دانلود فایل پاورپوینت معاونت اداری و مالی

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معاونت اداری و مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معاونت اداری و مالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گزارش عملکرد یکساله

اسلاید 2 :

   خلاصه فعالیت دفتر طرح و برنامه در سال 85

1 – انجام اصلاحيه بودجه تفصيلي سال 85 :

باعنايت به ابلاغ مبلغ 30 ميليارد ريال از محل متمم قانون بودجه سال 85 به منظور تامين كسري اعتبارات و همچنين افزايش درآمد اختصاصي و لزوم درج آنها در بودجه تفصيلي ، نسبت به انجام اصلاحات در بودجه تفصيلي اقدام خواهد شد .

 2- تهيه و تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات كميسيون و هيات امناء :

با توجه به ضرورت مطرح شدن موارد متعدد دركميسيون و هيات امناء به منظور اجراي آنها ضمن هماهنگي با واحدهاي مختلف و همچنين واحدهاي اقماري مستقل شده نسبت به تنظيم صورتجلسات اقدام خواهد شد .

3-  برگزاري جلسات تفاهم بودجه :

 با توجه به ابلاغ  اعتبارات دانشگاه اين دفتر با هماهنگي معاونت محترم اداري و مالي نسبت به برگزاري جلسات تفاهم بودجه با كليه واحدها بمنظور مشخص نمودن سهم هر واحد بر اساس اعتبارات ابلاغي اقدام و در چارچوب تفاهم جلسات مذكور نسبت به توزيع اعتبار اقدام نمود .  

اسلاید 3 :

4 -  ابلاغ تخصيص هاي جاري به واحدهاي تابعه در سه ماهه اول ، دوم ، سوم ، چهارم :

تخصيص هاي ابلاغي به واحدهاي تابعه و در چارچوب بودجه تفصيلي و بر اساس شاخص ها و نيازهاي واحد تا حد امكان نسبت به توزيع مناسب منابع موجود اقدام خواهد شد تا بتوان حداكثر بهره‌وري از امكانات موجود انجام پذيرد .

5 - تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي سال 86 :

در قالب فرمها و دستورالعمل هاي وزارتخانه نسبت به تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي سال 86 و ارسال آن به وزارتخانه اقدام خواهد شد  .

6 -  تهيه و تنظيم  موافقتنامه هاي  عمراني : 

با عنايت به اينكه مبادله موافقتنامه هاي عمراني بايستي از طريق سازمان انجام پذيرد اين واحد نسبت به تهيه و تنظيم CD  اطلاعات مذكور و ارسال آن جهت تائيد و مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت وبرنامه ريزي اقدام مي‌نمايد  .

7 – ساماندهي درآمد اختصاصي :

به منظور نظارت بيشتر به توزيع درآمد اختصاصي و نحوه مصرف آن با هماهنگي هاي بعمل آمده هزينه درآمد اختصاصي تنها از طريق تخصيصي كه اين دفتر ابلاغ مي نمايد امكان پذير خواهد بود كه اين امر مي تواند به نحوه هزينه آن و همچنين بالا بردن بهره وري از منابع موجود كمك كند .  

اسلاید 4 :

8– برگزاري جلسات هيات اجرايي :

با عنايت به تشكيل هيات اجرائي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي در سال گذشته كه بر اساس ابلاغ مصوبه هيات امناء انجام پذيرفت نسبت به برگزاري جلسات جهت انجام وظايف محوله به هيات مذكور از قبيل تغيير ، اصلاح و ايجاد پست ، بررسي و صدور مجوز تبديل وضعيت كاركنان به رسمي ( آزمايشي ، قطعي ) ، بررسي و تصميم گيري در مورد درخواست هاي بازخريد كاركنان و . . .  و ساير مواردي مشابه اقدام خواهد شد .

9 – توزيع اعتبارات عمراني :

با عنايت به ابلاغ اعتبارات عمراني در قابل دو طرح تامين فضاي آموزشي و كمك آموزشي و همچنين خريد تجهيزات و تعميرات اساسي اين واحد با هماهنگي دفتر فني و بر اساس گزارشهاي سالهاي قبل نسبت به توزيع اعتبارات تعميرات اساسي به واحدها و همچنين خريد تجهيزات مورد نياز آنها اقدام خواهد نمود تا بتوان با امكانات موجود بهترين بهره وري را بدست آورد .

10 – برگزاري دوره هاي آموزشي :

با عنايت به برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور بالا بردن توان كاركنان و افزايش ضر يب بهره‌وري اين دفتر در قالب پست ها و شرح وظايف هر يك از آنها نسبت به برگزاري دوره هاي مورد نياز اقدام خواهد نمود .

اسلاید 5 :

عملکرد یک ساله کارگزینی اداری در سال 1385

11- ارسال فرم های ضوابط تمدید قرارداد پیمانی به واحد ها

12- ارسال فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان و مدیران و سرپرستان به واحد ها

13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی

14- صدور حکم تمدید ماموریت (4 نفر)

15- ارائه آمارهای خواسته شده

16- صدور احکام اجرای رای (5 نفر)

17- نامه به واحد ها برای تائید و یا عدم تائید پرسنل پیمانی (استخدامی سال 82 ) جهت رسمی شدن

18- نامه به گزینش برای تائید و یا عدم تائید افراد پیمانی معرفی و تائید شده برای رسمی شدن

19- اجرای بند های صورتجلسات شورای اداری و مالی و کمیته قانون استخدام کشوری

20- ارسال ابلاغ های مختلف و لازم برای پرسنل

21- صدور احکام قطع بهره وری (7 نفر) و برقراری فوق العاده بهره وری (7 نفر)

 

اسلاید 6 :

24-تهیه و ارسال فرم بیمه عمر افراد فوتی

25-تهیه گواهی اشتغال به کار (بیش از 50 نفر)

 نامه به امور مالی جهت اعطاء پاداش به کارکنان جهت طی 176 ساعت (30نفر)

25- صدور احکام همترازی (6 نفر)

26- نظارت و پیگیری گواهی کار نیروهای تحت پوشش شرکت پیمانکاری

27- پاسخگویی به نامه های درخواستی به نهاد محترم ریاست جمهوری

28- ارسال و معرفی نیروهای قراردادی فوق دیپلم و لیسانس به هسته گزینش و اعلام به واحد های مربوطه جهت مراجعه

29- ارسال نامه های ماموریت، غیبت و کسر کار و ... به شرکت خوشنام

30- پیگیری تامین اعتبار و به کارگیری و معرفی افراد به کار گرفته شده زیر نظر شرکت پیمانکاری

31- ارتقاء شغلی کارشناسان به سطح کارشناس ارشد (27 مورد)

اسلاید 7 :

گزارش عملکرد سال 85 اداره بازنشستگی و وظیفه

تایید احکام بازنشستگی کارکنان اداری و هیات علمی                 64 نفر

تایید احکام حقوق وظیفه وراث    6 نفر

ارسال نامه پاداش کارکنان و اعضای هیات علمی                                   64 نفر

صدور بیمه عمر و حوادث    64 نفر

صدور نامه عائله مندی و حق اولاد                    77 نفر

مکاتبه با تامین اجتماعی جهت سوابق کارکنان                   86 نامه

مکاتبه با دوایر دولتی و غیر دولتی به تعداد                    92 نامه

تفکیک پرونده های بازنشسته و فوتی دانشگاه از مجتمع رامین                     304

صدور تسویه حساب بازنشستگی اداری و هیات علمی جهت                       64 نفر

جمع آوری مدارک جهت صدور کارت منزلت بازنشستگان به تعداد             355 نفر

12/12

اسلاید 8 :

گزارش عملکرد مدیریت امور اداری دانشگاه 85

- ارتقاء گروه (استحقاقی/امتیازی/تشویقی) کارکنان                     70 مورد 

- برخورداری از پاداش و تعجیل در ارتقاء گروه                     15 مورد

- کنترل کارکرد و رسیدگی به اضافه کاری، مرخصی و غیبت پرسنل تحت پوشش و مکاتبه با پیمانکار و دانشکده ها و مراجع ذیربط

- ثبت و پشتیبانی سیستم رایانه برنامه بیمه تکمیلی به تعداد   1808 نفر

- تهیه و تنظیم گزارش های آماری مورد نیاز واحد ها و مدیران

- صدور احکام تغییر ضریب حقوقی کلیه کارکنان و اعضاء هیات علمی

- ارتقاء کارشناسان به سطح کارشناس (ارشد) موضوع بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   27 مورد

- تعداد بورسیه داخل جایابی شده   3 مورد

- تعداد اعضاء هیات علمی استفاده کننده از فرصت مطالعاتی   2 مورد

- تعداد اعضاء هیات علمی بازنشسته   1 مورد

- تعداد کادر اداری بازنشسته                    62 مورد

اسلاید 9 :

گزارش عملکرد اداره خدمات عمومی دانشگاه در سال 85

« فضاي سبز »

- ایجاد 29798 متر مربع چمن در اراضی پردیس دانشگاه شامل: اراضی مجاور دانشکده های مهندسی ، اقتصاد، کمربندی دانشکده دامپزشکی ، کتابخانه مرکزی، بلوار مسیر اداره حمل و نقل و مسجد امام خمینی .

- اجرای پروژه زهکشی حد فاصل بانک ملی تا امور دانشجویی به متراژ 92868 .

- اجرای پروژه آبیاری تحت فشار به متراژ 3150 متر ( مجتمع خوابگاهی جهان آراء ، سوله های دانشکده مهندسی ، مهمانسرای دانشگاه ، پشت ایستگاه علوم )

- اجرای دو پروژه نارنجستان در پردیس دانشگاه ( اراضی مجاور اقامتگاه اساتید و اداره تعمیرات و نگهداری ساختمانها، کمربندی دانشکده علوم ) .

- کاشت 3840 اصله انواع نهال درخت ( جامبو، کناکارپوس ، برهان ، تکوما ، نارنج ، انجیر ، انار ، گریپفورت ، پرتقال ، نارنگی ).

-ایجاد گل کاری به مقدار 80000 متر مربع .

- روتیواتور و شخم و دیسک بیش از 20 هکتار از اراضی دانشگاه .

- خرید 4 کیلو بذر گل ( بنفشه، میمون، رعنا زیبا، کوکب، ستاره ای ) و کشت آن اطراف سازمان مرکزی .

- خاکریزی و انتقال خاک به امور دانشجویی بیش از 200 سرویس.

اسلاید 10 :

- حفر چاله جهت کشت انواع نهال به تعداد 4000 حفره.

- احداث ایستگاه پمپاژ با نصب 2 دستگاه الکتروپمپ در مهمانسرای دانشگاه .

- اجرای پروژه آبیاری تحت فشار جهت مهمانسرای دانشگاه و حذف سیستم سنتی آبیاری مکان مذکور .

- اجرای پروژه تأمین روشنائی فضای سبز مهمانسرا با استفاده از شبکه زیر زمینی برق رسانی.

- تعمیرات لوله های آب خام شامل تعویض علمک و سه راهی بیش از 150 مورد در پردیس دانشگاه .

- تغییر سیستم آبیاری قدیم محوطه بانک ملی به سیستم جدید.

- انجام پروژه حذف علفهای هرز به متراژ 46000 متر مربع .

-نگهداری بالغ بر چهل هکتار فضای سبز .

«  واحد طراحي و رايانه »

- طراحي باغ گياه شناسي دانشكده علوم و تهيه پوستر و 3D .

- طراحي جدارة زمين 12 هكتاري به صورت 3 بعدي .

- تهيه آرشيو CD از بهترين نرم افزارهاي فضاي سبز .

- تهيه آرشيو و مقالات اينترنتي از فضاهاي سبز دنيا ( آسياي شرقي ، اروپا و ايران).

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا

word قابل ویرایش
43 صفحه
18700 تومان
چکیده: چنانچه تشكیل حكومت اسلامی، برای سرپرستی و اداره شؤون مسلمانان به حكم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشكیلاتی باید باشد كه بر تعیین حاكم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاكم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‏گیرد و این بر خ ...

تحقیق در مورد سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا ( ص )

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا (ص)چکیده: چنانچه تشكیل حكومت اسلامی، برای سرپرستی و اداره شؤون مسلمانان به حكم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشكیلاتی باید باشد كه بر تعیین حاكم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاكم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مر ...

دانلود مقاله فساد مالی و اداری

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
فساد مالي و اداري فساد مالي در لغت به معني تباه شدن، نابود شدن، از بين رفتن، فتنه، آشوب، زيان، كينه، ظلم، شرارت، بيماري و ... است.فساد در ادبيات لاتين از فعل لاتين RUMPERE به معناي شكستن است در حقيقت با تحقق فساد، چيزي مي شكند يا نقض مي شود. وا‍‍‍ژه مال هم كه يك كلمه يوناني MELON يا MALON و لغت لاتيني MALUM ا ...

دانلودگزارش کارآموزی معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
پیشگفتار :در طول دوره کارآموزی در معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی باتجارب بسیاری آشنا شدم ، فعالیت در این سازمان بزرگ هرچند که در دوره ای کوتاه مدت انجام گرفت ولی بسیار پربار و ارزنده بود ، همانگونه که اطلاع دارید دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های بسیار پر مخاطب در کشور است و تعداد زیاد دانشجویان این دا ...

دانلود پاورپوینت معاونت مالی اقتصادی شرکت کمباین سازی

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمه     از چند دهه قبل علاوه بر ابزارهاي سنتي موثر بر امر مديريت ( مواد ، ساختمان ، …) عامل جديدي به نام اطلاعات نيز از مباحث مربوط به اين رشته مطرح گرديده است كه پيامد آن معطوف شدن اذهان به موجوديتي به نام تكنولوژي اطلاعات (IT) ميباشد . فارغ از مباحث فني  آنچه پرداختن به تكنولوژي اطلاعات را الزام ...

دانلود پاورپوینت طرح جامع ( پنج ساله ) حوزه معاونت مالی و اداری

PowerPoint قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمه و كلياتدر دوران کنونی، سازمانها جایگاه بسیار مهمی در ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع پیدا کرده‌اند، به طوری که زندگی بدون وجود آنها تقریباً ناممکن است. با این وصف، دستیابی به توفیق‌های همه‌جانبه و روزافزون به صرف وجود سازمان تحقق نمی‌یابد و مسلماً به سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است. ...

دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اسلاید 2 : مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد: 1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق) 2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق) 3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و ...

دانلود فایل پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اسلاید 2 : مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد: 1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق) 2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق) 3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و ...