بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقايسه سيستم تنفسي با سيستم گردش خون

از نظر مداري سيستم تنفسي پيچيدگي کمتري دارد و داراي انشعابات کمتري است

هوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آناليز را مشکل تر مي کند

در سيستم تنفسي بر خلاف گردش خون شير وجود ندارد ولي سيستم شديدا غير خطي است

عبور جريان هوا در ريه ها دوجهته (جزرومدي) است بر خلاف گردش خون که در يک جهت حرکت مي کند

وظيفه سيستم تنفسي کنترل تنفسي کنترل يا ثابت نگه داشتن ميزان اکسيژن و گاز کربنيک خون است که توسط سيستم عصبي و غدد درون ريز انجام مي شود

 

 

اسلاید 2 :

 

قانون گازهاي ايده آل (قانون چالز)

 

P=   (mmHg)فشار گاز

V=   (lit)         حجم گاز

T=   (Kelvi )  دماي گاز

=   جرم مولکولي/جرم گاز

R=   62.36

شرايط متعارف :

 

1- شرايط استاندارد فشار و دما

 P  =   760 mmHg

2-شرايط فشار و دما

P  =   760 mmHg                                                                     

 

 

اسلاید 3 :

مدلسازي سيستم تنفسي(ادامه)

فشار نسبي: فشار نسبي يک گاز مقدار فشاري است که توسط آن گاز در مخلوطي از گازها ايجاد مي شود.

قانون دالتون: ((dalto ’s low

    فشار کل گاز= مجموع فشارهاي جزيي اجزاي تشکيل دهنده مثلا براي هوا:

 

 

                =159 + 597 + 0.3 + 3.7 = 760 mmHg    

    فشار بخار آب بشدت با افزايش دما افزايش مي يابد. 

 

ضريب حلاليت استوالد (ostwald) :

    دما=دماي بدن

ضريب استوالد      =حجم سيال/ حجم گاز حل شده

 

 

اسلاید 4 :

 

ميزان حلاليت براي گازهاي اکتيومثل اکسيژن در خون(که با هموگلوبين گلوبول قرمز ترکيب مي شود) بسيار بالاتر از ضريب حلاليت متعارف است.

قانون هنري: گازهايي که با حلال واکنش ندارند ديونيزه نمي شوند به نسبت فشارهاي جزيي در حلال حل مي گردند.

 فشارکل/فشار جزيي=نسبت محلول/نسبت جرم=دانسيته               

 

اسلاید 5 :

تغييرات فشار گازها در شرايط مختلف سيستم تنفسي

اسلاید 6 :

مصرف اکسیژن

 

 

 

Tidal volume(حجم جاري):0.6 lit

Freq 11     Air ve tilatio rate=6.6 lit/mi

مقداري از هوا در ناحيه مرده جلو و عقب مي رود كه در تهويه شركت ندارد  بنابراين(حدود 1.5 ليتر)

 

اسلاید 7 :

مقدار اكسي‍‍ژني كه توسط هموگلوبين جذب مي شود بستگي به فشار اكسيژن و       دارد.

انتقال      به 3 روش انجام مي شود:

1- محلول در خون 7%

2-تركيب با آب  و ايجاد اسيد كربنيك (70%)

3-تركيب هموگلوبين (مي تواند همزمان با       باشد 23%‌)

ميزان ميل تركيبي منواكسيد كربن (      ) با هموگلوبين 210 برابر بيشتر از ميل تركيبي     با هموگلوبين است و       جايگزين     در هموگلوبين مي شود.

0.1%       (200 برابر كمتر از     )                     ظرفيت حمل     نصف مي شود.

0.2%       (100 برابر كمتر از     )                      مرگ

 

 

اسلاید 8 :

Oxyge -hemoglobi dissociatio curve.

اسلاید 9 :

 

اگر بافت نياز به اكسيژن بيشتري داشته باشد مقدار فشارجزيي                                                   افت پيدا كرده و نتيجتا ميزان     تركيب شده با هموگلوبين كاهش مي يابد(اكسيژن آزاد مي شود) از 70% به 10% ممكن است برسد بنابراين ضريب مصرف از حدود 27% به 80يا90%‌ميرسد.هموگلوبين همچنين بعنوان يك ظرفيت موقت براي ثابت نگه داشتن فشار اكسيژن در حدود 20 تا 45mmHg بكار مي رود.

 

اسلاید 10 :


                          cardiac output            ميزان تهويه اكسيژن                   قابليت انحلال*مساحت غشا*اختلاف فشار                
ميزان =-----------------------------------               
   ضخامت غشا*جزر وزن مولكولي                    

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید