دانلود فایل پاورپوینت    مطالعات ژئوالکتریک  

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت    مطالعات ژئوالکتریک   توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت    مطالعات ژئوالکتریک   قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

üمقدمه

üروش کار

ü آرایه مورد استفاده

ü نرم افزارهای مورد استفاده

üنتیجه گیری و پیشنهادات

ü

اسلاید ۲ :

üهدف روش مقاومت ویژه الکتریکی، شناسایی ناهمگنی‌های مقاومت ویژه

در زیر زمین می‌باشد. بنابراین، هرچه اندازه این ناهنجاری‌ها بزرگ‌تر باشد  امکان شناسایی آن‌ها توسط روش مقاومت ویژه الکتریکی بیشتر خواهد بود.

    هدف از اکتشاف آب زیرزمینی:

ü تعیین ضخـامت رسوبات آبرفتی

üتعیین و تفکیک رسوبات آبـرفتی درشت دانه و ریزدانه

üشناسـایی گسل ها و زون های خـرد شده

اسلاید ۳ :

üجمع آوری داده های صحرایی مورد نیاز با دستگاه های ژئوالکتریک که در انواع مختلف داخلی و خارجی وجود دارد

üمدلسازی و انجام کارهای نرم افزاری که مهم ترین نرم افزارها در این پردازش ها IPI2WIN-Res1dinv است.

üبررسی و تفسیر نتایج به دست آمده تا ارائه نقطه حفاری مناسب

ü

اسلاید ۴ :

آرایه شلومبرژه به طور سنتی از رایج ترین آرایه های استفاده شونده در بررسی سونداژهای مقاومت ویژه است. این آرایه برای فواصل الکترودهای جریانی کوچک به ساختارهای افقی حساس است و برای  فواصل الکترودهای جریانی بزرگ به ساختارهای قائم حساس است. در مناطقی که هر دو نوع ساختار زمین شناسی افقی و عمودی پیش بینی می شوند، این آرایه در مقایسه با آرایه ونر و دوقطبی- دوقطبی بهتر است. عمق میانه پی جویی برای این آرایه در حدود ده درصد بیشتر از آرایه ونر است. قدرت سیگنال در این آرایه نسبت به ونر کمتر است اما بزرگ تر از آرایه دوقطبی- دوقطبی است. در مقایسه با آرایه قطبی- دوقطبی دو مرتبه بزرگ تر است. آرایه شلومبرژه پوشش افقی آن اندکی بهتر در مقایسه با آرایه ونر است. در آرایه ونر هر سطح داده ای سه نقطه کمتر از سطح داده قبلی دارد و این در حالی است که  برای آرایه ونر- شلومبرژه برای هر سطح داده دو نقطه کمتر از سطح داده قبلی دارد. پوشش افقی در آرایه ونر- شلومبرژه اندکی عریض تر نسبت به آرایه ونر است، اما کوچک تر در مقایسه با آرایه دو قطبی- دوقطبی است. چگونگی برداشت با این آرایه و محاسبه ضریب آرایش هندسی نمایش داده شده است.

اسلاید ۵ :

 : IPI2WINدر این نرم افزار ایجاد مدل وارون سازی وابسته به تغییرات فاصله الکترودهای جریان AB و مقدار مقاومت ویژه ظاهری قرائت شده در هر نقطه قرائتی است. بر این اساس اگر در یک دشت مثلا ۱۰ سونداژ با فواصل ۱۰۰۰ متر نسبت به یکدیگر برداشت نماییم ممکن است ده مدل  بدهد که در آن تعداد  ضخامت و عمق نفوذ نهایی مختلفی از لایه ها را نمایش می دهد. همچنین مقادیر مقاومت لایه ها نیز در هر سونداژ تغییر می کند.

اسلاید ۶ :

در نرم افزار IPI2WIN چون مقدار مقاومت ویژه ظاهری قرائت شده در مدل ایجاد شده موثر است لذا به نوعی تغییرات لیتولوژی در هر نقطه موثر است و بسته به اینکه لایه رسانایی اش در چه اندازه باشد مقدار نفوذهای مختلفی از جریان را در هر نقطه داریم به همین دلیل تعداد و ضخامت و عمق نفوذ نهایی مختلفی از لایه ها را در یک دشت برای استفاده از یک جدول با AB و MN مشخص داریم. لذا ما نمی توانیم پیش بینی دقیقی از عمق نفوذ نهایی در هر نقطه سونداژی داشته باشیم و اشخاص می توانند به صورت سلیقه ای عمق نفوذ را زیادتر از مقدار واقعی ارائه دهند بدون توجه به ضرایب موثر عمق کاوش.

اسلاید ۷ :

 : Res1dinvدر این نرم افزار ایجاد مدل وارون سازی وابسته به تغییرات فاصله الکترودهای جریان AB و تغییرات فاصله الکترودهای پتانسیل MN قرائت شده در هر نقطه قرائتی است. بر این اساس اگر در یک دشت مثلا ۱۰ سونداژ با فواصل ۱۰۰۰ متر نسبت به یکدیگر برداشت نماییم ده مدل می دهد که تعداد لایه ها ضخامت لایه ها و عمق نفوذ نهایی لایه ها یکسان است. اما آنچه تغییر می کند فقط مقادیر مقاومت ویژه الکتریکی لایه های مختلف در هر سونداژ است.  این نرم افزار توسط آقای Dr.Look از کشور مالزی تهیه و تنظیم شده و یک نرم افزار بین المللی شناخته شده است.

اسلاید ۸ :

در نرم افزار Res1dinv چون مقدار مقاومت ویژه ظاهری قرائت شده در مدل ایجاد شده موثر نیست لذا به همین دلیل تعداد و ضخامت و عمق نفوذ نهایی یکسانی از لایه ها را در یک دشت برای استفاده از یک جدول با AB و MN مشخص داریم. و آنچه در این لایه ها تغییر می کند صرفا تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی لایه ها است. لذا ما می توانیم پیش بینی دقیقی از عمق نفوذ نهایی در هر نقطه سونداژی با استفاده از ضرایب موثر عمق کاوش و از روی نسبت (AB/MN) داشته باشیم.

اسلاید ۹ :

بر اساس این جدول در مقادیر از نسبت (AB/MN) بالاتر از ۲۱ مرتبه عمق نفوذ ثابت و برابر H=0.19119AB محاسبه می شود. در مقادیر کمتر از ۲۱ مرتبه و به صورت خارج از این جدول بر اساس درون یابی در بین ضرایب جدول انجام می گیرد. بر اساس این جدول حداکثر عمق نفوذ در هر فاصله از الکترود جریان AB برابر H=0.19119AB و حداقل عمق نفوذ برابر H=0.173AB است.

اسلاید ۱۰ :

بر اساس جدول ضرایب عمق موثر کاوش حداقل و حداکثر عمق نفوذ موثر که می تواند در یک فاصله الکترود جریان AB=1000m بسته به تغییرات فواصل الکترودهای پتانسیل پدید آید چقدر است؟

Hmin=0.713AB=0.173*1000=173m

Hmax=0.19119AB=0.19119*1000=191.19m

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد