بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

براساس نظر سنجي به عمل آمده ميانگين نظرات پيرامون سطح بلوغ سازمان درمعاونت سواري در حوزه مديريت دانش به قرار ذيل مي باشد

اسلاید 2 :

سؤال دوم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع :در اين سازمان، هماهنگي سازماني لازم براي رسميت بخشيدن به ابتكارات مديريت دانش (از قبيل: ايجاد واحد هماهنگي مركزي براي مديريت دانش،‌  انتصاب مدير عالي دانش، تشكيل تيم هاي فناوري ارتباطات و بهبود كيفيت و طراحي و استقرار شبكه هاي دانش ) انجام شده است. حدود 63 درصد امتياز را كسب ننموده.

اسلاید 3 :

سؤال پنجم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع : مديران سازمان، الگوي ارزشهاي تسهيم دانش و كار گروهي هستند.و وقت زيادي را صرف توزيع اطلاعات و تسهيل جريان دانش بين كاركنان كليه واحدهاي سازمان مي نمايند. حدود 68 درصد امتياز را كسب ننموده.

اسلاید 4 :

سؤال يازدهم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع : اين سازمان فرايندهاي كاري كليدي خود را اجرا و مديريت ميكند تا اطمينان حاصل كند كه به نياز هاي مشتريان پاسخ داده مي شود ونتايج تجاري پايدار مي ماند. .بيش از نيم و حدود 59 درصد امتياز كسب نموده.

اسلاید 5 :

سؤال هفدهم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع : كاركنان سازمان،‌در گروه هاي كوچك ( مانند حلقه هاي كيفيت،‌ تيم هاي بهبود كار، تيم هاي بين وظيفه اي و جوامع كاري ) سازماندهي شده اند تا به مشكلات و نگرانيهاي محيط كار پاسخ دهند.بيش از نيم و حدود 56 درصد رضايت كسب نموده.

اسلاید 6 :

سؤال بيست پرسنامه APO‌با موضوع :در اين سازمان همه افراد به رايانه دسترسي دارند.بالاترين امتياز را در نظر سنجي كسب نموده.

اسلاید 7 :

سؤال بيست ويك پرسنامه APO‌با موضوع:در اين سازمان، همه افراد به اينترنت، اينترانت و آدرس پست الكترونيك دسترسي دارند.پايين ترين امتياز را در نظر سنجي كسب نموده.

اسلاید 8 :

سؤال بيست وسوم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع : اينترانت سازمان (يايك شبكه مشابه آن) به عنوان يك منبع اصلي ارتباطات در كل سازمان براي پشتيباني انتقال دانش يا تسهيم اطلاعات،‌ استفاده مي شود. حدود 64 درصد امتياز را كسب ننموده.

اسلاید 9 :

سؤال بيست و چهارم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع : در اين سازمان، فرايندهاي نظام مند براي شناسايي،  خلق،  ذخيره،  تسهيم  و به كارگيري دانش وجود دارد. حدود 66 درصد امتياز را كسب ننموده.

اسلاید 10 :

سؤال بيست و هشتم بعنوان يكي از سؤالات كليدي با موضوع : اين سازمان بهترين روشهاي انجام كار و دروس آموخته شده را در كل واحدها تسهيم مي كند به نحوي كه دوباره كاريها و اختراع مجدد چرخ به طور مستمر در آن اتفاق نمي افتد .
حدود 66 درصد اكتياز را كسب ننموده.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید