بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مسائل پدیداری

موضوع اصلی در بسیاری از مسائل محاسباتی

qRobotics

برنامه ریزی حرکت

منظره

گرافیک

اسلاید 2 :

مجتمع پديداری  [Pacchiola96]

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

قطعه آزاد بيشينه

اسلاید 3 :

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

قطعه آزاد بيشينه

افراز قطعات آزاد بيشينه

اسلاید 4 :

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

قطعه آزاد بيشينه

افراز قطعات آزاد بيشينه

نگاشت به فضای دوگانه

اسلاید 5 :

افراز قطعات آزاد بيشينه در فضای سه‌بعدی

نگه‌داری تمام روابط پديداری صحنه

عدم کارايی به علت پيچيدگی فراوان

اسلاید 6 :

پيچيدگی پديداری در فضای سه‌بعدی

خاصيت تفکيک کنندگی خط در صفحه

مجتمع پديداری سه‌بعدی بر اساس ساختاری ايجاد شده است که تفکيک کنندگی نقش مهمی در آن دارد، در صورتی که خط در فضای سه‌بعدی اين خاصيت را دارا نيست.

نقش تفکيک‌کنندگی در فضای سه‌بعدی را صفحه به عهده دارد.

اسلاید 7 :

گراف پديداری مماسی

ساختاری پایه‌ای در هندسه محاسباتی

چارچوبی برای مجتمع پديداری

پيچيدگیِ برابر با مجتمع پديداری

اسلاید 8 :

مبانی پديداری در فضای دوبعدی

پرتو

قطعه

شيئ قابل ديد از يک نقطه

اسلاید 9 :

متناظرهای پديداری در فضای سه بعدی

پرتو

قطعه

شيئ قابل ديد از يک نقطه

اسلاید 10 :

شبه گراف پدیداری

معادلی برای گراف پديداری مماسی

هر راس    متناظر شيئ

هر يال                 متناظر مماس مشترک سه شيئ که قطعه تشکيل شده از نقاط تماس با شيئی برخورد نمی کند

خواصی مشابه گراف پديداری مماسی

دربر داشتن پوشش محدب

اندازه

ساخت در

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید