بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

متدولوژی SD یک تکنیک مدلسازی وشبیه سازی است که به خصوص برای مسایل بلند مدت (LONG_TERM) ومزمن وپیچیده (chronic) ونیز مسایل مدیریتی پویا طراحی شده است.

Forrester در سال 1960 متدولوژی SD  رامعرفی کرد ویک مدل زنجیره تامین رابه عنوان یک مثال ازاین متدولوژی ارایه نمود.

استرمن در مقاله خود فرایند مدل کردن زنجیره  تامین بارویکرد SD را طی مراحل وگامهای هشتگانه ای  به شرح ذیل بیان می کند :

1 ) تعریف مسئله دینامک که باید مورد برسی قرار گیرد به همراه گستره ومحدوده آن

2) شناسایی متغیرهای در گیر وارتباط آنها

3) رسم نمودار حلقه-علي ( causal- loop)

4) انتخاب نرم افزار مناسب برای مدل کردن سیستم

5)ساخت نمودار جریان ، نرخ  وسطوح

6) شبیه سازی مدل

7) Verify  نمودن مدل

8) Validate نمودن مدل

اسلاید 2 :

ادبیات مربوطه نشان می دهد که بیشتر محققان ازمدلهای mixed integer planning  (MIP) برای مدل کردن زنجیره های تامین استفاده کرده اند . اگرچه این مدلها ابزارهایی قدرتمند در مدلسازی وبهینه سازی وطراحی می باشند اما

ü در اکثر موارد قادر به مدل کردن پویایی های زنجیره تامین نیستند .

ü توانایی ضعیفی در تحلیل حساسیت و اعمال اهرمها  دارند.

ü دربسیاری از سیستمهای پیچیده بامتغیرها وروابط زیاد، کارایی چندانی برای مدیران تصمیم گیر ندارند به خصوص درمورد closed_loop  supply chain

ü ساده سازی وفاصله گرفتن از واقعیات به دلیل ناتوانی این مدلها در برابر فرضیات وروابط متعدد

از طرفی

SD بطور گسترده در آنالیز سیستم های حلقه بسته در کسب وکار، بازاریابی ،تجارت  وفروش واقتصاد مورد استفاده قرار گرفته  وبه عنوان یک جایگزین برای مدلهای MIP یک چارچوب انعطاف پذیر برای غلبه بر مشکلات فوق فراهم کرده است.

اسلاید 3 :

در زنجیره های تامین دو سطحی  ویا زنجیره هایی که تبادل کالا واطلاعات بین بخشهای دو زنجیره (تولیدکنندگان ،توزیع کنندکان وخرده فروشان )وجوددارد پیچیدگی های هر چه بیشتر این سیستمها به خوبی مشهود است ومدل کردن و بررسی  فاکتورها و روابط  متعدد وپیچیده آنها وبرپایه MIP بسیار مشکل .

اسلاید 4 :

زنجیره تامین مستقیم (forward supply chain   ) شامل بخش های :

تامین کننده

 تولید کننده

 توزیع کننده

خرده فروش

 ومشتریان نهایی

اسلاید 5 :

 رویکرد SD در ا در زنجیره تامین مستقیم (forward supply chain   ) :

 

ü  بررسی  just_in_time    JIT)) بارویکرد SD :

C.L. Lai, W.B. Lee   - A study of system dynamics in just-in-time logistics 

  

ü   بررسی   production cycle time   وتاثیر آن روی فرایند تولید ، موجودی (توزیع کنندگان) ،  

         مصرف و ضایعات  بارویکرد SD :

Affect of Production Cycle Time in Manufacturing Supply Chain Management: A System Dynamics Approach  - L. L. R. Rodrigues  , R. Patel

ü   بررسی   vendor managed  inventory (VMI)

      که بیشتر به تغییرات موجودی و بررسی اثر شلاق چرمی  (Bullwhip Effect (BE))

Bullwhip =

به کمک SD می پردازد از بیشترین موضوعاتی است که در زنجیره تامین مستقیم مورد توجه قرار گرفته است .

 

اسلاید 6 :

در سالهای اخیر با مطرح شدن :

ü زنجیره تامین معکوس (Reverse Supply Chain )

ü  ونیز موضوع بازیافت مواد تجدید پذیر

پیچیدگی مسایل زنجیره تامین دوچندان گردیده است و عملا سیاستهای متعددی که در مسایل مدیریتی تامین کنندگان ،تولید کنندگان ، فروشندگان وحتی مشتریان نهایی زنجیره  مطرح میگردد کارایی هرچه بیشتر متدولوژی SD  را نمایان می کند.

اسلاید 7 :

ü  مرکز جمع آوری در زنجیره تامین معکوس می تواند بخش تولید کننده ، خرده فروش ویا هربخش ثالثی باشد که مسئول جمع آوری محصولات مستعمل از سوی مشتریان نهایی است .

    ( این موضوع خود منجربه سیاستهای متعدد باتوجه به هزینه حمل کالا در زنجیره می شود)

 

اسلاید 8 :

GuQiaolun , GaoTiegangدرمقاله خود تحت عنوان

System Dynamics Analysis of  Policy-choosing in Reverse Supply Chain

دونوع زنجیره تامین معکوس (به شدت یکپارچه  وبطورضعیف یکپارچه) را معرفی میکند وفاکتورهای مهم تصمیم گیری :

 مقدار جمع آوری محصولات مستعمل

 قیمت جمع آوری محصولات

سود حاصل

 نوسانات انواع موجودی

و ...

را به کمک متدولوژی SD بررسی کرده و به مدیرمجموعه در اتخاذ سیاست مناسب کمک نموده اند.

اسلاید 9 :

   در زنجیره تامین بطور قوی یکپارچه

مرکز جداسازی یک دپارتمان از شرکت تولید کننده (  manufacturer)یابازتولید کننده (remanufacturer) می باشد .

همچنین تولید کننده و بازتولید کننده می توانندیکی بوده و عملیات تولید وباز تولید بطور همزمان صورت گیرد.

   در زنجیره تامین بطور ضعیف یکپارچه

مرکز جمع آوری و جداسازی اعضای مستقلی بوده و بطور جداگانه تصمیمات مدیریتی را اتخاذ کرده ومسئولیت سود وزیانشان برعهده خودشان است.

آنها محصولات قابل بازیابی(remanufacturable) و قابل بازیافت (recyclable) را پس از جمع آوری وجداسازی به تولیدکننده وتامین کننده انتقال می دهند.

 

اسلاید 10 :

دراین مقاله  مقادیر جمع آوری ، قیمت جمع آوری ، سود کل وموجودی محصولات مستعمل در زنجیره تامین معکوس بطور ضعیف یکپارچه تحت سیاستهای مختلف به کمک SD شبیه سازی وتجزیه تحلیل می شود.

Q  : مقدار جمع آوری

P: قیمت جمع آوری

d  : پارامتر ثابت

K : ضریب حساسیت مشتریان به قیمت جمع آوری

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید