بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نسبت عبارت است از:

رابطه بین دو عدد (X:Y یا X/Y )

در نسبت لزومی ندارد که صورت و مخرج از یک جنس باشند و باهم ارتباط داشته باشند

مانند: نسبت تولد های دختر به پسر

اسلاید 2 :

سهم نوعی خاص از نسبت است که صورت کسر آن در مخرج کسر مستتر است

مقدار منتج معمولا بصورت درصد بیان می شود

مانند: سهم تولد های پسر ( از تولد های زنده)

                                            تعداد پسرها

                                تعداد تولد زنده ( پسر + دختر)

نکته:سهم همان نسبت است با این تفاوت که صورت جزئی از مخرج است

اسلاید 3 :

میزان     Rate

میزان شکل خاصی از سهم است که در آن زمان مشخص شده است

( اگر در سهم عامل زمان را دخیل کنیم میزان حاصل می شود)

در اپیدمیولوژی میزان مهمترین ابزار اندازه گیری بیماریها است  زیرا سنجشی است که احتمال یا خطر بیماری را در جامعه معینی در دوره زمانی خاصی به روشنی بیان می کند

میزان بصورت زیر تعریف می شود:

                       تعداد حوادث در دوره معینی از زمان

                 جمعیت در خطر این حوادث در دوره معینی از زمان

اسلاید 4 :

در بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی از میزانهای مختلف ابتلا و بیماری استفاده می شود که تمام آنها در دو گروه اساسی زیر قرار می گیرند:

                 - میزان بروزI cide ce Rate      

                 - میزان شیوعPrevale ce Rate    

اسلاید 5 :

میزان بروزI cide ce Rate  

میزان بروز این احتمال را که در دوره معینی از زمان افراد سالم بیمار شوند را اندازه گیری می کند

بنابراین میزان بروز:

 تعداد موارد جدید بیماری در دوره معینی از زمان در یک جامعه  است

                    تعداد موارد جدید یک بیماری

میزان بروز=                                     در دوره ای از زمان

                               جمعیت در معرض خطر

اسلاید 6 :

میزان شیوع تعداد موارد موجود یک بیماری را در یک جمعیت در زمان خاصی اندازه می گیرد

                    تعدادموارد موجود یک بیماری

میزان شیوع=                                     در لحظه ای از زمان

                                     کل جمعیت

اسلاید 7 :

مقایسه بروز وشیوع

بروز به ما می گوید که موارد جدید بیماری در جامعه معینی که قبلا فاقد بیماری بوده به چه میزانی اتفاق می افتد

شیوع این احتمال را که افرادی ، در لحظه خاصی از زمان بیمار باشند را اندازه گیری می کند

بنابراین شیوع به دو عامل بستگی دارد :

      - تعداد افرادی که در گذشته بیمار شده اند( بروز قبلی)

      - طول دوره بیماری در آنان

رابطه شیوع با بروز و دوره بیماری بصورت زیر است:

            شیوع  ≈   بروز X   دوره بیماری

اسلاید 8 :

مقایسه بروز وشیوع...

فرمول فوق گویا تغییر مستقیم شیوع در نتیجه تغییر بروز یا دوره بیماری است

اگر در یک دوره زمانی طولانی ، بروز و دوره بیماری ثابت باشند می توان رابطه فوق را بصورت زیر نوشت :

شیوع  =   بروز X   دوره بیماری

اسلاید 9 :

نکاتی در مورد بروز

برای تعیین بروز لازم است گروه معینی از افراد را بطور آینده نگر پیگیری نمود و میزانی را که در آن موارد جدید بیماری ظاهر می شود تعیین کرد

در هنگام محاسبه میزان بروز باید شروط زیر را رعایت نمود:

1- اطلاع از وضعیت سلامت جامعه تحت بررسی

2- زمان شروع بررسی

3- مشخصات صورت کسر بروز

4- مشخصات مخرج کسر بروز

5- دوره مشاهده

اسلاید 10 :

اطلاع از وضعیت سلامت جامعه تحت بررسی

باید زمینه کافی وجود داشته باشد که در آن سلامت افراد یک جمعیت ارزیابی شود و افراد تحت مطالعه را در یکی از دو گروه ” بیمار“ یا ” غیر بیمار“ قرار داد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید