بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه ای بر مديريت پروژه نرم افزار

 

مولفه های مديريت پروژه در نرم افزار

 

اصل WWWWWHH

اسلاید 2 :

 • ايجاد نرم افزار کامپيوتر فعاليتی پيچيده است ، بخصوص اگر افراد متعددی برای زمان طولانی در آن کار نمايند ، دليل اصلی نياز به مديريت پروژه اين موضوع است.
 • تعريف مديريت پروژه (Pressman) :

مديريت پروژه شامل برنامه ريزی ، نظارت وکنترل افراد ، فرايند و رخدادهايي می باشد که در طول تکامل نرم افزار از مفهومی اوليه به يک پياده سازی عملياتی منجر می گردد.

اسلاید 3 :

 • تعريف مديريت پروژه (Rational) :

 مديريت پروژه نرم افزاری هنر برقراری موازنه ميان اهداف گوناگون ، مديريت ريسک و غلبه بر محدوديتها برای تحويل موفقيت آميز محصولی می باشد که نيازمنديهای مشتريان (حاميان مالی پروژه) و کاربران را برآورده نمايد.

اسلاید 4 :

 • افراد                              People
 • محصول              Product
 • فرايند Process
 • پروژه             Project

اسلاید 5 :

 • در مطالعه ای که توسط IEEE انجام پذيرفت ، مهمترين عامل موفقيت پروژه نرم افزاری افراد حاضر در پروژه می باشند.
 • افراد حاضر در پروژه به پنج دسته تقسيم بندی می گردند:

مديران ارشد

مديران پروژه (فنی)

مجريان

مشتری ها

کاربران نهايي 

اسلاید 6 :

چهار روش سازمانی توسط Constantine  جهت تيمهای مهندسی نرم افزار پيشنهاد گرديده است :

 • روش بسته
 • روش تصادفی
 • روش باز
 • روش همزمان

اسلاید 7 :

 • محدوده نرم افزار : نخستين فعاليت مديريت پروژه نرم افزار تعيين محدوده نرم افزار می باشد.
 • محدوده پروژه نرم افزار می باِيست شفاف و قابل فهم برای مديريت و سطوح تکنيکی باشد. به عبارت ديگر محدوده نرم افزار می بايست کاملا محدود و مشخص باشد .
 • تجزيه مسئله : با تشخيص محدوده نرم افزار جهت سهولت در ايجاد محصول اقدام به تجزيه آن می نماييم.

اسلاید 8 :

 • ده عامل مخاطره آميز در پروژه های نرم افزاری از ديدگاه John Reel عبارتند از :
 • عدم تشخيص نيازهای مشتری توسط تيم نرم افزاری
 • عدم تشخيص مناسب محدوده محصول
 • مديريت ضعيف تغييرات
 • تغيير تکنولوژی انتخابی اوليه
 • تغيير نيازمنديها ِيا عدم تعريف صحيح آنها
 • نامشخص بودن مهلت ها
 • مقاوم بودن کاربران
 • از بين رفتن حمايتها

اسلاید 9 :

 • ضعيف بودن افراد تيم پروژهاز لحاظ مهارتی
 • عدم بکارگيری تجارب حاصل شده از سوی مديران و مجريان

اسلاید 10 :

Boehm  روشی را مطرح می نمايد که در آن اهداف پروژه ، مسئوليت ها ، زمانبندی ها ، مديريت و رويکردهای تکنيکی ، و منابع را با ذکر سوالاتی مورد توجه قرار می دهد . اين سوالات عبارتند از :

چرا سيستم توسعه داده می شود؟

Why is the system being developed?

چه چيزی در چه موقع انجام شود؟

What will be done, by When?

چه شخصی مسئول چه کاری می باشد؟

Who is responsible for a function?

از لحاظ سازمانی در کجا قرار دارند؟

Where are they organizationally located?

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید