بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

موضوع اصلی در بسیاری از مسائل محاسباتی

qRobotics

qبرنامه ریزی حرکت

qمنظره

qگرافیک

اسلاید 2 :

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

qقطعه آزاد بيشينه

اسلاید 3 :

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

qقطعه آزاد بيشينه

qافراز قطعات آزاد بيشينه

اسلاید 4 :

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

qقطعه آزاد بيشينه

qافراز قطعات آزاد بيشينه

qنگاشت به فضای دوگانه

اسلاید 5 :

افراز قطعات آزاد بيشينه در فضای سه‌بعدی

نگه‌داری تمام روابط پديداری صحنه

عدم کارايی به علت پيچيدگی فراوان

اسلاید 6 :

خاصيت تفکيک کنندگی خط در صفحه

مجتمع پديداری سه‌بعدی بر اساس ساختاری ايجاد شده است که تفکيک کنندگی نقش مهمی در آن دارد، در صورتی که خط در فضای سه‌بعدی اين خاصيت را دارا نيست.

نقش تفکيک‌کنندگی در فضای سه‌بعدی را صفحه به عهده دارد.

اسلاید 7 :

ساختاری پایه‌ای در هندسه محاسباتی

چارچوبی برای مجتمع پديداری

پيچيدگیِ برابر با مجتمع پديداری

اسلاید 8 :

پرتو

قطعه

شيئ قابل ديد از يک نقطه

اسلاید 9 :

پرتو

قطعه

شيئ قابل ديد از يک نقطه

اسلاید 10 :

معادلی برای گراف پديداری مماسی

هر راس    متناظر شيئ

هر يال                 متناظر مماس مشترک سه شيئ که قطعه تشکيل شده از نقاط تماس با شيئی برخورد نمی کند

خواصی مشابه گراف پديداری مماسی

qدربر داشتن پوشش محدب

اندازه

ساخت در

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید