دانلود فایل پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

ارتباط تنگاتنگ زنجیره های مارکوف پیوسته با زمان از یکسو و همبستگی کامل آن با توزیع نمائی از سوی دیگرباعث گردیده است که مدل ه ای احتمالی دارای کاربردزیادی در مسایل واقعی گردند . چرا که توزیع نمائی اکثراًتقریب خوبی از واقعیت ه ای موجود بوده و روند حرکت فرایندها در زمان را بخوبی با زنجیره ه ای مارکوف پیوندمی دهد. چیدمان پمپ های بنزین در جایگاه های موجود درکشور طوری طراحی و احداث شده اند خودروها پس ازاتمام سوخت گیری در خروج از سیستم ، بجز خودروهاییکه از اولین پمپ جلو در هر سکو سوخت گیری می کنند، ازآزادی عمل برخوردار نیستند که این امر باعث آن می گردد میانگین زمان سوخت گیری خودرو ها و به تبع آن میانگین مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمت افزایش یابد .سیستم صف فوق با توجه به نرخ خدمت دهی متغیر ومحدودیت های فیزیکی موجود در سیستم نمی توان بااستفاده از مدل های موجود در سیستم صف مورد تجزیه وتحلیل قرار داد . پس ابتدا سیستم صف موجود را بر اساس دو خدمت دهنده با استفاده از مفاهیم زنجیره مارکوف ومدل M /M /C وتعریف پارامترهای جدید با توسعه مدلسازی کرده و درنهایت با بسط مدل پیشنهادی باپارامترهای احتمالی، مدل نهایی را استخراج می نماییم.

اسلاید ۲ :

انواع سیستم های صف بر حسب چیدمان فیزیکی

سیستم های صف بر اساس دو عامل نوع کانال ورودی و خدمت دهنده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

الف) سیستم تک کاناله و تک خدمت دهنده

ب) سیستم تک کاناله و خدمت دهنده چندگانه

اسلاید ۳ :

انواع سیستم های صف بر حسب چیدمان فیزیکی

ج) سیستم چندگانه وتک خدمت دهنده

د) سیستم چندکاناله وخدمت دهنده چندگانه

اسلاید ۴ :

نرخ کارکرد سیستم

 • در سیستم تک خدمته G/G/1 با نرخ ورود ومیانگین زمان خدمت    ،میزان کاروارد شده در واحد زمان برابر است با
 • اگر آنگاه ظرفیت سیستم جوابگوی کل تقاضابرای دریافت خدمت نبوده آنگاه شرط پایداری در اکثر سیستم های صف می باشد.
 • اگر و آنگاه     نرخ کارکردی یا ضریب بهره وری نامیده می شود که بجز سیستم D/D/1، سیستم های با حالت غیرتصادفی و ارائه غیرگروهی از این رابطه استفاده می کنند.

اسلاید ۵ :

معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم های صف

 • اگر مدت زمان انتظار مشتری nام درسیستم برابر با مدت زمان انتظار انتظار جهت دریافت خدمت بعلاوه مدت زمان خدمت دهی باشد آنگاه .
 • اگردر صف مدلG/G/C متغیر تصادفی L(t) بیانگرتعداد مشتریان موجود در سیستم در زمان t و S n بیانگر زمان انتظار n مشتری در سیستم باشد با فرض اینکه آنگاه احتمال وجود K نفر در سیستم از رابطه زیر بدست می آید

اسلاید ۶ :

 • میانگین تعداد مشتریان موجود در سیستم در یک بازه زمانی [۰,t] از رابطه زیر بدست می آید.
 • میانگین تعداد مشتریان موجود در سیستم در بلند مدت از رابطه زیر بدست می آید.

در نتیجه طبق قانون لیتل رابطه زیر برقرار است

اسلاید ۷ :

زنجیره های مارکوف با زمان پیوسته 

 • ارتباط تنگاتنگ زنجیره های مارکوف پیوسته با زمان از یک سو و همبستگی کامل آن با توزیع نمائی از سوی دیگر باعث گردیده است که این مدل های احتمالی دارای کاربرد زیادی در مسایل واقعی گردند.چرا که توزیع نمائی اکثراً تقریب خوبی از واقعیت های موجود بوده و روند حرکت فرایندها در زمان را بخوبی با زنجیرههای مارکوف پیوند می دهد.
 • اگر (t)P ij احتمال انتقال سیستم از وضعیت i به j در مدت زمان t باشد. آنگاه رابطه زیر برقرار است.

 

اسلاید ۸ :

بیان مساله

 • با توجه به افزایش به رشد نسبی مصرف سوخت در ایران مدل سازی سیستم های صف سوخت رسانی امری ضروری محسوب می شود.
 • با توجه به شماتیک زیر ملاحظه میگردد نرخ خدمت دهی متغییر و محدودیت های فیزیکی موجود در سیستم نمی توان از مدل های موجود درسیستم صف استفاده نمود.
 • لذا ابتدا سیستم را براساس دو خدمت دهنده و در یک ردیف با استفاده از مفاهیم زنجیره مارکوف و تعریف پارامترهای جدید با توسعه مدل M/M/C مدل سازی کرده و در نهایت با بسط مدل پیشنهادی در قالب i ردیف، مدل نهایی را استخراج می نماییم.

اسلاید ۹ :

مدل سازی سیستم صف موجود بر اساس یک ردیف با دو خدمت دهنده

 • مدت زمان خدمت گیری فرد اول با t1 و مدت زمان خدمت گیری فرد دوم با t2 در نظر میگیریم.
 • فقط امکان تشکیل یک ردیف صف وجود دارد.
 • دوخدمت دهنده به صورت سری در شرایط خاص در حال خدمت دهی هستند.
 • تا زمانی که ارائه خدمت به فرد اول تمام نشده باشد، فرد دوم قادر به ترک سیستم نمی باشد.
 • در صورت بیکار بودن هر دو خدمه ، فرد به خدمت دهنده اول و در صورتی که خدمت دهنده اول مشغول به کار باشد،فرد دوم قادر به ترک سیستم نمی باشد.
 • در این سیستم اگر خدمت دهنده دوم مشغول کار باشد و خدمت دهنده اول بیکار باشد، نفر سوم در صف نمی تواند به خدمت دهنده اول مراجعه نماید.
 • برای مدل سازی سیستم صف موجود را برحسب مدت زمان ارائه خدمت به دو دسته تقسیم بندی می نماییم.

اسلاید ۱۰ :

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض اول

 • دراین حالت مدت زمان خدمت گیری فرد از خدمت دهنده اول یعنی t1 برابر یا بیشتر از مدت زمان خدمت گیری فرد دوم در سیستم یعنی t2 می باشد.با توجه به اینکه t1>t2 است، در نتیجه خواهیم داشت    .
 • همانطور که در شکل زیر نیز قابل مشاهده می باشد اگر فرد اول با زمان t1 در حال خدمت گیری باشد، فرد دوم هم همین مدت زمان درحال خدمت گیری می باشد.با این تفاوت که t1 کلاً صرف خدمت دهی به فرد اول می شود، اما فرد دوم مدت زمان t2 صرف خدمت دهی آن میشود به اضافه زمانی به اندازه بنابراین خواهیم داشت:
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد