال دارند. در این مطالعه ابتدا از 483 نفر دانش آموز پسر - پایه دوم و سوم - ، پرسشنامه های مقیاس درجه بندی معلم کانرز - CTRs_28 - ،مقیاس درجه بندی والدین کانرز - CPRs_27 - ، آزمون STROOP , CPTبرای غربالگری آنها استفاده شد.

در این میان30 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد ند که در دو گروه 15 نفری - گروه گواه 15نفر، گروه آزمایش 15 نفر - قرار گرفتند.

-4× معرفی بازی رایانه ای هوتی

بازی رایانه ای" هوتی" بازی محقق ساخته ای است که توسط سجادی با هدف بهبود نقص توجه انتخابی و نقص توجه مداوم و بر پایه ی نظری تعاریف انواع توجه و آزمونهای استروپ و عملکرد مداوم طراحی و با راهنمایی استکی - 1392 - به مرحله ساخت رسیده است - سجادی،. - 1392 در تاریخ 1394/7/7 مجوز نشر و پروانه ساخت بازی هوتی 1 و 2 به شماره ثبت 940609در بنیاد بازی های رایانه ای صادر شد - سجادی،. - 1394 و بر اساس نظام ملی رده بندی بازی های رایانه ای جزء بازی های رایانه ایرفکری است

انجام دادن بازی رایانه ای" هوتی" به عنوان درمان نقص توجه انتخابی و نقص توجه مستمر در کودکان ADHD در 27 جلسه - هر هفته 3 جلسه ی 1 ساعته - به مدت 2 ماه به طول انجامید.

بعد از اتمام 27 جلسه، بار دیگر از تک تک کودکان آزمون CPT و STROOP گرفته شد.

-5بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر بهبود نقص توجه انتخابی و نقص توجه مداوم کودکان ADHD انجام گرفت.برای تحلیل واریانس چند متغیری از آزمون پیلایی استفاده می شود.
جدول - : - 1 نتایج آزمونهای چند متغیره
 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید